Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

na lata 2015- 2018

 

Uchwała  Rady Rodziców z dnia 28 .09. 2015 r.  

Uchwała  Rady Pedagogicznej z dnia 14.10. 2015 r

Podstawa prawna:

1)      Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120 , poz. 526 i 527).

2)      Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

3)       Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr256, poz.2572  z późn. zmianami)

4)       Ustawa z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr97, poz.674 z późn. zm.);

5)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr51, poz.458, z późn. zm.);

6)       Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.   z 2002r. Nr 11, poz.109, z późn. zm.)

7)       Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)

8)       Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr70, poz. 473,
 z późn. zm.)

9)       Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 197, poz. 1485,    z późn. zm.)

10)   Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,  poz. 1943);

11)   Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach (…) działalności wychowawczej edukacyjnej , informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii( D. U. z 2015 r. poz 1249)

12)   Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia z 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem( Dz. U. nr 26 z 2003 r. poz. 226)

2. Wstęp

PROFILAKTYKA – zespół działań uprzedzających, kształtujących spodziewany rozwój zjawisk poprzez wzmacnianie czynników chroniących  przed rozwojem  zagrożeń  oraz  osłabianie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów.

Działalność profilaktyczna obejmuje:              

profilaktykę uniwersalną - wspieranie wszystkich uczniów  w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków     i substancji np. odurzających, , substancji psychoaktywnych,  psychotropowych,

profilaktykę selektywną – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną biologicznie są wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych,

profilaktykę wskazującą – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania w/w środków i substancji lub występowania innych zachowań ryzykownych które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Na jakość i efektywność procesu uczenia się i nauczania, a także wyniki kształcenia bezpośrednio mają wpływ działania wychowawcze podejmowane  w szkole. Elementem składowym Szkolnego Programu Wychowawczego są działania profilaktyczne. Istotny jest klimat szkoły, relacje interpersonalne, sposób komunikowania się i przestrzegania ustalonych zasad. Tylko tak można przekazywać młodzieży odpowiedni system wartości,  uczyć szacunku do człowieka i norm społecznych. Wszelkie działania sprowadzające się do zapobiegania niepożądanym zjawiskom w rozwoju jednostki i skupiające się na przeciwdziałaniu złu, można nazwać profilaktycznym. Muszą one być ściśle planowane
 i skierowane do wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego, a wspieranie przez specjalistów.

Szeroko pojęte bezpieczeństwo ucznia w szkole obejmuje jego relacje z rówieśnikami, z nauczycielami, pedagogami, psychologami, rodzicami, środowiskiem lokalnym, a także stosunek do wszelkich przejawów życia społecznego, kulturalnego. Nie chodzi więc tylko o zjawisko agresji i przemocy, ale też o uzależnienia, rozwój emocjonalny ucznia, korzystanie z Internetu, pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla uczniów z rodzin zagrożonych patologią. Nie chodzi też o eliminowanie skutków wszelkich zjawisk patologicznych, ale o zapobieganie im.
W tym celu należy stworzyć relacje interpersonalne w szkole i stworzyć przyjaźnie wspierający klimat społeczny w szkole. Wiąże się to ze wzmocnieniem  funkcji wychowawczej szkoły, a zaufanie, szacunek oraz dialog powinny stać się fundamentem dobrego wychowania.

Cele ogólne programu:

 1. Przeciwdziałanie narkomanii.
 2. Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających , substancji psychotropowych , środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego
   i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.
 3. Ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy z podtekstem seksualnym.
 4. Wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w serze budowania dojrzałych więzi.
 5. Zmotywowanie młodzieży do utrzymywania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy.
 6. Ukazanie znaczenia asertywności i treningi zachowań asertywnych.

Cele szczegółowe:

 1. Eliminowanie w szkole zjawisk nieporządnych i zachowań ryzykownych.
 2. Uświadamianie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków uzależniających przez młodzież;
 3. Uczenie radzenia sobie z problemami, ze szczególnym uwzględnieniem pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów;
 4. Utrwalenie pozytywnych nawyków życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kulturalnego zachowania;
 5. Tworzenie pozytywnego systemu wartości;
 6. Uczenie sposobów skutecznego opierania się w sytuacji nacisku negatywnych środowisk;
 7. Uświadamianie konsekwencji negatywnych zachowań;
 8. Egzekwowanie wypełniania obowiązku szkolnego;
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy;
 10.  Zapobieganie incydentom cyberprzemocy wśród uczniów;
 11.  Kształtowanie wśród uczniów, rodziców, nauczycieli wiedzy na temat instytucji  i osób, do których można zwrócić się z problemami.
 12. Wzrost szacunku chłopców i dziewcząt względem siebie.
 13. Poszerzenie wiedzy na temat zakażeń przenoszonych droga płciową.
 14. Wzmocnienie więzi z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym system wartości.

 

Cele te będą realizowane poprzez:

 1. Diagnozowanie klimatu społecznego;  zagrożeń i czynników chroniących,
 2. Stałą analizę działań wychowawczych i profilaktycznych;
 3. Otwarcie szkoły na potrzeby uczniów, rodziców i środowisk lokalnych;
 4. Rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, rozwój zainteresowań uczniów;
 5. Doskonalenie nauczycieli,
 6. Informowanie uczniów, rodziców, nauczycieli   na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych
   z używaniem środków odurzających , substancji psychotropowych ,środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków,
 7. Aktywną współpracę szkoły z rodzicami, instytucjami zewnętrznymi wspierającymi działalność profilaktyczną szkoły,
 8. Realizację programu  „Archipelag skarbów” rekomendowanego przez  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Adresaci programu:

 • uczniowie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach;
 • rodzice i prawni opiekunowie;
 • pedagog szkolny;
 • pielęgniarka szkolna;
 • wychowawcy klas;
 • nauczyciele;
 • instytucje środowiska szkolnego;
 • organizacje działające w gimnazjum.

Odpowiedzialni :

Realizacja programu wymaga współdziałania wielu podmiotów w szkole jak i instytucji wspierających.

W szkole to: nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog, dyrekcja, rodzice, organizacje uczniów, pielęgniarka, pracownicy obsługi.

Instytucje wspomagające:

- władze gminy Osięciny (w zakresie finansowania działań);

- poradnia PP w Radziejowie (w zakresie poradnictwa rozwiązywania problemów wychowawczych);

- policja ( w zakresie bezpieczeństwa uczniów);

- Ośrodek Zdrowia w Osięcinach (w zakresie  opieki nad uczniami);

- Sąd Rodzinny w Radziejowie (w zakresie wspomaganie wychowawców i rodziców w wychowaniu dzieci);

- PCK z siedzibą w Radziejowie (w zakresie edukacji dotyczącej zagrożeń);

- instytucje kulturalne np. Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach, teatry, muzea (w zakresie edukacji dotyczącej zagrożeń);

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach;

- SANEPID  w Radziejowie;

- Sąd Rodzinny w Radziejowie;

- Ośrodek Karier w Radziejowie;

- asystent rodziny.

Program powstał w oparciu o:

 1. Priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016;
 2. Wyniki ewaluacji SzPW;
 3. Diagnozę problemów występujących w szkole;
 4. Problemy zgłaszane przez rodziców;
 5. Problemy sygnalizowane przez policję, poradnię;
 6. Diagnozę środowiska rodzinnego wychowanków;
 7. Rozmowy z rodzicami.

 

Metody działania:

Zamierzone działania będą realizowane podczas imprez okolicznościowych, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez nauczycieli, pracowników szkoły  i instytucje wspomagające przy wykorzystaniu różnych metod.

 

Należą do nich:
 1. projekt uczniowski;
 2. drama;
 3. dyskusja;
 4. projekcje filmowe;
 5. drzewko decyzyjne;
 6. pogadanki;
 7. wykład;
 8. szkolenia;
 9. konkursy;
 10. konkretna pomoc rzeczowa.

Czynniki szkolne przyjaźnie wspomagające program:

 1. program wychowawczy szkoły;
 2. kompetencje wychowawcze nauczycieli;
 3. współpraca z rodzicami;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym;
 5. publikacje; 
 6. szkolne koło Caritas i koło wolontariuszy
 7. współpraca z policją;
 8. koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne;
 9.  działalność SKS i PCK; 
 10.  monitoring wizyjny;
 11.  zabezpieczenie strony internetowej. 

 Przewidywane efekty programu :

 • utrzymywanie stanu bezpieczeństwa uczniów na dotychczasowym poziomie;
 • zwiększenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców;
 • uspołecznienie szkoły poprzez zwiększenie wpływu rodziców
  i współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • właściwa pomoc psychologiczna i pedagogiczna ofiarom przemocy  i uczniom sprawiającym trudności wychowawcze;
 • integrowanie środowiska szkolnego i otoczenia społecznego szkoły;
 • poprawa komunikacji szkoły z rodzicami;
 • promowanie szkoły bez przemocy, używek, narkotyków, dopalaczy, wagarów i nietolerancji;
 • brak incydentów cyberprzemocy;
 • budowanie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych;
 • rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych i życiowych uczniów.,
 • mniej lub brak przypadków picia , palenia, zażywania narkotyków, przemocy psychicznej , fizycznej, ciąż  nastolatek
 • młodzież i ich rodzice, prawni opiekunowie  będą wiedzieli do kogo zwrócić się o pomoc,
 • młodzież uwierzy w przyjaźń i miłość a odrzuci szkodliwe obecne w pop- kulturze mity .
Zadania uczniów:

- uczestniczą w zajęciach, wycieczkach,

- biorą udział w badaniach ankietowych

- spotykają się z ciekawymi ludźmi

- biorą udział w warsztatach wraz z rodzicami, słuchają pogadanek, prelekcji, prezentacji

- biorą udział w zawodach, konkursach, promują szkołę

- pomagają potrzebującym

- aktywnie spędzają czas wolny

- ćwiczą ciało i umysł

- dbają  zdrowie fizyczne i psychiczne, nie piją , nie palą, nie uprawiają za wcześnie seksu

- uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, kraju

- poznają nowych kolegów

- czytają dzieciom

- propagują wartość edukacji

Zadania  rodziców

 - uczestniczą w zajęciach, wycieczkach,  warsztatach

- biorą udział w badaniach ankietowych

-  słuchają pogadanek, prelekcji, prezentacji

- biorą udział w zawodach, konkursach, promują szkołę

- pomagają potrzebującym

- aktywnie spędzają czas wolny

- ćwiczą ciało i umysł

- dbają o   zdrowie fizyczne i psychiczne własnych dzieci

- uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, kraju

- organizują spotkania ze specjalistami

- dbają o spełnienie obowiązku szkolnego dziecka

- współpracuje z dyrektorem, wychowawcą i pedagogiem

- opiniuje działania profilaktyczne i wychowawczo- opiekuńcze szkoły

- korzysta ze specjalistycznej pomocy

- poszerza swoją wiedzę na temat zagrożeń poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez szkołę

Zadania  nauczycieli

 - prowadzą  zajęcia pozalekcyjne organizują , wycieczki,  wyjazdy

- biorą udział w badaniach ankietowych

- pomagają potrzebującym wraz z uczniami

- aktywnie spędzają czas wolny wraz z uczniami, organizują im ten czas

- dbają o zdrowie fizyczne i psychiczne  uczniów

- uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, kraju

- organizują spotkania ze specjalistami

- doskonalą swe umiejętności

- zdobywają nowe kwalifikacje

Zadania   wychowawców

- diagnozuje sytuację wychowawczą swoich wychowanków i rozpoznaje zagrożenia;

- wdraża plan działań profilaktyczno- wychowawczych w swojej klasie;

- rozpoznaje indywidualne potrzeby ucznia;

- integruje zespół klasowy;

- nawiązuje współpracę z rodzicami;

- włącza specjalistów do realizacji programu specjalistycznego;

- dokonuje oceny skuteczności prowadzących przez siebie działań profilaktyczno – wychowawczych;

- doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktycznym w ramach WDN- u i zewnętrznych form doskonalenia;

- prowadzą  zajęcia  z wychowawcą, realizując tematykę profilaktyki;

- biorą udział w badaniach ankietowych;

- pomagają potrzebującym wraz z uczniami;

- aktywnie spędzają czas wolny wraz z uczniami, organizują im ten czas;

- dbają o   zdrowie fizyczne i psychiczne  uczniów;

- uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, kraju;

- organizują spotkania ze specjalistami;

- diagnozują ryzyko i czynniki chroniące młodzież;

- prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami, prawnymi opiekunami;

- prowadzi działalność informacyjną wśród uczniów i rodziców.

Zadania    pedagoga szkolnego

- prowadzi  zajęcia  z wychowawcą, realizując tematykę profilaktyki na zaproszenie wychowawcy,

- bierze udział w badaniach ankietowych,

-  pomaga potrzebującym wraz z uczniami,

- aktywnie spędza czas wolny wraz z uczniami, organizuje im ten czas,

- dba o   zdrowie fizyczne i psychiczne  uczniów,

- organizuje spotkania ze specjalistami,

- diagnozuje ryzyko i czynniki chroniące młodzież,

- prowadzi rozmowy z uczniami i rodzicami, prawnymi opiekunami,

-  prowadzi działalność informacyjną wśród uczniów i rodziców nauczycieli,

- prowadzi konsultacje,

- wnioskuje o badania do poradni.

Zadania    szkolnej pielęgniarki

- prowadzi  zajęcia  z wychowawcą, realizując tematykę profilaktyki na zaproszenie wychowawcy,

- bierze udział w badaniach ankietowych,

- dba o   zdrowie fizyczne i psychiczne  uczniów,

- organizuje spotkania ze specjalistami,

- prowadzi rozmowy z uczniami i rodzicami, prawnymi opiekunami,

-  prowadzi działalność informacyjną wśród uczniów i rodziców nauczycieli,

- udziela pierwszej pomocy.


Zadania Sądu Rodzinny:

-  wyznacza kuratora do opieki nad uczniem,

-  utrzymuje kontakty ze szkołą , domem rodzinnym ucznia.

Zadania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

- prowadzi badania uczniów,

- wydaje opinie i orzeczenia,

- prowadzi konsultacje i terapie uczniów, rodziców,

- rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

- prowadzi doradztwo zawodowe,

- organizuje szkolenia dla  nauczycieli,

- pomagają w ustaleniu form pomocy dla uczniów, rodziców,

- uczestniczą w posiedzeniach zespołów.


Zadania GOPS – w Osięcinach

- rozpoznaje środowisko rodzinne ucznia,

- finansuje obiady,

- dofinansuje wyjazdy uczniów,

- wspiera rodziny potrzebujące pomocy (asystent rodziny),

- prowadzi rozmowy z pedagogiem dyrektorem i rodzicami w celu wsparcia rodzin w sytuacjach ryzykownych.

Zadania Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych( Osięciny)

-  prowadzi terapię dzieci z rodzin uzależnionych,

- chroni dziecko przez przemocą w rodzinie,

- uruchamia Niebieską Kartę,

- wspiera szkolne programy profilaktyczne finansowo,

- zakupuje materiały, filmy profilaktyczne, finansuje przedstawienie profilaktyczne,

- prowadzi edukacje wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, środków odurzających, narkotyków, tytoniu.

Zadania Sanepidu- Radziejów:

- udostępnia ulotki, broszury, plakaty promujące zdrowy styl życia

-głosi prelekcję na temat zdrowia

- pomaga w realizacji programu Trzymaj Formę

Zadania  Parafii  Rzymsko- Katolickiej w Osięcinach

- pomoc finansowa potrzebującym,

- organizacja wolnego czasu dla młodzieży- pielgrzymki

- sponsorowanie szkolnych konkursów

- wspieranie szkolnego Koła Caritas

 

 Zadania PCK- oddział w Radziejowie

- organizuje szkolny  etap- Olimpiada Zdrowia

-organizuje piknik dla uczniów

- przygotowuje paczki dla ubogich rodzin

- prelekcje, szkolenia dla uczniów, rodziców , nauczycieli

-dostarczenia ulotek do szkoły promujących zdrowie

 

 Zadania asystenta rodziny

-opieka nad uczniem z trudnej rodziny

- wpieranie rodziny

- pomoc przy odrabianiu lekcji

-kontrola wyników w nauce , spełnienia obowiązku szkolnego

- wnioskuje do poradni o objęcie ucznia pomocą.

Zadania Policji – Radziejów

- współpraca w rozwiązywaniu trudnych sytuacji mających miejsc w szkole i poza nią

-organizowanie  spotkań z zakresu profilaktyki dla uczniów , rodziców

- szkolenia dla nauczycieli

-interweniują , gdy sytuacja tego wymaga( legitymowanie, przeszukanie, przesłuchanie, zatrzymanie)

- informowanie o konsekwencjach prawnych dla nieletnich

 

 

 

Obszary oddziaływań profilaktycznych.

 

 

 

1.     Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach system rekomendacji ,o którym mowa   w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy.

 

Cele: promocja zdrowia psychicznego dostosowana do potrzeb okresu dojrzewania

 

zadanie

Forma realizacji

termin

odbiorcy

osoba odpowiedzialna i wspomagające

oczekiwane efekty

Propagowanie wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania w ramach realizacji Programu Archipelag skarbów

mitting – 4 h lekcyjne, świadectwo  od uczestników programu

 do ustalenia

uczniowie

dyrektor

lider zespołu ds. profilaktyki oraz

 uczeń umie radzić się z pięknymi ale czasem groźnymi siłami – seks, uczuciowość, emocje, złość , gniew , które są związane z zakochaniem

Budowanie związków, radzenie sobie z presją rówieśniczą,  zachowaniami agresywnymi ramach realizacji Programu

Archipelag skarbów rekomendowanego przez Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

prezentacja celów programu, wyników badań,

wdrażanie do rozmów z młodzieżą o sprawach miłości i seksualności

 

 

prezentacja celów programu, wyników badań, wskazówki strategii

w profilaktycznej

 

 

 

mitting – 4 h lekcyjne, świadectwo od uczestników programu

 

 

 

 

 

 

 

 

wykład, prezentacja multimedialna

 

 

 

 

 

 

szkolenie, wykład
 z prezentacją multimedialną, dialog

do ustalenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przed lub po mittingu

 

 

 

 

 

 

przed lub po mittingu

 

 

 

 

 

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzice

 

 

 

 

 

 

rada pedagogiczna

dyrektor

lider zespołu ds. profilaktyki oraz…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

lider zespołu ds. profilaktyki oraz….

 

 

 

 

dyrektor, lider WDN

 

 

 

 

 

 

 

 

uczeń zna konsekwencje emocjonalne i zdrowotne wczesnej inicjacji seksualnej, jest asertywny,  sam formułuje pozytywny przekaz profilaktyczny do swoich rówieśników

 

 

 

 

 rodzic będzie miał rozmawiać z dorastającym dzieckiem na temat miłości i seksualności

 

 

nauczyciele , wychowawcy otrzymają wskazówki co do dostosowania szkolnego programu wychowawczego
 i szkolnego programu profilaktyki do
mentalności obecnego młodego pokolenia

 

 

 

 

2.Oferta zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia , jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby , w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu i satysfakcji życiowej

 

Cele: uczeń: rozwija się wszechstronnie, poznaje swoje słabe i mocne strony, integruje się ze środowiskiem, rozumie ,że sam ma wpływ na swoje życie, sam wybiera sposób spędzania wolnego czasu, wie, że szkoła zapewnia mu zajęcia alternatywne, rozwija swoje talenty, osiąga sukcesy i zaczyna wierzyć w swoje możliwości, ma poczucie satysfakcji,  jest to dla niego budujące, naprawia relacje z rówieśnikami.

skłanianie do przyjęcia norm i zachowań, które nie będą szkodziły zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, zapobieganie uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych, uczenie i przyswajanie przez uczniów norm,  postaw, wymagań  wychowawczych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych ,  przyswajanie przez uczniów społecznie akceptowanych norm i zasad, kształtowanie u uczniów postaw asertywnych ,motywowanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności, w tym udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania

 

Działanie

Forma realizacji

Termin

odbiorcy

osoby odpowiedzialne i wspomagające

Oczekiwane rezultaty

Koła zainteresowań

przedmiotowe

prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły

 

wyjazdy do kina , teatru, na pokazy naukowe, wystawy  np. Włocławek Browar, Toruń UMK

LO Radziejów

cały rok

według harmonogramu  przyjętego w szkole i uzgodnieniu z rodzicami

uczniowie zainteresowani

nauczyciele przedmiotów

 

zaprzyjaźnione  szkoły

 

UMK Toruń

 

Browar B Włocławek

 

Teatr Impresaryjny Włocławek

 

GOK - Osięciny

 

uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, podwyższają swoje wyniki w nauce, pożytecznie spędzają czas po lekcjach

Koła rozwijające uczniowskie talenty- dla uczniów zdolnych

 

 

 

 

 

prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły

cały rok według harmonogramu Konkursów
 ( powiatowych, wojewódzkich, organizowanych przez Kuratora Oświaty)

uczniowie zdolni

nauczyciele przedmiotów

tytuły finalistów , laureatów, wysokie miejsca uczniów, w konkursach ,zadowolenia rodziców, łatwiejszy dostęp do szkół średnich

 promocja szkoły

 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły

cały rok według ustaleń z rodzicami

uczniowie z opiniami
z PPP, których rodzice wnioskowali o takie zajęcia

nauczyciele przedmiotów

uczniowie unikają drugoroczności, uzupełniają braki, pożytecznie spędzają czas po lekcjach

Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych

 spotkania w szkole , wyjazdy do Szpitala w Radziejowie, opieka nad starszymi, udział w akcjach charytatywnych, wyjazdy na wiece, marsze, wspólne pochody, udział w Orszaku Trzech Króli w Radziejowie,

udział szkoły w WOŚP

 

cały rok według planu pracy zatwierdzonego przez dyrektora,
w uzgodnieniu z rodzicami

uczniowie chętni

opiekun koła wyznaczony przez dyrektora

 

Zarząd  Unitis Viribus 
w Radziejowie,

wychowawcy, rodzice, pedagog szkolny

 

dyrektor Komunalnego Przedszkola w Osięcinach

 

Koordynator akcji WOŚP

uczniowie uczą się pomagać bezinteresownie, nabywają wrażliwości  na potrzeby innych, stają się bardziej otwarci, tolerancyjni, aktywnie , pożytecznie spędzają wolny od zajęć dydaktycznych czas, uczą się bycia razem

Prowadzenie Szkolnego Koła Miłośników Biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły, wyjazdy na zajęcia do biblioteki pedagogicznej we Włocławku, czytanie dzieciom w przedszkolu
w Osięcinach, organizacja warsztatów dla uczniów i rodziców

 

cały rok według planu pracy zatwierdzonego przez dyrektora,
w uzgodnieniu z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie chętni

ich rodzice, nauczyciel świetlicy, dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

 bibliotekarze z innych bibliotek, w tym z Gminnej Biblioteki w Osięcinach

 Biblioteka Pedagogiczna we Włocławku

 

 

 

 

 

 

 

 

 uczniowie aktywnie , pożytecznie spędzają wolny od zajęć dydaktycznych czas, uczą się bycia razem, rozwijają pasje czytelnicze, namawiają innych do czytania, promują modę na czytanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi , którzy osiągnęli życiowy sukces

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja wycieczek szkolnych

 

 

 

 

 

Sport jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego i dbania o zdrowie

 

 

 

 zaproszenie ciekawych osób na spotkania z uczniami, - wykłady, warsztaty, prezentacje multimedialne

 

 

 

 

 

 

 wycieczki krajowe, po regionie, wyjścia, wycieczki zagraniczne

 

 

 

prowadzenie SKS- sala gimnastyczna , Orlik – zajęcia

pozalekcyjne

organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych- po lekcjach

 

organizacja rajdu rowerowego,

biegu po zdrowie w Osięcinach- w trakcie zajęć lekcyjnych

 

wycieczki na stadion sportowy do Warszawy,

wyjazdy na basen do Radziejowa, kręgle do Włocławka,
 i lodowisko- po lekcjach

 

na przerwach uczniowie grają w tenisa stołowego,

 

organizacja szkolnego konkursu szachowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 uczniowie kl., I, II, III

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie kl., I, II, III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chętni uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 koordynator projektu, dyrektor, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizatorzy wycieczek

 rodzice, biura turystyczne

 

 

 

 

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

 

 

 

uczniowie biorą przykład, uczą się , jak osiągnąć sukces,  mają autorytety, takie spotkania mogą mieć wpływ  na ich życiowe wybory, wiedzą , że narkotyki, uzależnienie do sukcesu nie prowadzą

 

 

uczniowie poznają region, kraj, zwiedzają świat, doskonalą język, uczą się bycie razem , uczą się tolerancji, pożytecznie spędzają czas

 

 

 

 

 

uczniowie kształtują sylwetkę,  osiągają sukcesy , co podnosi ich samoocenę, rozumieją potrzebę dbania o zdrowie, nabierają nawyki zdrowego odżywiania się, spędzania czasu na świeżym powietrzu

 

 

 

3.Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających , substancji psychotropowych , środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.

Cele : -ocena skali problemu obecności niedozwolonych używek  w życiu uczniów

-przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych zachowań;

-skłanianie do przyjęcia norm i zachowań, które nie będą szkodziły zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, .

- uczenie i przyswajanie przez uczniów norm,  postaw, wymagań  wychowawczych

- przygotowanie do pełnienia ról społecznych

- przyswajanie przez uczniów społecznie akceptowanych norm i zasad

-kształtowanie u uczniów postaw asertywnych

- wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości, pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów, naukę umiejętności prospołecznych

- pomoc uczniowi w rozwiązywaniu problemów typowych dla wieku dorastania

- budowanie dobrych relacji z rodzicami

- zachęcenie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą, reagowania na problemy ich dzieci

-zapewnienie uczniom bezpieczeństwa:

 

 

 

 

Działanie

Forma realizacji

termin

odbiorcy

osoby odpowiedzialne i wspomagające

oczekiwane efekty

Rozpoznanie problemu

diagnoza – ankiety dla uczniów, nauczycieli, rodziców

wrzesień każdego roku

uczniowie , rodzice, wychowawcy,

pedagog szkolny

 

zespół do spraw profilaktyki

wyniki diagnoz służą do przygotowania działań  służących kształtowaniu
i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu środków i substancji … przez uczniów i wychowanków,
a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych

 

Profilaktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja

 Dnia bez agresji i nałogów

 

Organizacja Tygodnia Bezpiecznego Internetu

 

Organizacja Dnia Życzliwości

 

Organizacja Dnia bez komórki

 

 

Udział  uczniów w spektaklach profilaktycznych

 

Szkolna pantomima

Spotkania z pielęgniarką

lekcje wychowawcze

spotkania z pedagogiem

spotkania z policją ,

spotkania z lekarzem

spotkania z dietetykiem

spotkania z psychologiem

lekcje  zajęć technicznych

zajęcia z chemii

j. polskiego, biologii, wdż,

zajęcia rewalidacji, wiedzy o społeczeństwie , edukacji dla bezpieczeństwa

zajęć pozalekcyjnych

zajęć bibliotecznych

działania szkolnej biblioteki

działania  szkolnego  koła PCK i szkolnego koła -

Caritas

Organizacja Dnia Zdrowej Żywności- szkolny konkurs

przygotowanie potraw, plakatów

godzina do dyspozycji wychowawcy- rozmowa indywidualna z pedagogiem szkolnym- udział uczniów w Targach Szkół i Zawodów, drzwiach otwartych w szkołach średnich- udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami szkół średnich, przedsiębiorcami, osobami, które osiągnęły sukces zawodowy, gazetka informacyjna na korytarzu szkolnym „Co dalej gimnazjalisto?”-ulotki- zajęcia z doradcą zawodowym z PPP

listopad każdego roku

 

luty każdego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok , systematycznie wg planu

 

 

 

 

 

 

według planu pracy pedagoga

 

 

 

 

 

 

maj każdego roku

 

 

 

 

 

marzec-

 

maj każdego roku

wszyscy uczniowie, rodzice

pracownicy szkoły

 

 

 

 

wszyscy uczniowie

 

 

 

wszyscy uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły

 

 

 

 

wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy uczniowie, szczególnie kl. III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie kl. III

 

 

 

 

 

uczniowie , rodzice

 

uczniowie

pedagog szkolny

 

zespół do spraw profilaktyki

 

instytucje zewnętrzne- Urząd Gminy Osięciny, Policja, PPP Radziejów, teatr Maska z Krakowa

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

zespół do spraw profilaktyki

 

 

 

 

p. B. Woźniak –

 nauczyciel religii

 

wychowawcy, przewodniczący zespołu ds. promocji zdrowia

 

wychowawcy, szkolny pedagog

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów

 

 

nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

 

opiekunowie szkolnego koła PCK, i Caritas

 

 

 

zespół ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu środków i substancji … przez uczniów i wychowanków,
a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych – korzystania z Internetu, picie  palenie,  agresja słowna, psychiczna, zjawisko cyberprzemocy,

 

uczeń ma świadomość ,że musi sam dbać o swoje zdrowie, uczy się przygotowywać zdrowe dania, zachęca swoich rówieśników do wybierania pozytywnych wartości- zdrowia, wybiera kulturę,

udział w imprezach artystycznych, zajęciach sportowych,  jest tolerancyjny, asertywny,  uświadamia sobie negatywny wpływ na zdrowie długie i częste przesiadywanie przez komputerem , komórką, złe odżywianie lub głodzenie się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczeń

 

 

 

 

 

umie przyrządzić zdrową potrawę , nabiera nawyku dbania o zdrowie

 

 

 

poznaje swoje predyspozycje  , poznaje zawody ,które są współcześnie popularne,

 

 

 

 

 

poznaje oferty edukacyjne  szkół średnich i dokonuje wyboru szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania informacyjne

 prowadzenie strony Internetowej

 

przygotowanie ulotek, broszur dla uczniów i rodziców

 wydanie szkolnej gazetki

spotkania z rodzicami

 

 

 

konsultacje indywidualne

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

czerwiec każdego roku na dzień Drzwi otwartych i w listopadzie

 

 

 

 

wg harmonogramu

 

każdy  pierwszy poniedziałek miesiąca

rodzice, uczniowie

zespół do spraw profilaktyki

pedagog, psycholog szkolny

rzecznik prasowy szkoły

 

informowanie rodziców i uczniów o tym , jakie na rynku są dostępne środki

 

 jakie mają skutki, jak walczyć z uzależnieniem,
 co robić , by dziecko nie znalazło się w grupie ryzyka, uświadamiać o szkodliwości wszelkich zachowań ryzykownych

 

informowanie o tym , gdzie można szukać pomocy

 

 

4.Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowanków w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej
 w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych

 

Cele:  wyposażenie nauczycieli i wychowawców w wiedze z zakresu interwencji profilaktycznej, w momencie , gdy uczeń  podejmuje ryzykowne działania, zażywa narkotyki, pali, pije, jest agresywny, stosuje cyberprzemoc.

 

 działanie

Forma realizacji

 termin

odbiorcy

osoby odpowiedzialne i wspomagające

oczekiwane efekty

Diagnoza potrzeb
 i oczekiwań nauczycieli

ankieta

wrzesień każdego roku

nauczyciele , wychowawcy, dyrektor

lider WDN

CEN Włocławek

wyniki posłużą planowaniu pracy

Opracowanie harmonogramu
WDN- u

 

 

 

 

Plan Wspomagania opracowany we współpracy z CEN Włocławek

 plan pracy
i harmonogram zatwierdzone przez dyrektora

 

 

 

 

Plan Wspomagania

wrzesień każdego roku

 

 

 

 

 

 

październik każdego roku

, dyrektor nauczyciele wychowawcy pedagog i psycholog szkolny

dyrektor

lider WDN

 

 

opiekun – koordynator z CEN Włocławek

 usystematyzowanie pracy, regularna praca zespołu nauczycielskiego, możliwość  zaspakajania oczekiwań  i potrzeb kadry pedagogicznej, jej systematyczne doskonalenie

Udział nauczycieli , wychowawców, szkolnego pedagoga
w szkoleniach i warsztatach

 

 

 

 

 

 

zgłaszanie się poprzez wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, zaplanowanie wydatków w budżecie,

 

udział w szkoleniach , warsztatach,

cały rok wg harmonogramu szkoleń

 dyrektor , nauczyciele wychowawcy pedagog i psycholog szkolny

dyrektor

 

 

CEN Włocławek i inne Ośrodki , w których nauczyciele się doskonalą

 możliwość  zaspakajania oczekiwań  i potrzeb kadry pedagogicznej, jej systematyczne doskonalenie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa  w szkole,

szkołą staje się bardziej atrakcyjna  dla ucznia, uczeń , rodzic może liczyć na fachowe wsparcie

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji

zgłaszanie się poprzez wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, zaplanowanie wydatków w budżecie,

  odbycie studiów, uzyskania nowych kwalifikacji

cały rok według harmonogramu

 chętni nauczyciele

dyrektor

 uczelnie , uniwersytety szkoły wyższe

możliwość  zaspakajania oczekiwań  i potrzeb kadry pedagogicznej, jej systematyczne doskonalenie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa  w szkole,

szkołą staje się bardziej atrakcyjna  dla ucznia, uczeń , rodzic może liczyć na fachowe wsparcie

Interwencje profilaktyczne

w przypadku podejmowania zachowań ryzykownych przez uczniów

 rozmowy z uczniami, rodzicami , porady,   sesje z pedagogiem , psychologiem wgląd
w sytuację rodzinną ucznia – pisma do sądów rodzinnych

rozmowy z policją

 objęcie ucznia opieką kuratora , w ostateczności umieszczenie w Ośrodkach szkolno- wychowawczych

monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia

 

 

według  potrzeb ,
 na bieżąco

uczniowie , rodzice prawni opiekunowie

wychowawcy, pedagog ,psycholog, dyrektor

 

poradnie, policja, asystent rodziny, sąd rodzinny

 wspieranie uczniów, rodzin, uczniowie kończą szkołę, pozostają w rodzinie, są asertywni, chodzą do szkoły, unikają złego towarzystwa, działają na rzecz szkoły, angażują się w życie klasy, poprawiają swoje zachowanie,

 

 

 

 

5.Włączenie w razie potrzeby w IPET   działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji psychotropowych ,środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego

 Cele:

-ocena skali problemu obecności niedozwolonych używek  w życiu uczniów

-przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych zachowań;

-skłanianie do przyjęcia norm i zachowań, które nie będą szkodziły zdrowiu fizycznemu i psychicznemu,

- przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej narkomanii i jej skutków

-zapobieganie uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

- uczenie i przyswajanie przez uczniów norm,  postaw, wymagań  wychowawczych

- przygotowanie do pełnienia ról społecznych

- przyswajanie przez uczniów społecznie akceptowanych norm i zasad

- zmniejszenie ryzyka sięgania po narkotyki

-kształtowanie u uczniów postaw asertywnych

- wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości, pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów, naukę umiejętności prospołecznych

- pomoc uczniowi w rozwiązywaniu problemów typowych dla wieku dorastania

- -motywowanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności, w tym udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania

- pomoc uczniom w podjęciu decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia

- pomoc w realnej samoocenie zainteresowań, predyspozycji zawodowych, swoich mocnych i słabych stron

- wsparcie psychologiczne w sytuacji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

-dostarczenie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy

-uwrażliwienie rodziców na zagrożenia płynące z używania narkotyków

- dostarczenie podstawowych informacji o narkotykach, dopalaczach (jak rozpoznać, że dziecko miało kontakt ze środkami psychoaktywnymi, gdzie szukać pomocy)

- ukazanie czynników chroniących dziecko przed używaniem narkotyków

- budowanie dobrych relacji z rodzicami

- zachęcenie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą, reagowania na problemy ich dzieci

-zapewnienie uczniom bezpieczeństwa:

-przekazanie szczegółowych, konkretnych informacji na temat środków substancji psychoaktywnych

-omówienie procedur postępowania w sytuacji, gdy uczeń zażywa narkotyki

 

 

 

Działanie

Forma

odbiorcy

Osoba odpowiedzialna

oczekiwane efekty

Diagnoza problemu narkomanii w szkole

 

 

 

Realizacja zajęć profilaktycznych w zakresie:

środków odurzających,

substancji psychotropowych,

środków zastępczych;

substancji psychoaktywnych

 

 

 

 

 

Realizacja treści profilaktycznych  w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii.

 

 

Kształtowanie u uczniów postawy „ku ludziom”, czyli zatrzymanie zachowań nieodpowiednich i nagannych wobec innych, siebie oraz skłonienie i nauczenie uczniów zachowań prospołecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja działalności informacyjnej wśród uczniów poprzez organizowanie w szkole akcji profilaktycznych np. Dzień bez agresji i nałogów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział uczniów w zajęciach  z pedagogiem szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców. Podniesienie stanu wiedzy nt. używania  środków i substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie: wiedzy dotyczącej substancji psychoaktywnych i środków psychotropowych, sposobów postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada/ zażywa narkotyki

- ankieta

- obserwacja

- wywiad

- rozmowa

 

-godzina do dyspozycji wychowawcy,

-zajęcia świetlicowe,

-zajęcia rewalidacji indywidualnej,

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

-zajęcia socjoterapeutyczne

-lekcje biologii,

-lekcje chemii

 

 

- prezentowanie uczniom wzorów osobowych, postaw, które mogą przyswoić przez naśladownictwo. Np. praca z lekturą szkolną, filmem (pozytywny bohater), dyskusja dotycząca pozytywnych zachowań znanych i ciekawych ludzi.

-godzina do dyspozycji wychowawcy,

-lekcje języka polskiego,

-zajęcia biblioteczne

- przedstawienia profilaktyczne, gazetki informacyjne mówiące o szkodliwości środków odurzających, substancji psychotropowych

-spotkania z policjantem, terapeutą uzależnień, pielęgniarką szkolną

- gazetka na korytarzu szkolnym „Gdzie szukać  pomocy”

 

- godziny do dyspozycji wychowawcy

- spotkania indywidualne z pedagogiem szkolnym

-zajęcia pozalekcyjne, np. wyjazdy na basen, kręgle, wyjazdy do kina i teatr

- godzina do dyspozycji wychowawcy

- rozmowa indywidualna z pedagogiem szkolnym

- udział uczniów w Targach Szkół i Zawodów, drzwiach otwartych w szkołach średnich

- udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami szkół średnich, przedsiębiorcami, osobami, które osiągnęły sukces zawodowy

- gazetka informacyjna na korytarzu szkolnym „Co dalej gimnazjalisto?”

ulotki
 zajęcia z doradcą zawodowym z PPP szkolenia dla rodziców- zebrania z rodzicami uczniów

- rozmowy indywidualne rodziców z: wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem szkolnym

- spotkania z policjantem.

-studia podyplomowe

- szkolenia

- warsztaty

-kursy wg harmonogramu WDN lub instytucji zewnętrznych

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

Uczeń, dla którego opracowano IPET.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń, dla którego opracowano IPET.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, dla których opracowano IPET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, dla których opracowano IPET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, dla których opracowano IPET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, dla których opracowano IPET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice uczniów, dla których opracowano IPET

 

 

Rada pedagogiczna

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu

 ds. profilaktyki,

pedagog szkolny

 

 

Wychowawca klasy,

 nauczyciele prowadzący

 zajęcia z uczniem,

pedagog szkolny,

 specjalista z zewnątrz

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów polonistycznych, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, Przewodniczący zespołu ds. profilaktyki, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, instytucje i osoby z zewnątrz, np. KPP, PPP, Sanepid, Teatr Maska Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciele realizujący na swoich przedmiotach treści z doradztwa zawodowego, zespół ds. doradztwa zawodowo – edukacyjnego, doradca zawodowy z Młodzieżowego

Centrum Kariery Zawodowej, lokalni przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, zespół profilaktyczny, zespół ds. współpracy z rodzicami, zespół wychowawczy, instytucje i osoby z zewnątrz, Policja

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły,

lider WDN

 brak niedozwolonych używek  w życiu uczniów

-mają wiedzę dotyczącą  narkomanii i jej skutków

są przygotowani  do pełnienia ról społecznych

-kształtowanie u uczniów postaw asertywnych

- kształtowanie u uczniów umiejętności interpersonalnych, których posiadanie zmniejszy ryzyko sięgania po narkotyki  

 radzą sobie ze stresem,

 

 

 

 

 do podejmowania różnych form aktywności, w tym udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania

- pomoc uczniom w podjęciu decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia

- pomoc w realnej samoocenie zainteresowań, predyspozycji zawodowych, swoich mocnych i słabych stron

- wsparcie psychologiczne w sytuacji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

-dostarczenie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy

-uwrażliwienie rodziców na zagrożenia płynące z używania narkotyków

- dostarczenie podstawowych informacji o narkotykach, dopalaczach (jak rozpoznać, że dziecko miało kontakt ze środkami psychoaktywnymi, gdzie szukać pomocy)

- ukazanie czynników chroniących dziecko przed używaniem narkotyków

- budowanie dobrych relacji z rodzicami

- zachęcenie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą, reagowania na problemy ich dzieci

-zapewnienie uczniom bezpieczeństwa:

-przekazanie szczegółowych, konkretnych informacji na temat środków substancji psychoaktywnych

-omówienie procedur postępowania w sytuacji, gdy uczeń zażywa narkotyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów , nauczycieli , wychowawców na temat prawidłowości rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży , rozpoznawania wczesnych objawów używania  środków odurzających , substancji psychotropowych , środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.

 

 Cele:  rodzice lub opiekunowie  , nauczyciele , wychowawcy  pogłębiają wiedzę  na temat prawidłowości rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży , rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

 

działanie

forma realizacji

termin

os. odpowiedzialne instytucje wspierające

Oczekiwane efekty

Prowadzenie  pogadanek i prelekcji

na zebraniach z rodzicami

cały rok

zespół do spraw promocji zdrowia

pedagog

 rodzice, wychowawcy , opiekunowie prawni mają wiedzę na temat prawidłowości rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży , rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji….

 

Działalność informacyjna

 biuletyny

broszury

 cały rok

zespół do spraw profilaktyki

rodzice, wychowawcy , opiekunowie prawni mają wiedzę na temat prawidłowości rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży , rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji….

 wiedzą kto i jakie instytucje mogą pomóc

Współpraca ze specjalistami i instytucjami  z zewnątrz wspierającymi

 spotkania z psychologami, psychiatrami, pedagogami, lekarzami, dietetykami

 

PPP Radziejów

Ośrodek zdrowia Osięciny,

Centrum Pomocy Rodzinie

 

 cały rok

PPP Radziejów

Ośrodek zdrowia Osięciny,

Centrum Pomocy Rodzinie

 

 maja wiedzę na temat prawidłowości rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży , rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji….

mogą sami zaobserwować niepojące zachowania czy objawy u swoich dzieci i szybko reagować

 

 

 

7.Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków

Cele: uczniowie rozwijają  i wzmacniają  umiejętności psychologiczne  i społeczne uczniów, bardziej rozumieją siebie, poznają swoje mocne i słabe strony, potrafią radzić sobie w ryzykownych sytuacjach, rozumieją swoja seksualność , emocja

 

działanie

forma realizacji

termin

osoba odpowiedzialna

oczekiwane efekty

prowadzenie zajęć obowiązkowych

  i specjalistycznych

godziny wiedzy o społeczeństwie, historii, edukacji dla bezpieczeństwa

j. polskiego, religii, etyki

godziny z wychowawcą,

zajęcia wyrównawcze, zajęcia   socjoterapii, zajęcia wyrównawcze

 

 cały rok szkolny

nauczyciele przedmiotów

uczniowie okazują sobie szacunek, agresję uważają za przejaw niedojrzałości, pracują nad własnym rozwojem  w sferze budowani dojrzałych więzi, młodzież jest zmotywowana , by identyfikować się  z własnym systemem wartości

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

zajęcia interdyscyplinarne

zajęcia koła bibliotecznego

zajęcia koła wolontariatu

Caritas

PCK

 

cały rok szkolny

nauczyciele  prowadzący koła zainteresowań

uczniowie okazują sobie szacunek, agresję uważają za przejaw niedojrzałości, pracują nad własnym rozwojem  w sferze budowani dojrzałych więzi, młodzież jest zmotywowana ,
 by identyfikować się  z własnym systemem wartości

Działania integracyjne

Działania grupowe- wycieczki, wyjścia

wspólne imprezy

Projekty edukacyjne

działania organizacji szkolnych , SU,

cały rok szkolny

nauczyciele , wychowawcy

uczeń wie ,że może identyfikować się z grupą, co daje mu poczucie przynależności, nie czuje się odrzucony, wie ,że spełnianie ról społecznych to odpowiedzialne zadanie, uczy się asertywności

 

8.Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych , w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem , rozpoznawania i wyrażania własnych emocji

Cele:  uczeń  potrafi mówić o swoich emocjach, jest świadomy procesów dojrzewania , jakie w nim zachodzą

forma realizacji

termin

odbiorcy

osoby odpowiedzialne i wspomagające

oczekiwane efekty

Godzina do dyspozycji wychowawcy

Zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne

zajęcia rewalidacji, socjoterapii, projekty edukacyjne, udział w konkursach imprezach środowiskowych, WOŚP, uroczystości patriotyczne

spotkania z pedagogiem, i innymi specjalistami, pogadanki, wykłady, projekcja filmów, działalność świetlicy szkolnej, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia, tetra, kino, muzea, wystawy, zajęcia sportowe, udział w kołach zainteresowań, prowadzenie strony Internetowej SU, udział w organizacjach szkolnych

 

 

według planu zajęć

planu pracy szkoły, planu działań poszczególnych zespołów zadaniowych

uczniowie

 

wychowawcy, pedagog

PPP, policja

psycholog, opiekunowie organizacji szkolnych

uczeń radzi sobie lepiej ze stresem , staje się bardziej otwarty, aktywny, chętniej bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, unika agresji, wie do kogo może się zwrócić
 o pomoc

 

 

 

 

 

9.Rodzice, wychowawcy , opiekunowie prawni mają wiedzę na temat prawidłowości rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży , rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających , substancji psychotropowych , środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.

 

Cele:  zdobycie przez rodziców, wychowawców , opiekunów  prawnych  mają wiedzy na temat prawidłowości rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży , rozpoznawanie  wczesnych objawów używania środków i substancji….

 

 

Forma realizacji

termin

odbiorcy

osoby odpowiedzialne i wspierające

oczekiwane efekty

spotkania z dyrektorem
 z wychowawcą, konsultacje indywidualne, pogadanki, wykłady, projekcie filmów, warsztaty ze specjalistami,

ulotki i broszury dla rodziców, opiekunów

udział wychowawców
 w szkoleniach

 

wg harmonogramu  spotkań

rodzice, wychowawcy, prani opiekunowie uczniów

 

 rodzice, opiekunowie i wychowawcy   znają zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży , rozpoznają  wczesne  objawy używania środków i substancji i mogą zapobiegać problemom

 

 

 

 

 

10.Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu  decyzji w sytuacjach trudnych , zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

 

Cel: uczeń umie podejmować konstruktywne decyzje w sytuacjach trudnych, które zagrażają mu, potrafi wybrać dobro, jest samokrytyczny

 

 

Forma realizacji

termin

odbiorcy

os. odpowiedzialna
 i wspomagająca

oczekiwane efekty

godziny zajęć obowiązkowych na różnych przedmiotach, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia specjalistyczne,

zajęcia świetlicowe,

zajęcia biblioteczne

koła zainteresowań,

godziny z wychowawca

wspólne imprezy, konkursy, projekty, udział w organizacji Dnia bez agresji i nałogów, pogadanki, filmy, spotkania ze specjalistami, badania w PPP,  udział w akcjach organizowanych przez  instytucje zewnętrzne, prelekcje, wykłady, spotkania
 z ciekawymi ludźmi

 według planu pracy szkoły

uczniowie

PPPP, policja, psycholog, pedagog, lekarz, pielęgniarka szkolna, wychowawcy,

uczeń jest świadomy zagrożeń zdrowia i życia

potrafi wybrać dobro, jest krytyczny w stosunku do rzeczywistości

 

 

 

 

11.Prowadzenie   WDN  w zakresie  rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających , substancji psychotropowych , środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego  oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej

Cele: nauczyciele i wychowawcy  zdobędą wiedzę i umiejętności  w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków….. oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

forma realizacji

terminy

odbiorcy

os. odpowiedzialna
i wspomagająca

oczekiwane efekty

ankiety w ramach diagnozy potrzeb i oczekiwań

 

szkolenia w ramach WDN

 

zdobywanie nowych kwalifikacji  w ramach działalności zewnętrznych ośrodków szkoleniowych- studia podyplomowe, kursy

 wrzesień każdego roku

 

 

według harmonogramu WDN- u

 

 

 

według harmonogramu, cały rok szkolny

nauczyciele, wychowawcy

dyrektor, lider WDN- u

 nauczyciele i wychowawcy  zdobędą wiedzę i umiejętności
  w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków….. oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,  co zwiększy poczucie bezpieczeństwa, młodzież będzie rozwijała się prawidłowo, będzie zdrowa fizycznie i psychicznie, a sytuacjach trudnych będzie mogła liczyć na fachową pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie  profilaktyki używania środków  środków odurzających , substancji psychotropowych , środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia  psychicznego wieku rozwojowego

 

Cele:   kadra pedagogiczna ma pełnić funkcję doradczą dla rodziców w zakresie profilaktyki

forma realizacji

termin

odbiorcy

osoby odpowiedzialne i wspomagające

oczekiwane efekty

diagnoza potrzeb

wrzesień każdego roku

nauczyciele , wychowawcy

 lider WDN

wyniki diagnozy służą określeniu kierunków pracy na następny rok

szkolenia w ramach WDN

według planu WDN

nauczyciele , wychowawcy, pedagog szkolny

 dyrektor, lider WDN, CEN Włocławek

doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki

szkolenia zewnętrzne

wg harmonogramów uczelni

nauczyciele , wychowawcy, pedagog szkolny

dyrektor, uczelnie

uzyskanie nowych kwalifikacji zakresie  profilaktyki używania środków  odurzających , substancji psychotropowych , środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia  psychicznego wieku rozwojowego

 

 

 

13.Działalność informacyjna:

 O czym szkoła informuje

Kiedy informuje i kogo informuje

jak informuje

os. odpowiedzialna

oczekiwane efekty

o skutecznych sposobach prowadzenia działań wychowawczych
 i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji….., w przypadku agresji , wczesnej inicjacji seksualnej

na  pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu, kiedy dyrektor przedstawia sprawozdanie z pracy szkoły,

 ogólne spotkania dyrektora z rodzicami w auli szkoły

 

 na stronie internetowej są podane wyniki ankiet

 

o wynikach działań informuje się tez uczniów  są informacje w prasie

 dyrektor

 

pedagog szkolny

 rodzice chętnie zapiszą dziecko do szkoły bezpiecznej, gdzie działania wychowawcze i profilaktyczne są prowadzone skutecznie,

dobra opinia o szkole

 

pozytywne wyniki kontroli zewnętrznej

o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków , ich rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku używania środków i substancji.., w przypadku agresji , wczesnej inicjacji seksualnej

cały rok szkolny, uczniowie, rodzice

 zebrania z wychowawcą

 na stronie internetowej

 szkolna gazetka, biuletyny, broszury

pedagog, psycholog

uczeń i rodzic wiedza , gdzie , do kogo mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia, wiedzą ,że mogą liczyć na pomoc

 przekazanie informacji dla uczniów i wychowanków , ich rodziców lub opiekunów prawnych i nauczycielom, wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszaniem przepisów prawa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii

listopad każdego roku, uczniowie, rodzice , nauczyciele

 organizacja Dnia bez agresji i nałogów- pogadanki z policją

 

 pedagog szkolny, lider zespoły do spraw profilaktyki

 

 uczniowie i rodzice znają konsekwencje prawne związane  z naruszaniem przepisów prawa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii, co mobilizująco działa na potencjalnych nieletnich sprawców

przekazanie informacji dla uczniów i wychowanków , ich rodziców lub opiekunów prawnych o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców  oraz metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia

cały rok szkolny, rodzice, prawni opiekunowie, uczniowie

 na godzinach z wychowawcą i w czasie zebrań z rodzicami

 wychowawcy

dyrektor

uczeń  , rodzic wiedzą ,że w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów,, że szkoła działa sprawnie, że są osoby i zasady według których działa się na wypadek sytuacji zagrożenia

 

 

12.                       Ewaluacja:

Ewaluacja programu będzie dokonywana corocznie w oparciu o:

- analizę jakościową  i ilościową zrealizowanych działań”

          - obserwacje zachowań uczniów w różnych sytuacjach;

          - rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

          - badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców  i nauczycieli.

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska