Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jak oceniam-karta informacyjna dla uczniów

Przedmiot: plastyka
Nauczyciel: Małgorzata Hejman

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z przedmiotu sztuka
Jak oceniam-karta informacyjna dla uczniów

Przedmiot: plastyka
Nauczyciel: Małgorzata Hejman

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z przedmiotu sztuka

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo;
-wykazuje zainteresowania sztuką ( bierze udział w wystawach, koncertach);
-podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne szkoły);
-reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych, zdobywa nagrody i wyróżnienia na szczeblu powiatowym i wyżej.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-pamięta nazwy miejsc, osoby twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne, podaje ich poprawną interpretację, opis;
-potrafi przyporządkować właściwe informacje dotyczące cech charakterystycznych zjawisk procesów, wydarzeń artystycznych i powiązać je z oglądanym obiektem, właściwie określić problematykę;
-wykazuje inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy i dzieli się zdobytymi informacjami z resztą klasy;
-wykazuje wybitne zdolności twórcze podczas realizowania zadanych ćwiczeń praktycznych oraz z wyjątkową starannością realizuje te ćwiczenia;
-prawidłowo i ze zrozumieniem posługuje się wprowadzonymi terminami plastycznymi i bez względu na podejmowany temat;
-uczestniczy w działaniach grupowych i proponuje własne rozwiązania projektów,
-śledzi bieżące wydarzenia artystyczne, potrafi formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych dzieł.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie, potrafi wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady twórczości artystycznej;
-rozumie i potrafi używać do opisu dzieł i faktów artystycznych odpowiednich terminów plastycznych,
-rozumie związki i powiązania pomiędzy różnymi faktami artystycznymi,
-potrafi poprawnie i starannie zrealizować zadane ćwiczenie plastyczne i muzyczne,
-uczestniczy w działaniach grupowych i proponuje własne rozwiązania projektów,
-potrafi formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych materiałów wizualnych

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-pamięta i rozumie najważniejsze fakty oraz cechy sztuki danego regionu, epoki i stylu, potrafi podać dowolne przykłady dzieł realizujących te cechy,
-rozumie związki i powiązania pomiędzy różnymi faktami artystycznymi,
-posługuje się poprawnie terminami plastycznymi, rozumie treść poleceń i ćwiczeń praktycznych,
-realizuje podane ćwiczenia praktyczne,
-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji dotyczącej wiedzy na temat sztuki;
-relacjonuje opinie innych na temat bieżących wydarzeń artystycznych,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-pamięta i rozumie najważniejsze elementy, charakteryzujące konkretne zjawisko, epokę, styl,
-rozumie podstawowe terminy plastyczne,
-realizuje podane ćwiczenia plastyczne niestarannie,
-lokalizuje omawiane fakty w czasie i miejscu, lecz nie potrafi podać konkretnych informacji i przyporządkować ich do materiałów wizualnych,
-nie uczestniczy w ćwiczeniach zespołowych, nie wykazuje się aktywnością w zbieraniu dodatkowych materiałów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie spełnia w stopniu zadawalającym żadnego z punktu powyżej opisanych wymagań.

Kryteria pracy w grupie

  Kryteria                                               Ocena bardzo dobra

1.Organizacja pracy         -           właściwy plan i wykonanie
2. podział zadań, podział ról   -   twórcze wypełnianie swojej roli
3. komunikacja                  -         aktywne słuchanie
4. wiedza i umiejętności     -        twórcze wykorzystanie wiedzy i umiejętności
     5.prezentacja     -    umiejętność przekazu swoich racji i oryginalnych  pomysłów
                            

Ocena dobra

1.Organizacja pracy  -  typowe  wzorce w nowym układzie,według typowych rozwiązań  
2. podział zadań, podział ról –praca zgodna z przydziałem   
3. komunikacja  -czynne uczestniczenie                        
4. wiedza i umiejętności  -poprawne przekazywanie typowej wiedzy i praktyczne
                                        zastosowanie w sytuacjach typowych
     5.prezentacja    -typowe wzorce w nowym układzie(najbardziej dostępne)

Ocena dostateczna

1.Organizacja pracy         -    według typowych wzorców     
2. podział zadań, podział ról   -   praca z instruktażem i pomocą
3. komunikacja                  -  rozumienie tego co się słyszy      
4. wiedza i umiejętności     - wiedza bez umiejętności, umiejętności bez wiedzy   
     5.prezentacja             -według typowych wzorców

Ocena dopuszczająca

1.Organizacja pracy         -    niepełne wykonanie zadania    
2. podział zadań, podział ról   -   zmienianie funkcji, brak odpowiedzialności
3. komunikacja                  -    sluchanie
4. wiedza i umiejętności     - wiedza wyrywkowa, proste umiejętności praktyczne   
     5.prezentacja       -niepelne wykonanie zadania     


Kryteria wypowiedzi ustnej

Kryterium                                Ocena bardzo dobra

Zgodność wypowiedzi z tematem-pełna zgodność
Zakres merytoryczny(wiedza)- wyczerpujący
Kompozycja wypowiedzi- wyczerpujący
Stosowanie terminologii przedmiotu-stosowanie terminów i pojęć specjalistycznych

Ocena dobra

Zgodność wypowiedzi z tematem- 2-3 błędy lub niezgodność, niewłaściwy dobór treści
                                                       do tematu
Zakres merytoryczny(wiedza)- 2-3 usterki, lub braki w zakresie wyczerpania tematu
Kompozycja wypowiedzi- zachowana równowaga między poszczególnymi częściami
                                             wypowiedzi, lub brak wniosków i uogólnień
Stosowanie terminologii przedmiotu- niewłaściwe stosowanie niektórych pojęć

Ocena dostateczna
Zgodność wypowiedzi z tematem-fragmentaryczne 30-40% zgodności z tematem
                                                   
Zakres merytoryczny(wiedza)- 50% wiadomości wykorzystanych w odpowiedzi

Kompozycja wypowiedzi- wypowiedź nieuporządkowana
                                        
Stosowanie terminologii przedmiotu- fragmentaryczne wykorzystanie terminologii.
                                           lub jej niewłaściwe stosowanie


Ocena dopuszczająca

Zgodność wypowiedzi z tematem-minimalny 25-30% zakres zgodności wypowiedzi
                                                         z tematem
                                                   
Zakres merytoryczny(wiedza)- pojedyncze elementy wiedzy dobrane chaotyczne
                                                   i przypadkowe

Kompozycja wypowiedzi- wypowiedź chaotyczna, brak spójności
                                        
Stosowanie terminologii przedmiotu- niestosowanie terminologii specjalistycznej,
                                                             lub stosowanie niewłaściwe

 

Kryteria wypowiedzi artystycznej(plastyka)

Kryteria                               Ocena bardzo dobra

Kompozycja(dla plastyki)- zachowana logika, twórcze wykonanie
Dobór środków wyrazu- wyczerpujący i twórczy dobór środków

Działalność- oryginalne pomysły, własna interpretacja
Kreatywność- twórczy sposób przedstawienia tematu, zastosowanie wiedzy
                          w sytuacjach problemowych

Ocena dobra


Kompozycja(dla plastyki)- zachowana logika, typowe rozwiązania
Dobór środków wyrazu- 2-3 usterki, lub braki w zakresie wykorzystania środków

Działalność- poprawny przekaz
Kreatywność-wypowiedź typowa, inwencja własna ograniczona

Ocena dostateczna

Kompozycja(dla plastyki)- zachwiana logika kompozycji
Dobór środków wyrazu-50% środków wyrazu wykorzystanych prawidłowo

Działalność- bierny sposób odtwarzania
Kreatywność-wypowiedź odtwórcza, minimalny stopień kreatywności

Ocena dopuszczająca

Kompozycja(dla plastyki)- brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji
Dobór środków wyrazu-pojedyncze środki wyrazu, zastosowane przypadkowo

Działalność- przekaz nieuporządkowany, chaotyczna wypowiedź
Kreatywność-brak kreatywności własnej, brak pomysłu i własnych rozwiązań

 

 

3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

 
Percepcja poprzez sztukę
Uczeń:
 
 1.  Potrafi formułować wypowiedź ustną z zakresu dziejów sztuki lub problematyki plastycznej z użyciem terminologii plastycznej – określeń środków wyrazu plastycznego.
 2.  Potrafi formułować wypowiedź pisemną jako list, opis działania, projekt, sprawozdanie – ewaluację, charakterystykę porównawczą.
 3.  Analizuje i interpretuje teksty literackie – źródłowe: artykuły, wypowiedzi, opisy działań artystycznych.
 4.  Umie dokonać pisemnej analizy dzieła sztuki oraz przygotować formę wykładu lub prezentacji.
 5.  Opisuje słownie i pisemnie własne działanie artystyczne i działania grupy.
 6.  Jest przygotowany poprzez wiedzę do percepcji form teatralnych klasycznych i współczesnych XX i XXI w. jako nowej formy ekspresji wyrazu i realizacji scenicznej i plastycznej.
 7.  Definiuje teatr jako rodzaj interakcji artystycznej między twórcami i widzami oraz jego rodzaje, cele, twórców i ich realizacje.
 8.  Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez bezpośredni kontakt w dziełami teatralnymi z zakresu sztuki współczesnej i klasycznych form teatralnych oraz w bieżących wydarzeniach kulturalno-artystycznych.
 9.  Identyfikuje się z kulturą i tradycją własnego narodu, poznając je poprzez różne dziedziny kultury i wzajemne ich korelacje – teatr, sztuki plastyczne, muzyka, literatura.
 10.  Posiada  poczucie przynależności i związku z dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej – posiada wiedzę o jej cechach, wytworach artystycznych i wpływach na kulturę Europy i naszego narodu.
 11.  Określa teatr polski we wszystkich jego przejawach na tle historii teatru Europy i świata.
 12.  Wykazuje szacunek dla odrębności innych kręgów kulturowych oraz chęć poznania ich kultury i kontekstów społeczno-politycznych.
 13.  Korzysta z przekazów medialnych – filmów w tym DVD, internetu, technologii komputerowej i cyfrowej do uzyskiwania informacji i wzbogacania własnej działalności twórczej w tworzeniu wypowiedzi ustnych, prezentacji multimedialnych i nowych form wypowiedzi artystycznych, z uwzględnieniem znajomości prawa autorskiego dotyczącego ochrony własności intelektualnej
 14.  Potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych zawartych w czasopismach, książkach, podręcznikach, encyklopediach, słownikach oraz innych mediach, internecie.
 15.  Zna tytuły i autorów słynnych realizacji teatralnych starożytnych, nowożytnych i współczesnych, nazwy wiodących placówek kulturalnych – teatrów, galerii, muzeów (krajowych i zagranicznych) oraz potrafi odszukać informacje na ich temat w mediach, np. w internecie.
 

 

Ekspresja poprzez sztukę

Uczeń:
 
 1. Tworzy za pomocą linii, kreski, konturu, modelunku światłocieniowego, plamy walorowej rysunek jako szkic, rysunek studyjny, formę indywidualnej wypowiedzi plastycznej.
 2. Używa szerokiej palety barw oraz różnych rodzajów farb i technik malarskich do tworzenia barwnych kompozycji realistycznych, interpretacyjnych oraz abstrakcyjnych w sposób celowy w oparciu o wiedzę o kolorze – malarstwo naścienne, szablonowe, graffiti.
 3. Rozwija wyobraźnię przestrzenną konstruując kompozycje i aranżacje przestrzenne z różnorodnych materiałów, np. papier, plastik, szkło, rośliny oraz tworzy formy przestrzenne niekonwencjonalne jako instalację – mobile, realizacje land art.
 4. Potrafi interpretować i ilustrować pojęcia metaforyczne w formie trójwymiarowej oraz przenosić realizacje plastyczne w przestrzeń publiczną.
 5. Wykonuje układy kompozycyjne w oparciu o zasady i rodzaje kompozycji plastycznej z zastosowaniem znaku plastycznego, liternictwa, symbolu – graffiti, vlepka.
 6. Projektuje prezentacje multimedialne, formy obrazowe i układy liternicze za pomocą komputerowych programów graficznych.
 7. Tworzy wypowiedź plastyczną i dokumentację używając fotografii cyfrowej oraz krótkich form filmowych.
 8. Aranżuje nowe formy wypowiedzi plastycznej – performance, happening. Potrafi łączyć w tych wypowiedziach różne dziedziny sztuki np. film, muzykę i plastykę.
 9. Stosuje różnorodne formy ekspresji wyrazu w sztuce w zależności od realizacji danego zagadnienia plastycznego i własnej interpretacji.
 10.  Rozróżnia i potrafi zastosować we własnej wypowiedzi plastycznej środki wyrazu artystycznego i techniki poszczególnych stylów i kierunków w dziejach sztuki XX i XXI w.
 11. Tworzy formy plastyczne oparte zarówno o myślenie koncepcyjne oraz ekspresję emocjonalną.
 12.  Stosuje technikę collage.
 13.  Projektuje i tworzy wystawy własnych oraz grupowych realizacji artystycznych.
 14.  Wykazuje twórczą postawę w opisie i interpretacji świata poprzez działalność artystyczną – literacką, plastyczną.
 15.  Posługuje się środkami wyrazu artystycznego charakterystycznymi dla teatru greckiego, teatru cieni, sceny plastycznej, teatru obrazu, klasycznego i współczesnego – tworzy scenariusze, kostiumy, scenografie, oprawę multimedialną do własnych realizacji teatralnych i plastycznych, wyrażając własne myśli, emocje, interpretacje tekstów literackich, opinie społeczne oraz realizując zadania artystyczne.
 16. Wzbogaca tradycyjne techniki realizacji teatralnej i plastycznej o inne formy, takie jak: fotografia, film oraz inne elementy przekazów medialnych – internet, programy graficzne w kompozycjach na płaszczyźnie i w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej.
 17.  Umiejętnie wykorzystuje określone środki formalne do osiągnięcia zamierzonego celu kompozycyjnego w realizacji teatralnej i plastycznej.
 18.  Realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych jako rodzaju komunikatu pozawerbalnego, wyrażonego w formie abstrakcyjnej, przedstawiającej oraz interpretacyjnej z użyciem konwencjonalnych i niekonwencjonalnych środków teatralnych i plastycznych oraz narzędzi mediów i wytworów środowiska cyfrowego.
 19.  Poszukuje oryginalnych rozwiązań w działaniach twórczych oraz ma możliwość rozwoju własnych umiejętności twórczych poprzez działania indywidualne, a także pracę w zespole i eksponowania ich w postaci indywidualnych i zbiorowych występów scenicznych lub tworzeniu wydarzeń o charakterze artystycznym na terenie szkoły.
 20.  Potrafi dokonać samooceny i oceny  pracy koncepcyjnej i twórczej – literackiej, plastycznej innych ludzi (artystów, rówieśników) pod względem merytorycznym i estetycznym.
 21.  Umie pracować indywidualnie oraz w grupie nad koncepcją i realizacją zadania o charakterze artystycznym.
 
Recepcja poprzez sztukę
Uczeń:
 1.  Rozróżnia i opisuje klasyczne formy teatralne – teatr grecki, tragedia, komedia, teatr elżbietański, opera, komedia dell”arte, pantomima, widowisko szekspirowskie oraz formy po wielkiej Reformie Teatru – ekspresjonistyczny, futurystyczny, absurdu i konstruktywizmu, happening, performance na tle kultur w których powstawały, przestrzeni geograficznej oraz w kontekście wydarzeń historycznych,  przemian społecznych i technologicznych.
 2.  Definiuje, rozróżnia i opisuje pojęcia – teatr klasyczny oraz nowoczesny jako forma interakcji twórcy i odbiorcy.
 3.  Posiada bazowe informacje na temat teatru, jego funkcji, środków wyrazu artystycznego, technik tworzenia przestrzeni scenicznej: scenografii, rekwizytów, kostiumów, oprawy muzycznej, choreografii, charakteryzacji.
 4.  Interpretuje tekst literacki do klasycznej formy scenicznej, tworzy scenariusz, dialogi i narracje oraz tworzy wypowiedź o charakterze teatralnym z użyciem współczesnych środków wyrazu artystycznego – teatr plastyczny, teatr cieni.
 5.  Potrafi wymienić najwybitniejszych twórców teatralnych – dawnych i współczesnych w Polsce i na świecie oraz ich realizacje teatralne i plastyczne.
 6.  Analizuje dzieło sztuki według jego treści, formy i ekspresji wyrazu oraz wykorzystuje je jako inspirację do tworzenia własnej kreacji artystycznej – teatralnej, plastycznej.
 7. Konstruuje wypowiedź pisemną lub ustną na temat sztuki teatralnej, posługując się terminologią z zakresu wiedzy o teatrze i sztukach plastycznych.
 8. Posługuje się nowymi określeniami – teatr obrazu, teatr sceny plastycznej, teatr cieni.
 9.  Interpretuje i analizuje teksty literackie opisujące wydarzenia artystyczne.
 10.  Projektuje własne działanie twórcze oraz bierze udział w projektowaniu działania lub formy artystycznej w zespole.
 11.  Wyraża własne opinie, poszukuje, opisuje i interpretuje świat oraz zagadnienia kulturowo-społeczne i kreacje artystyczne a także formułuje wnioski na ich temat.
 12.  Wykorzystując środki wyrazu artystycznego różnych form artystycznych, tworzy własną wypowiedź sceniczną lub działanie artystyczne, kreując własną interpretację i wyrażając własne poglądy na otaczającą rzeczywistość.
 13.  Dobiera ciekawe techniki realizacji plastycznej lub wypowiedzi scenicznej w zakresie danego projektu artystycznego, np. teatru sceny plastycznej.
 14.  Komponuje, tworzy projekty kostiumów, scenografii teatralnych, lalki cieni w sposób niekonwencjonalny, oryginalny oraz szkice sytuacyjne do wizualizacji poszczególnych scen sztuki teatralnej.
 15.  Wybiera, projektuje i planuje własne działanie lub działanie grupy na rzecz realizacji projektu artystycznego.
 16.  Dokonuje sprawozdania – ewaluacji własnej pracy nad projektem artystycznym oraz pracy grupy.
 17.  Tworzy dokumentację – zapis procesu twórczego związanego z daną realizacją artystyczną.
 18.  Projektuje i tworzy własną i grupową  realizację teatralną w przestrzeni publicznej oraz ich oprawę informacyjno-graficzną – plakat, zaproszenie.

 Zajęcia artystyczne- Agnieszka Trawińska

        Cele edukacyjne zajęć artystycznych ,, ZRÓB TO SAM ”

              prowadzonych przez p. mgr Agnieszkę Trawińską

1.      Cele ogólne

Celem głównym zajęć artystycznych  jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do życia w cywilizacji technicznej. Odbywa się to po przez realizację określonych treści nauczania. Zadaniem szkoły jest zorganizowanie uczniom takich warunków, aby mogli oni samodzielnie planować i podejmować działania techniczne przy wykorzystaniu typowych  metod stosowanych w podstawowych dziedzinach techniki, bezpiecznie się posługując narzędziami i przyrządami.

2.      Cele szczegółowe

Cele szczegółowe są formułowane i realizowane w zgodzie z podstawą programową zajęć technicznych.

Sa to:

a)     cele kształcenia

Uczeń:

        Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy

        Wymienia i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej

        Opisuje zasady działania urządzeń oraz wie jak  posługiwać  się nimi

        Czyta i analizuje treści instrukcji obsługi urządzeń

        Wymienia i charakteryzuje rodzaje włókien i omawia ich zastosowanie

        Omawia sposób powstawania tkaniny i dzianiny

        Rozróżnia i stosuje podstawowe ściegi ręczne

        Przedstawia zasady wykonywania ubioru ( planuje i wykonuje prace praktyczne z wykorzystaniem  

              poznanych ściegów);

        Omawia sposoby konserwacji odzieży i czyta oznaczenia na metkach 

 

b)      cele wychowania

Uczeń:

        Ma poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka

        Przyjmuje postawę szacunku dla drugiego człowieka

        Jest dokładny, wytrwały i cierpliwy

        Kształtuje wyobraźnię przestrzenną, rozwija pomysłowość i podejmuje   

              twórcze działania

        Dba o bezpieczeństwo swoje i innych

        Korzysta z narzędzi i przyborów zgodnie z ich przeznaczeniem

        Stosuje w sposób racjonalny zdobycze techniki

        Szanuje cudzą własność

        Współdziała w grupie

        Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość

        Rozumie znaczenie ochrony środowiska

        Prowadzi proekologiczny styl życia

        Kształtuje nawyki zdrowego trybu życia

        Potrafi określić swoje mocne i słabe strony

        Dokonuje wyborów zgodnych z powszechnie uznawanymi   

             wartościami

I.                     Tworzy własny system wartości

II.               Treści programu

Wybrane  następujące  treści programu nauczania zostały pogrupowane w moduły przeznaczone do realizacji na lekcjach zajęć artystycznych:

 

1.     Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach zajęć artstycznych

2.     Rysunek techniczny

3.     Planowanie pracy. Proces technologiczny

4.     Krawiectwo

5.     Papieroplastyka

6.     Kulinaria

III.            

IV.            Procedury osiągania celów

 

Procedury osiagąnia celów są zależne od metod nauczania i wynikają ze specyfiki

przedmiotu. Ich zadaniem jest rozwijanie twórczej aktywności uczniów, zainteresowanie wytworami współczesnej techniki oraz zdeterminowanie do rozwijania swoich umiejętności poznawczych. Najczęściej stosowanymi metodami nauczania na zajęciach technicznych są:

 

1. Metody podające – polegające na podaniu uczniowi przez nauczyciela gotowych treści lub pracę ze źródłami informacji. Są to przede wszystkim: pogadanka, wykład, wygłoszenie referatu, dyskusja, praca z ksiażka – ćwiczeniami.

Proponowane tematy, w ramach których można zastosowac metody podające:

·        Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki

·        Ochrona przeciwpożarowa w szkole

·        Rodzaje materiałów włókienniczych – pochodzenie i zastosowanie włókien

 

2. Metody problemowe – to stworzenie sytuacji problemowej i poszukiwanie przez uczniów sposobu jej rozwiązania. Wykorzystuje się przy tym: burzę mózgów, analizę SWOT, mapę myśli, drzewko decyzyjne.

Proponowane tematy, w ramach których można zastosować metody problemowe:

·        Przechowywanie produktów żywnościowych

3. Metody eksponujące – polegają na przyswajaniu określonej wiedzy poprzez ogląd,czyli na przykład film, foliogramy, pokaz.

 

4. Metody praktyczne – praktyczne działanie uczniów, wykonywanie zadań, projektów, schematów. Są one charakterystyczne dla lekcji wytwórczych.

Proponowane tematy, w ramach których można zastosować metody praktyczne:

·        Podstawowe wiadomości o rysunku technicznym – wymiarowanie figur płaskich

·        Pismo techniczne proste - ćwiczenia

21

Istotne znaczenie w nauczaniu techniki ma metoda projektów, dzięki której uczniowie mają możliwość kształcenia umiejętności związanych z podejmowanymi przez nich konkretnymi działaniami. Pozwala na zrealizowanie zaplanowanego zadania zgodnie z określonymi przyjętymi założeniami, planem realizacji. Najczęściej metodę  projektu realizuje się w grupie   w czasie pozalekcyjnym. Efekty pracy są prezentowane szerokiemu gronu odbiorców, często poza klasą,     w atrakcyjny, zrozumiały dla wszystkich sposób.

Proponowane tematy, w ramach których można zastosować metodę projektu:

·        Proces technologiczny. Operacja technologiczna. Planowanie pracy

·        Wykonanie pracy praktycznej w ramach poszczególnych modułów.

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska