Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa


Umiejętności kluczowe z wiedzy o społeczeństwie w cyklu trzyletnim Publicznego Gimnazjum w Osięcinach

 

1. Uczeń rozumie najważniejsze wydarzenia polityczne i procesy społeczno- ekonomiczne

2. Jest patriotą przystosowanym do wymogów nowoczesności,

3. Zna   prawa i obowiązki  społeczne, respektuje prawa człowieka.

4. Ma poczucie odpowiedzialności obywatelskiej, szanuje ojczyznę i jej dziedzictwo kulturowe.

5. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

6. Aktywnie współpracuje w grupie i dla grupy ,

7. Praktycznie wykorzystuje wiedzę dotyczącą życia społecznego, politycznego  i gospodarczego

8. Ma poczucie godności i wartości jednostki ludzkiej,

9.Jest przysposobiony do aktywności zawodowej .

10. Samodzielnie zdobywa wiedzę, podejmuje decyzje i umiejętnie współdziała z innymi.

11.Otwarty na odmienność kultur, religii i obyczajów,

12. Przeciwstawia się przejawom patologii społecznej w najbliższym środowisku.

13. Jest świadomym Kujawiakiem, Polakiem i Europejczykiem.

 

                                                                                                     Nauczyciel prowadzący

                                                                                                            Barbara Rosińska

 

 

Opracowanie :Barbara Rosińska nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.
Formy aktywności ucznia:
Wypowiedzi ustne dłuższe - 1/2 razy w semestrze
Prace domowe- 1/2 razy w semestrze
Ćwiczenia- 1/2 razy w semestrze
Prace pisemne, testy, sprawdziany - 2/3 razy w semestrze
Prace dodatkowe - 1/2 razy w semestrze
Aktywność - 1 ocena za semestr

Jak oceniam z wiedzy o społeczeństwie w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach                                                                                                        

Formy aktywności ucznia

Ile razy w semestrze?

Wypowiedzi ustne dłuższe
1- 2
Prace domowe
1-2

Ćwiczenia                                                                                                      

1- 2
Prace pisemne, testy, sprawdziany
2-3
Prace dodatkowe
1- 2
Aktywność
1 ocena za semestr
Informacje dodatkowe:

·       Uczeń musi otrzymać minimum 4 oceny w semestrze

·       Na ocenę za aktywność pracuje cały semestr zdobywając maksymalną liczbę plusów- ocena bardzo dobra lub maksymalną liczbę minusów – ocena niedostateczna,

·       Uczeń, który jest nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany ją zaliczyć w formie ustalonej

    z nauczycielem przedmiotu, w ciągu dwóch tygodni,

·       Uczeń, który jest laureatem konkursów ,quizów, teleturniejów na szczeblu rejonowym i wyżej otrzymuje ocenę celującą cząstkową z wiedzy o społeczeństwie.

  Prace dodatkowe:

Klasy drugie:  projekt w grupach : Mniejszości narodowe żyjące w Polsce

    Klasy trzecie-  warsztaty  do wyboru , o Unii Europejskiej, ONZ, NATO,

  Rozmowa kwalifikacyjna z kompletem dokumentów, projekt w parach : „ Zakładamy własną firmę”

                            

                                                                                                                 Barbara Rosińska

 
 
 
 

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla klas drugich i trzecich w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach

 Tytuł:„ Bliżej świata” ,

 Autorzy : Maria Wesołowska Starnawska, Andrzej Philipiuk, Witold Starnawski

 Wydawnictwo : PWN
 Numer dopuszczenia 140 / 2009
 
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska