Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa


Umiejętności kluczowe z wiedzy o społeczeństwie w cyklu trzyletnim Publicznego Gimnazjum w Osięcinach

 

1. Uczeń rozumie najważniejsze wydarzenia polityczne i procesy społeczno- ekonomiczne

2. Jest patriotą przystosowanym do wymogów nowoczesności,

3. Zna   prawa i obowiązki  społeczne, respektuje prawa człowieka.

4. Ma poczucie odpowiedzialności obywatelskiej, szanuje ojczyznę i jej dziedzictwo kulturowe.

5. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

6. Aktywnie współpracuje w grupie i dla grupy ,

7. Praktycznie wykorzystuje wiedzę dotyczącą życia społecznego, politycznego  i gospodarczego

8. Ma poczucie godności i wartości jednostki ludzkiej,

9.Jest przysposobiony do aktywności zawodowej .

10. Samodzielnie zdobywa wiedzę, podejmuje decyzje i umiejętnie współdziała z innymi.

11.Otwarty na odmienność kultur, religii i obyczajów,

12. Przeciwstawia się przejawom patologii społecznej w najbliższym środowisku.

13. Jest świadomym Kujawiakiem, Polakiem i Europejczykiem.

 

                                                                                                     Nauczyciel prowadzący

                                                                                                            Barbara Rosińska

 

 

Opracowanie :Barbara Rosińska nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.
Formy aktywności ucznia:
Wypowiedzi ustne dłuższe - 1/2 razy w semestrze
Prace domowe- 1/2 razy w semestrze
Ćwiczenia- 1/2 razy w semestrze
Prace pisemne, testy, sprawdziany - 2/3 razy w semestrze
Prace dodatkowe - 1/2 razy w semestrze
Aktywność - 1 ocena za semestr

Jak oceniam z wiedzy o społeczeństwie w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach                                                                                                        

Formy aktywności ucznia

Ile razy w semestrze?

Wypowiedzi ustne dłuższe
1- 2
Prace domowe
1-2

Ćwiczenia                                                                                                      

1- 2
Prace pisemne, testy, sprawdziany
2-3
Prace dodatkowe
1- 2
Aktywność
1 ocena za semestr
Informacje dodatkowe:

·       Uczeń musi otrzymać minimum 4 oceny w semestrze

·       Na ocenę za aktywność pracuje cały semestr zdobywając maksymalną liczbę plusów- ocena bardzo dobra lub maksymalną liczbę minusów – ocena niedostateczna,

·       Uczeń, który jest nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany ją zaliczyć w formie ustalonej

    z nauczycielem przedmiotu, w ciągu dwóch tygodni,

·       Uczeń, który jest laureatem konkursów ,quizów, teleturniejów na szczeblu rejonowym i wyżej otrzymuje ocenę celującą cząstkową z wiedzy o społeczeństwie.

  Prace dodatkowe:

Klasy drugie:  projekt w grupach : Mniejszości narodowe żyjące w Polsce

    Klasy trzecie-  warsztaty  do wyboru , o Unii Europejskiej, ONZ, NATO,

  Rozmowa kwalifikacyjna z kompletem dokumentów, projekt w parach : „ Zakładamy własną firmę”

                            

                                                                                                                 Barbara Rosińska

 
 
 
 

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla klas drugich i trzecich w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach

 Tytuł:„ Bliżej świata” ,

 Autorzy : Maria Wesołowska Starnawska, Andrzej Philipiuk, Witold Starnawski

 Wydawnictwo : PWN
 Numer dopuszczenia 140 / 2009
 
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska