Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiadomości kluczowe z języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum

im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

Uczeń Publicznego Gimnazjum w Osięcinach, kontynuujący naukę języka angielskiego na III etapie edukacyjnym:

- posługuje się podstawowym zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych) w zakresie następujących tematów:

LEKSYKA

·         Człowiek

·         Dom

·         Życie rodzinne i towarzyskie

·         Szkoła

·         Praca

·         Żywienie

·         Zakupy i usługi

·         Podróżowanie i turystyka

·         Kultura

·         Sport

·         Zdrowie

·         Nauka i technika

·         Świat przyrody

·         Życie społeczne

·         Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego

GRAMATYKA

·         Czasy gramatyczne (present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future simple)

·         Konstrukcja be going to

·         Okresy warunkowe (0, 1, 2)

·         Question tag

·         Wyrażenie too much, too many, enough

·         Stopniowanie przymiotników

·         Przyimki i przysłówki

·         Strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym

·         Policzalność rzeczowników

·         Przedimki

·         Zaimki

·         Liczebniki główne i porządkowe

- potrafi z powodzeniem przekazać informacje w języku angielskim zarówno ustnie jak i w formie pisemnej;

- rozumie proste, krótkie typowe wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste, standardowe wypowiedzi pisemne;

- samodzielnie formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne;

- uczestniczy w rozmowie i reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej ustnie lub w formie prostego tekstu, w typowych sytuacjach;

- pod koniec III etapu edukacyjnego uczeń posługuje się językiem co najmniej na poziomie A2, w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych sprawności językowych zdefiniowanej przez Radę Europy;

 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego:

 

Nauczanie języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach odbywa się zgodnie z planem wynikowym wydawnictwa Macmillan Polska. Program realizowany jest w ciągu 3 lat w następującym wymiarze:

klasa I - 3 godziny tygodniowo

klasa II - 3 godziny tygodniowo

klasa III- 3 godziny tygodniowo

 „Co każdy uczeń powinien wiedzieć” czyli KONTRAKT Z UCZNIAMI

·         Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

·         Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia wymienione w poniższej tabeli.

·         Każdy uczeń systematycznie uczęszczający do szkoły powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 10 ocen.

·         Testy są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

·         Kartkówki z 3 ostatnich lekcji, sprawdzające wiedzę leksykalną lub gramatyczną nie muszą być zapowiadane.

·         Uczeń nieobecny na teście powinien przystąpić do sprawdzenia wiadomości w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nie może być on jednak dłuższy niż 2 tygodnie od momentu pojawienia się ucznia w szkole.

·         Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z testu, sprawdzianu lub wypracowania. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Przy wystawianiu oceny za okres lub oceny końcoworocznej brane pod uwagę będą obie oceny.

·         Przy poprawianiu testu, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

·         Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.

·         Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, czy pomocy potrzebnych do lekcji.

·         Po wykorzystaniu limitu określonego w powyższym punkcie uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

·         Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

·         Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

Rodzaje aktywności podlegające ocenie

Ocena / smestr

Wypowiedź ustna (z trzech ostatnich lekcji)

1-2 oceny

Redagowanie i prezentacja dialogów

1 ocena

Praca domowa

1-2 oceny

Sprawdzian

2-3 oceny

Test

1 ocena

Dłuższa forma wypowiedzi pisemnej

1 ocena

Sprawdzenie płynności czytania tekstu

1-2 oceny

Niezapowiedziana kartkówka z trzech ostatnich lekcji

3-4 oceny

Wykonanie projektu tematycznego (samodzielne lub grupowe)

1 ocena

Aktywność podczas zajęć (uczniowie za aktywny udział w pracy na lekcji są oceniani plusami[1])

5 plusów =

 ocena bardzo dobra

Nieprzygotowanie do zajęć (Za każdorazowe nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje minus. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania)

3 minusy

 = ocena niedostateczna

Prowadzenie zeszytu

1 nota w całym roku szkolnym

 

Wymagania programowe na poszczególną ocenę:

Skala ocen

Wymagania/ kryteria, które uczeń musi spełnić na poszczególną ocenę

Celujący

• dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone
w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy

• potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału i wykraczający poza nią

• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet

• zna i z powodzeniem stosuje rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

• samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami

 

Dodatkowym warunkiem uzyskania oceny celującej jest prezentacja efektów samodzielniej pracy ucznia wynikających z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań, wykorzystanie wiadomości dodatkowych z języka angielskiego znacznie wykraczające poza program nauczania lub wykazanie się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym (np. sukces na olimpiadach i konkursach językowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim).

Bardzo dobry

• dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału

• potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału

• rozumie tekst słuchany i czytany

• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku

• zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

• samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami

Dobry

• dość dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone
w rozkładzie materiału

• potrafi budować w większości wypadków spójne zdania, na ogół poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posiada szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określona w rozkładzie materiału

• zna i stosuje w praktyce większość wyrażeń potocznych przedstawionych w podręczniku

• nie ma problemów z ogólnym zrozumieniem tekstów słuchanego i czytanego

• zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

• samodzielnie posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim

Dostateczno

• poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone
w rozkładzie materiału

• nie zawsze potrafi budować spójne zdania – na ogół są one bardzo krótkie i proste – często popełnia błędy gramatyczne i logiczne

• na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie – niewiele o charakterze bardziej złożonym czy abstrakcyjnym

• ma niewielkie problemy ze zrozumieniem tekstów czytanego i słuchanego

• zna i stosuje w praktyce niektóre wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku

• zna rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów, ale ma problemy z wyborem wyrazu pasującego do kontekstu

Dopuszczający

• opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

• potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością błędów gramatycznych
i logicznych

• dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania

• zna i stosuje w praktyce bardzo niewiele wyrażeń potocznych i codziennego słownictwa, często popełnia błędy

• ma duże problemy w korzystaniu ze słownika, wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu znaczenia wyrazów i wybieraniu wyrazu pasującego do kontekstu

Niedostateczny

• nie opanował zagadnień gramatycznych ani leksykalnych określonych w rozkładzie materiału

• nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela

• nie potrafi skutecznie korzystać ze słownika

  nie rozumie tekstów słuchanego i czytanego

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

 


[1] Plusy i minusy nie są odnotowywane w dzienniku szkolnym. Są zapisywane w prowadzonej przez nauczyciela prywatnej dokumentacji.2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska