Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiadomości kluczowe z języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum

im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

Uczeń Publicznego Gimnazjum w Osięcinach, kontynuujący naukę języka angielskiego na III etapie edukacyjnym:

- posługuje się podstawowym zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych) w zakresie następujących tematów:

LEKSYKA

·         Człowiek

·         Dom

·         Życie rodzinne i towarzyskie

·         Szkoła

·         Praca

·         Żywienie

·         Zakupy i usługi

·         Podróżowanie i turystyka

·         Kultura

·         Sport

·         Zdrowie

·         Nauka i technika

·         Świat przyrody

·         Życie społeczne

·         Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego

GRAMATYKA

·         Czasy gramatyczne (present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future simple)

·         Konstrukcja be going to

·         Okresy warunkowe (0, 1, 2)

·         Question tag

·         Wyrażenie too much, too many, enough

·         Stopniowanie przymiotników

·         Przyimki i przysłówki

·         Strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym

·         Policzalność rzeczowników

·         Przedimki

·         Zaimki

·         Liczebniki główne i porządkowe

- potrafi z powodzeniem przekazać informacje w języku angielskim zarówno ustnie jak i w formie pisemnej;

- rozumie proste, krótkie typowe wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste, standardowe wypowiedzi pisemne;

- samodzielnie formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne;

- uczestniczy w rozmowie i reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej ustnie lub w formie prostego tekstu, w typowych sytuacjach;

- pod koniec III etapu edukacyjnego uczeń posługuje się językiem co najmniej na poziomie A2, w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych sprawności językowych zdefiniowanej przez Radę Europy;

 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego:

 

Nauczanie języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach odbywa się zgodnie z planem wynikowym wydawnictwa Macmillan Polska. Program realizowany jest w ciągu 3 lat w następującym wymiarze:

klasa I - 3 godziny tygodniowo

klasa II - 3 godziny tygodniowo

klasa III- 3 godziny tygodniowo

 „Co każdy uczeń powinien wiedzieć” czyli KONTRAKT Z UCZNIAMI

·         Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

·         Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia wymienione w poniższej tabeli.

·         Każdy uczeń systematycznie uczęszczający do szkoły powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 10 ocen.

·         Testy są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

·         Kartkówki z 3 ostatnich lekcji, sprawdzające wiedzę leksykalną lub gramatyczną nie muszą być zapowiadane.

·         Uczeń nieobecny na teście powinien przystąpić do sprawdzenia wiadomości w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nie może być on jednak dłuższy niż 2 tygodnie od momentu pojawienia się ucznia w szkole.

·         Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z testu, sprawdzianu lub wypracowania. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Przy wystawianiu oceny za okres lub oceny końcoworocznej brane pod uwagę będą obie oceny.

·         Przy poprawianiu testu, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

·         Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.

·         Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, czy pomocy potrzebnych do lekcji.

·         Po wykorzystaniu limitu określonego w powyższym punkcie uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

·         Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

·         Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

Rodzaje aktywności podlegające ocenie

Ocena / smestr

Wypowiedź ustna (z trzech ostatnich lekcji)

1-2 oceny

Redagowanie i prezentacja dialogów

1 ocena

Praca domowa

1-2 oceny

Sprawdzian

2-3 oceny

Test

1 ocena

Dłuższa forma wypowiedzi pisemnej

1 ocena

Sprawdzenie płynności czytania tekstu

1-2 oceny

Niezapowiedziana kartkówka z trzech ostatnich lekcji

3-4 oceny

Wykonanie projektu tematycznego (samodzielne lub grupowe)

1 ocena

Aktywność podczas zajęć (uczniowie za aktywny udział w pracy na lekcji są oceniani plusami[1])

5 plusów =

 ocena bardzo dobra

Nieprzygotowanie do zajęć (Za każdorazowe nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje minus. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania)

3 minusy

 = ocena niedostateczna

Prowadzenie zeszytu

1 nota w całym roku szkolnym

 

Wymagania programowe na poszczególną ocenę:

Skala ocen

Wymagania/ kryteria, które uczeń musi spełnić na poszczególną ocenę

Celujący

• dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone
w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy

• potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału i wykraczający poza nią

• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet

• zna i z powodzeniem stosuje rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

• samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami

 

Dodatkowym warunkiem uzyskania oceny celującej jest prezentacja efektów samodzielniej pracy ucznia wynikających z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań, wykorzystanie wiadomości dodatkowych z języka angielskiego znacznie wykraczające poza program nauczania lub wykazanie się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym (np. sukces na olimpiadach i konkursach językowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim).

Bardzo dobry

• dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału

• potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału

• rozumie tekst słuchany i czytany

• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku

• zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

• samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami

Dobry

• dość dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone
w rozkładzie materiału

• potrafi budować w większości wypadków spójne zdania, na ogół poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posiada szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określona w rozkładzie materiału

• zna i stosuje w praktyce większość wyrażeń potocznych przedstawionych w podręczniku

• nie ma problemów z ogólnym zrozumieniem tekstów słuchanego i czytanego

• zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

• samodzielnie posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim

Dostateczno

• poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone
w rozkładzie materiału

• nie zawsze potrafi budować spójne zdania – na ogół są one bardzo krótkie i proste – często popełnia błędy gramatyczne i logiczne

• na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie – niewiele o charakterze bardziej złożonym czy abstrakcyjnym

• ma niewielkie problemy ze zrozumieniem tekstów czytanego i słuchanego

• zna i stosuje w praktyce niektóre wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku

• zna rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów, ale ma problemy z wyborem wyrazu pasującego do kontekstu

Dopuszczający

• opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

• potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością błędów gramatycznych
i logicznych

• dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania

• zna i stosuje w praktyce bardzo niewiele wyrażeń potocznych i codziennego słownictwa, często popełnia błędy

• ma duże problemy w korzystaniu ze słownika, wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu znaczenia wyrazów i wybieraniu wyrazu pasującego do kontekstu

Niedostateczny

• nie opanował zagadnień gramatycznych ani leksykalnych określonych w rozkładzie materiału

• nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela

• nie potrafi skutecznie korzystać ze słownika

  nie rozumie tekstów słuchanego i czytanego

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

 


[1] Plusy i minusy nie są odnotowywane w dzienniku szkolnym. Są zapisywane w prowadzonej przez nauczyciela prywatnej dokumentacji.2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska