Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel fizyki: Beata Gawrońska

 

FIZYKA

 

 

1.      Wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych.

2.      Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

3.      Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

4.      Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów ( w tym popularnonaukowych ).

 

 

 

 

 

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z Fizyki

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
-potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,
-umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
-sprostał wymaganiom na oceny:5, 4, 3, 2.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
-zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
-jest samodzielny-korzysta z różnych źródeł wiedzy,
-potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne,
-rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
-poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań
  lub   problemów,
-potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie
 lub problem.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
-potrafi zastosować wiadomości do rozwiązania zadań z pomocą nauczyciela,
-potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,
-zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych.

Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który:
-ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
-zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
-potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne.

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
-nie potrafi rozwiązywać zadania teoretycznego lub praktycznego o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
-nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

Opracowała : mgr B.Gawrońska

 

Jak będę sprawdzała wiadomości i umiejętności ucznia?


Za co będę oceniała?                                        Ile razy w semestrze?

Prace klasowe                                                    po zakończeniu
                                                                           każdego działu

Przygotowanie do lekcji powtórzeniowej              po zakończeniu
                                                                         każdego działu

Odpowiedzi ustne(z 3 ostatnich lekcji)                  przynajmniej 1 raz

Prace domowe                                                   przynajmniej 1 raz

Kartkówki(niezapowiedziane z 3 ostatnich lekcji)   przynajmniej 2 razy

Aktywność na lekcji                                na każdej lekcji uczeń ma możliwość                                           otrzymania +”,zgromadzenie pięć „+” to 5 z aktywności

Rozwiązywanie zadań obliczeniowych                   przynajmniej 1 raz

Praca w grupie                                                   przynajmniej 1 raz

Zeszyt                                                                        1 raz

Prace dodatkowe  w zależności od sytuacji, praca dodatkowa
wg  zaleceń to 6

 


 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska