Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel fizyki: Beata Gawrońska

 

FIZYKA

 

 

1.      Wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych.

2.      Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

3.      Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

4.      Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów ( w tym popularnonaukowych ).

 

 

 

 

 

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z Fizyki

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
-potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,
-umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
-sprostał wymaganiom na oceny:5, 4, 3, 2.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
-zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
-jest samodzielny-korzysta z różnych źródeł wiedzy,
-potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne,
-rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
-poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań
  lub   problemów,
-potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie
 lub problem.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
-potrafi zastosować wiadomości do rozwiązania zadań z pomocą nauczyciela,
-potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,
-zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych.

Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który:
-ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
-zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
-potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne.

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
-nie potrafi rozwiązywać zadania teoretycznego lub praktycznego o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
-nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

Opracowała : mgr B.Gawrońska

 

Jak będę sprawdzała wiadomości i umiejętności ucznia?


Za co będę oceniała?                                        Ile razy w semestrze?

Prace klasowe                                                    po zakończeniu
                                                                           każdego działu

Przygotowanie do lekcji powtórzeniowej              po zakończeniu
                                                                         każdego działu

Odpowiedzi ustne(z 3 ostatnich lekcji)                  przynajmniej 1 raz

Prace domowe                                                   przynajmniej 1 raz

Kartkówki(niezapowiedziane z 3 ostatnich lekcji)   przynajmniej 2 razy

Aktywność na lekcji                                na każdej lekcji uczeń ma możliwość                                           otrzymania +”,zgromadzenie pięć „+” to 5 z aktywności

Rozwiązywanie zadań obliczeniowych                   przynajmniej 1 raz

Praca w grupie                                                   przynajmniej 1 raz

Zeszyt                                                                        1 raz

Prace dodatkowe  w zależności od sytuacji, praca dodatkowa
wg  zaleceń to 6

 


 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska