Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa


Drogi uczniu, wypełnij ankietę znajdującą się pod poniższym linkiem:
Klasa 3 A
https://www.ankietka.pl/ankieta/233908/ankieta-ewaluacyjna-jezyk-angielski-3-a-20152016.html

Klasa 3 B
https://www.ankietka.pl/ankieta/233913/ankieta-ewaluacyjna-jezyk-angielski-3-b-20152016.html

Klasa 2 B
https://www.ankietka.pl/ankieta/233919/ankieta-ewaluacyjna-jezyk-angielski-2-b-20152016.html


dziękuję za współpracę i życzę udanych wakacji!!!
https://www.ankietka.pl/ankieta/233682/ankieta-ewaluacyjna-zajec-informatycznych-20152016.html

Ogłaszamy konkurs dla uczestników zajęć artystycznych


Regulamin konkursu na baner strony internetowej Dnia Bezpiecznego Internetu
w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

Celem konkursu jest popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki oraz udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu i uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z cyberprzemocą.


 1. Organizator konkursu i jego cele.

1.      Organizatorem konkursu jest Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.

  1. Celem konkursu jest wybranie banera tytułowego na stronę szkoły oraz  wyszukanie  i wypromowanie młodych ludzi uzdolnionych plastycznie.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 1. Konkurs ma charakter zamknięty – mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie uczęszczający na zajęcia artystyczne – grafika komputerowa.
 2. Uczestnicy konkursu  przygotowują swoje prace indywidualnie w trakcie zajęć–
  nie przewiduje się możliwości grupowego przygotowania prac.
 3. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.
 4. Prace konkursowe muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi i opisanymi w niniejszym regulaminie zasadami.
 5. Zwycięzcy konkursu akceptują fakt, że nagrodzone i wyróżnione  projekty  stają się własnością Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.
 1. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt.
 1. Prace należy przygotować w programie graficznym Gimp. Grafikę należy zapisać w  rozszerzeniu gif.
 2. Baner konkursowy może mieć charakter statyczny. Może też  być wykonany w dowolnej technice animacyjnej.
 3. Autor może wykorzystać drobne elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na szkolnej stronie internetowej.
 4. Baner konkursowy  powinien mieć ograniczoną wielkość by pasował do strony internetowej szkoły (wymiary 400 pikseli szerokości i 100 pikseli wysokości).
   
 1. Miejsce i termin składania prac oraz kryteria oceny prac konkursowych.
 1. Prace  wykonane zostaną na zajęciach dn. 12 lutego 2016 w sali 302.
 2. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z 3 członków.
 3. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Komisji.
 4. Komisja dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami:  
 • łatwość identyfikowania z naszą szkołą
 • nawiązanie do dnia bezpiecznego internetu,
 • estetyka, oryginalność, innowacyjny charakter projektu,
 1. Decyzje Komisji  są nieodwołalne.
 1. Organizatorom przysługuje prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niskiego poziomu projektów.
 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 2. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
 3. W sprawach nieobjętych  niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej szkoły, stają się one obowiązujące.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o finaliście  konkursu w mediach i Internecie.
Powodzenia
Agnieszka Młotkowska
Pliki, które możecie wykorzystać:

Tworzymy animowany napis w GIMPIE
Udało się po raz kolejny, animowany napis gotowy :)
Zapisz poniższy plik w folderze Święta na pulpicie i umieść na nim animowany napis Wesołych Świąt!!!Dodatkowe pliki do pracy indywidualnej:


Oto prace wykonane na zajęciach artystycznych, wkrótce więcej...a młodzi graficy pracują coraz lepiej :)

Oto prace uczniów wykonane na zajęciach informatyki. Świetnie Wam poszło z fotomontażem:


Informatyka rok szkolny 2015/2016 materiały dodatkowe:

Test z grafiki komputerowej pliki do zadania praktycznego: Pocztówka z wakacji z animowanym napisem


plik zamekplik wygrana


Powodzenia na teście :)
Drodzy uczniowie, jeśli znajdziecie wolny czas a interesuje Was zagadnienie korzyści i zagrożeń wynikających z łatwego dostępu do nowoczesnych technologii oraz Internetu, zapraszam do obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=EL8M2DoG9jE

Kolejny krótki film edukacyjny Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tym razem historyjka, która przekonuje do tego, że warto zadbać o podstawowe zasady bezpieczeństwa swojego komputera.
https://youtu.be/MEo31Q1ca5U
Zdjęcia na zajęcia z Gimpa

Polecenie: Zapisz plik w pamięci komputera i usuń z niego białe tło.Przy problemach z umieszczeniem w prezentacji power point pliku filmowego najlepiej przekonwertować go do formatu .asf

darmowy program do konwertowania plików:

http://www.freemediaconverter.org/
Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie: wykorzystywania komputerów do pozyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnej  w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Człowiek powinien posiadać umiejętności wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania ich i korzystania z nich; powinien również być w stanie stosować ICT jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji.

Wymagania z informatyki dla klas drugich

Skala ocen 1-6

1 (ndst)
Na ocenę niedostateczną kwalifikuje się uczeń, który nazywa części składowe komputera, ale nie potrafi go uruchomić, nie zna narzędzi edytora graficznego i edytora tekstu, nie udziela się na lekcjach.

2 (dopuszczający)
1. Uczeń przyswoił minimum przekazywanych informacji i opanował minimum umiejętności:
- Nazywa części składowe komputera i sam go uruchamia i wyłącza;
- Programy uruchamia z pomocą nauczyciela;
- W edytorze graficznym zna przeznaczenie 25% ikon i narzędzi;
- Wykonuje proste rysunki z pomocą nauczyciela;
- Pisze prosty tekst w edytorze tekstu;
2. Pracuje przy komputerze według wskazówek nauczyciela.
3. Jest mało aktywny w czasie pogadanek.
4. Nie udziela się przy porządkowaniu pracowni.
5. Ma kłopoty z odrabianiem prac domowych.

3 (dostateczny)
1. Uczeń opanował treści na ocenę 2 i ponadto przyswoił następujące wiadomości i opanował umiejętności:
- Zna budowę komputera;
- Sam uruchamia i wyłącza komputer;
- Programy uruchamia z niewielką pomocą nauczyciela;
- Zna przeznaczenie edytora graficznego i przeznaczenie 50% jego ikon;
- Rysunki wykonuje sam a ich modyfikacji dokonuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela;
- Pisze krótki tekst na podstawie wzorca, umieszcza w tekście polskie znaki;
- Odczytuje z dysku (z dyskietki) i zapisuje na dysku (na dyskietce) dokument;
2. Pracuje przy komputerze według wskazówek nauczyciela.
3. Stara się być aktywny na lekcji.
4. Prowadzi zeszyt przedmiotowy.
5. Odrabia prace domowe.

4 (dobry)
1.Uczeń opanował treści na ocenę 3 i ponadto przyswoił następujące informacje i umiejętności:
- Opisuje budowę komputera i nazywa jego części;
- Uruchamia i wyłącza komputer i poszczególne programy w Windowsie;
- Zna przeznaczenie 75% narzędzi edytora graficznego i potrafi
je wykorzystać;
- Sam wykonuje rysunek i dokonuje prostej jego modyfikacji;
- Korzysta z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora tekstu: stosuje w tekście różne czcionki, zmienia wygląd zaznaczonego akapitu;
- Rozpoznaje podstawowe typy plików;
- Odszukuje podany katalog;
- Potrafi stworzyć i usunąć dowolną strukturę katalogów;
- Zamyka i otwiera istniejące pliki;
- Potrafi wyniki swojej pracy zapisać na wybranym dysku (dyskietce)
i katalogu pod odpowiednią nazwą;
- Kopiuje plik/grupę plików we wskazane miejsce;
2.Jest aktywny w czasie zajęć.
3.Odrabia prace domowe.
4.Prowadzi zeszyt przedmiotowy.
5.Bierze udział przy porządkowaniu pracowni.

5 (bardzo dobry)
1.Uczeń opanował treści na ocenę 4 i ponadto przyswoił wszystkie przekazywane na zajęciach informacje i opanował umiejętności:

- Poprawnie nazywa i opisuje części składowe komputera;
- Samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer;
- Wie co to jest system operacyjny;
- Prawidłowo otwiera i zamyka programy;
- Zna edytor graficzny i tekstu i umie wykorzystać wszystkie
ich narzędzia;
- Potrafi modyfikować rysunek według wskazówek;
- Potrafi modyfikować tekst, przenosić, kopiować usuwać fragmenty tekstu;
- Przygotowuje tekst do druku;
- Potrafi wykonywać podstawowe operacje na plikach: kopiuje, przenosi, usuwa, zmienia jego nazwę;

2. Pracuje przy komputerze bez pomocy nauczyciela.
3. Jest aktywny w czasie zajęć, przygotowany do pogadanek.
4. Wykonuje wszystkie prace domowe.
5. Prowadzi zeszyt przedmiotowy.
6. Pomaga przy porządkowaniu pracowni i uaktualnianiu gazetki w pracowni.

6 (celujący)
Uczeń opanował treści na ocenę 5 i ponadto:

1.Wykonuje prace domowe dla chętnych.
2. Pomaga przy porządkowaniu pracowni i uaktualnianiu gazetki informatycznej.
3. Bierze udział w konkursach informatycznych na terenie szkoły i poza nią i odnosi w nich sukcesy.
4. Wie o komputerze i zasadach jego działania więcej, niż było powiedziane w czasie zajęć.


[i] Opracował nauczyciel informatyki[/i]

Wymagania dla klas trzecich

1 (ndst)
Na ocenę niedostateczną kwalifikuje się uczeń, który nazywa części składowe komputera, ale nie potrafi go uruchomić, nie potrafi stosować narzędzi edytora graficznego, tekstu i arkusza kalkulacyjnego, nie udziela się na lekcjach.

2 (dopuszczający)
1. Uczeń przyswoił minimum przekazywanych informacji i opanował podstawowe umiejętności:

Nazywa części wchodzące w skład standardowego wyposażenia zestawu komputerowego;
Potrafi wymienić nazwy i przeznaczenie edytorów o których była mowa na zajęciach, ale nie potrafi ich wykorzystać;
Zna przeznaczenie 25% ikon i klawiszy klawiatury przy edytowaniu tekstu;
Wie do czego służą dyskietki, ale nie potrafi zapisywać danych;
1. Pracuje tylko według wskazówek nauczyciela.
2. Nie bierze udziału w pogadankach.
3. Ma kłopoty z odrabianiem prac domowych.

3 (dostateczny)
1. Uczeń opanował treści na ocenę 2 i ponadto przyswoił następujące umiejętności i wiadomości:
Zna budowę i przeznaczenie urządzeń wchodzących w skład standardowego wyposażenia zestawu komputerowego;
Projektuje i wykonuje strukturę potrzebną do przechowywania danych;
Potrafi wykonywać podstawowe operacje na plikach: kopiuje, przenosi, usuwa, zmienia jego nazwę;
Wyszczególnia najpopularniejsze środowiska pracy używane na komputerach typu PC;
Instaluje program i dokonuje jego deinstalacji;
Tworzy grafikę przy pomocy wykorzystywanego edytora grafiki;
Pisze tekst zawierający tabele i ramki;
Projektuje arkusz i tworzy graficzną ilustrację danych;
Uruchamia wskazany program antywirusowy;

2.Chętnie pracuje na komputerze, ale wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela.
3. Stara się być aktywny na lekcji.
4. Odrabia prace domowe.

4 (dobry)
Uczeń opanował treści na ocenę 3 i ponadto przyswoił następujące informacje i umiejętności:
Zna budowę i przeznaczenie elementów składowych zestawu komputerowego;
Dokonuje podstawowych operacji na zbiorach danych;
Wyszczególnia podstawowe środowiska pracy używane na komputerach typu PC;
W edytorze grafiki tworzy i modyfikuje grafikę, stosuje poznane narzędzia do uzyskiwania efektów specjalnych;
Zapisuje grafikę we wskazanym formacie;
Pisze teksty zawierające tabele, ramki, cieniowanie, łączy tekst z grafiką;
Potrafi sprawdzić zasoby komputera poznanym programem antywirusowym;
Potrafi wyszukiwać programy korzystając z opcji „znajdź”;
2. Chętnie pracuje przy komputerze.
3. Jest aktywny na lekcji, bierze udział w pogawędkach.
 4. Odrabia prace domowe.
5. Prowadzi zeszyt przedmiotowy.

5 (bardzo dobry)
1. Uczeń opanował treści na ocenę 4 i ponadto przyswoił wszystkie przekazywane treści i umiejętności:
Zna budowę i przeznaczenie poszczególnych elementów zestawu komputerowego;
Bez pomocy nauczyciela posługuje się poznanymi edytorami;
Projektuje arkusz kalkulacyjny i potrafi zilustrować jego dane
za pomocą wykresu. Dokonuje ich modyfikacji;
Potrafi sam wyszukiwać programy;
Korzysta ze wszystkich ikon i narzędzi poznanych programów, zna dokładnie przeznaczenie klawiszy klawiatury;


2. Uczeń pracuje przy komputerze bez pomocy nauczyciela.
3. Jest aktywny w czasie zajęć, przygotowuje się do pogadanek, odrabia prace domowe dokładnie i systematycznie.
4. Prowadzi zeszyt przedmiotowy.

6 (celujący)
Uczeń opanował treści na ocenę 5 i ponadto:

1. Opisuje zasady kompresji danych.
2. Wykonuje prace domowe dla chętnych.
3. Bierze udział w konkursach informatycznych na terenie szkoły i poza nią i odnosi w nich sukcesy.
4. Uczeń z zaangażowaniem sam pracuje przy komputerze, szuka nowych informacji i dróg rozwiązań.

Regulamin pracowni komputerowej PGO

1. W pracowni odbywają się zajęcia z różnych przedmiotów nauczania wymaga-jące stosowania technik komputerowych. Wykorzystywanie pracowni należy uzgadniać z administratorem.
2. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
3. Uczniowie podczas zajęć zobowiązani są dokładnie wykonywać polecenia na-uczyciela prowadzącego zajęcia.
4. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel in-formatyki).
5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
6. Uczniowie zachowujące się głośno, łamiący zasady regulaminu, wykonujący pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszeni z pracowni.
7. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi nor-mami moralnymi.
8. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie nie-grzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
9. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
10. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
11.  Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.
12.  Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).
13.  Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, nisz-czącymi zasoby programowe i sprzętowe.
14.  Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
15.  W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu progra-mem antywirusowym.
Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć
16.  Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
17.  Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować nachylenie monitora).
Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć
18. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i słuchaczy
19. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedle-karskiej poszkodowanemu.
20. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

Materiały internetowe dotyczące realizacji tematu:
Poznajemy darmowe programy komputerowe.

 

Tutaj znajdziecie rozwinięcie treści realizowanych przez nas w gimnazjum:

http://pl.wikibooks.org/wiki/Informatyka_dla_gimnazjum/Bazy_danych

 

 

http://LearningApps.org/display?v=p81e2mf6t01
http://LearningApps.org/watch?v=p5tuxg20c01

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska