Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

 Nauczyciele historii:

Małgorzata Hejman

Marianna Nowak

Barbara Rosińska
 
Umiejętności kluczowe programu historia są następujące:
- klasa I od czasów najdawniejszych do końca XV w;
-klasa II od końca XV wieku do końca wieku XVIII;
- klasa III cały wiek IX do I wojny światowej;
 
- uczeń interesuje się dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym ludzkości ;
- dostrzega związki pomiędzy „ dużą” i „małą” historią;
- przedstawia najważniejsze fakty historyczne , ich genezę i skutki;
- przedstawia życie i działalność ludzi tworzących historię regionalną, narodową i powszechną, zna najważniejsze etapy rozwoju społeczeństwa;
- określa wkład państw i narodów w tworzenie kultury światowej oraz ich wpływ na dorobek polski i regionu;
- zna periodyzacje dziejów i pojęcia czasu w historii, umowność przyjmowanych cezur między epokami;
- pogłębia rozumienia pojęć i wartości niezbędnych do zrozumienia życia politycznego , gospodarczego i społecznego;
- rozumie wpływ przeszłości na teraźniejszość;
- tworzy ciągi chronologiczne;
- rozwija praktyczne umiejętności , które pozwalają na samodzielną pracę z materiałem źródłowym, rozpoznaje różne typy źródeł oraz samodzielnie uzupełnia wiedzę o historii polski , historii regionalnej i historii powszechnej;
-potrafi myśleć historycznie i krytycznie;
- dostrzega w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej;
- formułuje wnioski , uzasadnia własny sąd i prowadzi dyskusje;
- szanuje dorobek ludzkości ;
- szanuje tradycje , zabytki i obyczaje ;
- jest tolerancyjny dla innych kultur wyznań i narodów,
- ma emocjonalny stosunek do dziejów ojczystych;
- wykształca więzi ze społecznością lokalną, regionalną, ojczystą , kręgiem kultury europejskiej.
 
Małgorzata Hejman
Marianna Nowak
Barbara Rosińska

Za co będę oceniać  i ile razy w semestrze?... 

Odpowiedzi ustne krótkie - 1-2 razy w semestrze.
Wypowiedzi ustne dłuższe -1 raz w semestrze.
Kartkówki - 3-4 razy w semestrze.
Sprawdziany, prace klasowe -1-2 razy w semestrze.
Prace domowe - każdorazowo
Uczestnictwo w zajęciach na każdej lekcji
(pięć plusów ocena bdb., trzy minusy ocena ndst)
Udział w konkursach  ocena celująca cząstkowa
Prace dodatkowe- plastyczne,
Projekty, metaplany, mapy mentalne 1-3 razy w semestrze.

Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed lekcją, otrzymuje minus.Uczeń powinien przynosić na zajęcia zeszyty, podręcznik, atlas, teksty źródłowe – w zależności od potrzeb.  

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska