Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

 Nauczyciele historii:

Małgorzata Hejman

Marianna Nowak

Barbara Rosińska
 
Umiejętności kluczowe programu historia są następujące:
- klasa I od czasów najdawniejszych do końca XV w;
-klasa II od końca XV wieku do końca wieku XVIII;
- klasa III cały wiek IX do I wojny światowej;
 
- uczeń interesuje się dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym ludzkości ;
- dostrzega związki pomiędzy „ dużą” i „małą” historią;
- przedstawia najważniejsze fakty historyczne , ich genezę i skutki;
- przedstawia życie i działalność ludzi tworzących historię regionalną, narodową i powszechną, zna najważniejsze etapy rozwoju społeczeństwa;
- określa wkład państw i narodów w tworzenie kultury światowej oraz ich wpływ na dorobek polski i regionu;
- zna periodyzacje dziejów i pojęcia czasu w historii, umowność przyjmowanych cezur między epokami;
- pogłębia rozumienia pojęć i wartości niezbędnych do zrozumienia życia politycznego , gospodarczego i społecznego;
- rozumie wpływ przeszłości na teraźniejszość;
- tworzy ciągi chronologiczne;
- rozwija praktyczne umiejętności , które pozwalają na samodzielną pracę z materiałem źródłowym, rozpoznaje różne typy źródeł oraz samodzielnie uzupełnia wiedzę o historii polski , historii regionalnej i historii powszechnej;
-potrafi myśleć historycznie i krytycznie;
- dostrzega w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej;
- formułuje wnioski , uzasadnia własny sąd i prowadzi dyskusje;
- szanuje dorobek ludzkości ;
- szanuje tradycje , zabytki i obyczaje ;
- jest tolerancyjny dla innych kultur wyznań i narodów,
- ma emocjonalny stosunek do dziejów ojczystych;
- wykształca więzi ze społecznością lokalną, regionalną, ojczystą , kręgiem kultury europejskiej.
 
Małgorzata Hejman
Marianna Nowak
Barbara Rosińska

Za co będę oceniać  i ile razy w semestrze?... 

Odpowiedzi ustne krótkie - 1-2 razy w semestrze.
Wypowiedzi ustne dłuższe -1 raz w semestrze.
Kartkówki - 3-4 razy w semestrze.
Sprawdziany, prace klasowe -1-2 razy w semestrze.
Prace domowe - każdorazowo
Uczestnictwo w zajęciach na każdej lekcji
(pięć plusów ocena bdb., trzy minusy ocena ndst)
Udział w konkursach  ocena celująca cząstkowa
Prace dodatkowe- plastyczne,
Projekty, metaplany, mapy mentalne 1-3 razy w semestrze.

Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed lekcją, otrzymuje minus.Uczeń powinien przynosić na zajęcia zeszyty, podręcznik, atlas, teksty źródłowe – w zależności od potrzeb.  

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska