Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel : mgr Tomasz Cybulski

Program nauczania „Łączy nas śpiew”- zajęcia artystyczne  Joanna Sztejnbis- Zdyb

Program nauczania „Muzyczny świat”  Teresa Wójcik, Anna Ślusarz

Przedmiotowy System Oceniania – muzyka w gimnazjum

 

PSO został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

·         Wewnątrzszkolny System Oceniania

·         Podstawa programowa z muzyki dla gimnazjum

·         Program nauczania muzyki w gimnazjum autorstwa Teresy Wójcik

 

Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela sprawą szablonową. Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim:

• poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia

• indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych

• postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań

• uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej
 i wiadomości z teorii oraz historii muzyki

• postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki

• podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań , włączanie się w życie artystyczne szkoły

• rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań muzycznych

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE

Wiedza (zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz nauki własnej)

Umiejętności (wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem, poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych, umiejętność pracy w grupie)

Postawy (samodzielność i aktywność podczas lekcji, kreatywne podejście do zadań i problemów, prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz ćwiczeń, odrabianie zadań domowych, artystyczna działalność pozalekcyjna)

 
 
OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

Narzędzia pomiaru:

Ø  śpiew,                
Ø  grę na instrumencie,
Ø  odpowiedzi ustne,

Ø  aktywność na lekcjach (stosownie do potrzeb tematów lekcji),

Ø  działalność w kołach zainteresowań
Ø  udział w konkursach
Ø  przygotowanie do lekcji
Ø  zadania domowe

Ø  wkład w przygotowanie imprez szkolnych

 

KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI

ŚPIEW:

Uczeń jest zobowiązany do zaśpiewania danego materiału muzycznego na miarę swoich możliwości. Znajomość piosenki sprawdzana będzie głównie pod kątem stopnia opanowania tekstu, jednak musi być on śpiewany a nie recytowany.

 
OCENA
WYMAGANIA
celująca

zaprezentowanie piosenki z własnym akompaniamentem

bardzo dobra

zaśpiewanie dowolnie wybranej przez nauczyciela zwrotki piosenki,
z pamięci

dobra

zaśpiewanie dowolnie wybranej przez ucznia zwrotki piosenki,
z pamięci

dostateczna

zaśpiewanie z pomocą tekstu wybranej przez nauczyciela zwrotki piosenki

dopuszczająca

zaśpiewanie z błędami wybranej przez ucznia zwrotki, z pomocą tekstu

niedostateczna

odmowa zaśpiewania piosenki

 
 

GRA NA INSTRUMENCIE (FLECIE PROSTYM)

            Uczeń jest zobowiązany do wykonania materiału zadanego przez nauczyciela.

 
 
 

ODPOWIEDű USTNA

Przy ocenie odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę:

• zawartość merytoryczną wypowiedzi

• umiejętność formułowania myśli

• stosowanie języka muzycznego

 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJACH I PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusem. Za każde 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Każdy uczeń może zdobyć na jednej lekcji dowolną liczbę plusów. Gromadzenie plusów może odbywać się przez kilka kolejnych lekcji; nie wyklucza to zdobycia ocen. W semestrze można być jeden raz  nieprzygotowanym (odnotowywane w zeszycie prowadzonym przez nauczyciela) po zgłoszeniu przed rozpoczęciem lekcji. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

 

DZIAŁALNOŚĆ W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ

Taka aktywność nagradzana jest cząstkowymi ocenami celującymi:

•          za udział w konkursach, przeglądach muzycznych na różnych etapach;

•          za aktywny udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych (chór szkolny, zespół wokalny, warsztaty muzyczne)

 

ZADANIA DOMOWE

Przy ocenianiu pracy domowej  bierze się pod uwagę:

•          zawartość rzeczową
•          prawidłowość formy wykonania
•          wkład własnej pracy
 

Brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. Uczeń może takie nieprzygotowanie zgłosić tylko raz w semestrze. Brak zeszytu lub ćwiczeń, gdy sprawdzane jest w nim zadanie domowe, traktowane jest jako brak zadania domowego.

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- zdobył wiedzę wykraczającą ponad program nauczania

- gromadzi dodatkowe wiadomości związane z muzyką

- śpiewa utwory z pamięci do własnego akompaniamentu

- bierze czynny udział z pozalekcyjnych zajęciach muzycznych

- uczestniczy w koncertach i przedstawieniach muzycznych

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

- wzorowo organizuje i współpracuje w grupie

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiedzę objętą programem nauczania

- poprawnie śpiewa z pamięci pieśni  i piosenki

- posługuje się zapisem nutowym podczas śpiewu oraz gry na instrumencie

- zaliczył wszystkie wymagane utwory na instrumencie

- swobodnie wypowiada się na temat muzyki

- samodzielnie wykonuje powierzone zadania

- wykazuje aktywną postawę przy realizacji zadań indywidualnych i grupowych

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował podstawową wiedzę objętą programem nauczania

- rozwiązuje samodzielnie zadania

- poprawnie gra poznane utwory

- chętnie śpiewa i gra wykorzystując zdobytą wiedze muzyczną

- poprawnie organizuje miejsce pracy i efektywnie wykorzystuje czas

 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości na poziomie podstawowym

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności

- zna nazwy solmizacyjne dźwięków

- potrafi zaśpiewać utwór poprawnie pod względem rytmicznym

- zagrał gamę C-dur oraz kolędę

- zna grupy instrumentów

- realizuje ćwiczenia praktyczne

-  przy prezentacji utworu wspomaga się tekstem
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w wiedzy i umiejętnościach chociaż podejmuje starania

- wykazuje minimum aktywności

- nie potrafi zaśpiewać utworu ale recytuje jego tekst

- zagrał na flecie gamę C- dur

- prowadzi zeszyt ćwiczeń

- nie potrafi wykonywać samodzielnie ćwiczeń muzycznych

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie wykazuje aktywności i zaangażowania

- nie potrafi i nie chce śpiewać ani grać na instrumencie

- nie prowadzi zeszytu ćwiczeń

- nie wykonuje najprostszych ćwiczeń mimo zachęty i pomocy nauczyciela

- nie potrafi organizować sobie pracy

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem

 

Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i postaw ucznia w zakresie przedmiotu. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze, nie jest jednak średnią arytmetyczną tych ocen.

 
 
Opracował: mgr Tomasz Cybulski
 
 
 
 
 
 
Przedmiotowy System Oceniania
Zajęcia artystyczne- „Łączy nas śpiew”
 

PSO został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

·        Wewnątrzszkolny System Oceniania

·        Podstawa programowa – zajęcia artystyczne

·        Program nauczania „Łączy nas śpiew”- zajęcia artystyczne autorstwa Joanny Sztejnbis- Zdyb

 

            Ocena pracy uczniów na zajęciach artystycznych jest szczególnie utrudniona ze względu na duże różnice uzdolnień uczniów i poziomu ich rozwoju. Dlatego kontrolowanie i ocenianie będzie obejmować różne obszary aktywności ucznia. Nauczyciel będzie obiektywnie oceniał realne osiągnięcia ucznia w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych, rozwój wyobraźni muzycznej, opanowanie wiedzy muzycznej,
a także zaangażowanie, staranność i dyscyplinę pracy.

            Ocena wyników nauczania będzie oparta na obserwacji aktywności podczas zajęć, natomiast sprawdzanie stopnia opanowania melodii piosenek odbywało się będzie przez wykonanie ich w małych grupach (dwu-, czteroosobowych).

            Umiejętność śpiewu będzie oceniana wg następujących kryteriów:

- czystość intonacyjna
- poprawność rytmiczna
- muzykalność
- interpretacja

Ostateczna ocena ucznia będzie wypadkową jego umiejętności, wiedzy,  aktywności
i kreatywności podczas aktywnego uprawiania muzyki, jakim jest śpiew w zespole.

 
 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości na ocenę dobrą

- śpiewa poprawnie partię swojego głosu sam

- śpiewa w kanonie i układzie dwugłosowym

- odtwarza utwór w odpowiednim tempie z prawidłową dynamiką i artykulacją z pamięci

-  aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

- reprezentuje szkołę w konkursach i przeglądach muzycznych

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości na ocenę dobrą

- śpiewa poprawnie partię swojego głosu sam z pamięci

- śpiewa w kanonie i układzie dwugłosowym

- uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

- odtwarza utwór z czystą intonacją i dykcją

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości na ocenę dostateczną

- poprawnie wykonuje ćwiczenia rozśpiewujące

- śpiewa poprawnie partię swojego głosu w grupie z pamięci

- poznaje arcydzieła muzyki wokalnej

 
 
 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości na ocenę dopuszczającą

- śpiewa poprawnie partię swojego głosu w grupie z pomocą nut

- odtwarza utwór z nieczystą intonacją ale poprawna dykcją

- rozwija umiejętności zespołowej pracy artystycznej

- jest aktywny, chętny do współpracy

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- śpiewa partię swojego głosu w grupie z pomocą nut

- odtwarza utwór z nieczystą intonacją i niepoprawną dykcją

- biernie uczestniczy w życiu kulturalnym

- jest aktywny

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- odmawia zaśpiewania partii swojego głosu w grupie z nut i pomocą nauczyciela

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem

- w sposób lekceważący traktuje pracę uczniów i nauczyciela

-  nie wykazuje aktywności i zaangażowania
 
 

                                                                                              Opracował: mgr Tomasz Cybulski


2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska