Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel : mgr Tomasz Cybulski

Program nauczania „Łączy nas śpiew”- zajęcia artystyczne  Joanna Sztejnbis- Zdyb

Program nauczania „Muzyczny świat”  Teresa Wójcik, Anna Ślusarz

Przedmiotowy System Oceniania – muzyka w gimnazjum

 

PSO został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

·         Wewnątrzszkolny System Oceniania

·         Podstawa programowa z muzyki dla gimnazjum

·         Program nauczania muzyki w gimnazjum autorstwa Teresy Wójcik

 

Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela sprawą szablonową. Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim:

• poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia

• indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych

• postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań

• uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej
 i wiadomości z teorii oraz historii muzyki

• postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki

• podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań , włączanie się w życie artystyczne szkoły

• rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań muzycznych

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE

Wiedza (zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz nauki własnej)

Umiejętności (wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem, poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych, umiejętność pracy w grupie)

Postawy (samodzielność i aktywność podczas lekcji, kreatywne podejście do zadań i problemów, prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz ćwiczeń, odrabianie zadań domowych, artystyczna działalność pozalekcyjna)

 
 
OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

Narzędzia pomiaru:

Ø  śpiew,                
Ø  grę na instrumencie,
Ø  odpowiedzi ustne,

Ø  aktywność na lekcjach (stosownie do potrzeb tematów lekcji),

Ø  działalność w kołach zainteresowań
Ø  udział w konkursach
Ø  przygotowanie do lekcji
Ø  zadania domowe

Ø  wkład w przygotowanie imprez szkolnych

 

KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI

ŚPIEW:

Uczeń jest zobowiązany do zaśpiewania danego materiału muzycznego na miarę swoich możliwości. Znajomość piosenki sprawdzana będzie głównie pod kątem stopnia opanowania tekstu, jednak musi być on śpiewany a nie recytowany.

 
OCENA
WYMAGANIA
celująca

zaprezentowanie piosenki z własnym akompaniamentem

bardzo dobra

zaśpiewanie dowolnie wybranej przez nauczyciela zwrotki piosenki,
z pamięci

dobra

zaśpiewanie dowolnie wybranej przez ucznia zwrotki piosenki,
z pamięci

dostateczna

zaśpiewanie z pomocą tekstu wybranej przez nauczyciela zwrotki piosenki

dopuszczająca

zaśpiewanie z błędami wybranej przez ucznia zwrotki, z pomocą tekstu

niedostateczna

odmowa zaśpiewania piosenki

 
 

GRA NA INSTRUMENCIE (FLECIE PROSTYM)

            Uczeń jest zobowiązany do wykonania materiału zadanego przez nauczyciela.

 
 
 

ODPOWIEDű USTNA

Przy ocenie odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę:

• zawartość merytoryczną wypowiedzi

• umiejętność formułowania myśli

• stosowanie języka muzycznego

 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJACH I PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusem. Za każde 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Każdy uczeń może zdobyć na jednej lekcji dowolną liczbę plusów. Gromadzenie plusów może odbywać się przez kilka kolejnych lekcji; nie wyklucza to zdobycia ocen. W semestrze można być jeden raz  nieprzygotowanym (odnotowywane w zeszycie prowadzonym przez nauczyciela) po zgłoszeniu przed rozpoczęciem lekcji. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

 

DZIAŁALNOŚĆ W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ

Taka aktywność nagradzana jest cząstkowymi ocenami celującymi:

•          za udział w konkursach, przeglądach muzycznych na różnych etapach;

•          za aktywny udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych (chór szkolny, zespół wokalny, warsztaty muzyczne)

 

ZADANIA DOMOWE

Przy ocenianiu pracy domowej  bierze się pod uwagę:

•          zawartość rzeczową
•          prawidłowość formy wykonania
•          wkład własnej pracy
 

Brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. Uczeń może takie nieprzygotowanie zgłosić tylko raz w semestrze. Brak zeszytu lub ćwiczeń, gdy sprawdzane jest w nim zadanie domowe, traktowane jest jako brak zadania domowego.

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- zdobył wiedzę wykraczającą ponad program nauczania

- gromadzi dodatkowe wiadomości związane z muzyką

- śpiewa utwory z pamięci do własnego akompaniamentu

- bierze czynny udział z pozalekcyjnych zajęciach muzycznych

- uczestniczy w koncertach i przedstawieniach muzycznych

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

- wzorowo organizuje i współpracuje w grupie

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiedzę objętą programem nauczania

- poprawnie śpiewa z pamięci pieśni  i piosenki

- posługuje się zapisem nutowym podczas śpiewu oraz gry na instrumencie

- zaliczył wszystkie wymagane utwory na instrumencie

- swobodnie wypowiada się na temat muzyki

- samodzielnie wykonuje powierzone zadania

- wykazuje aktywną postawę przy realizacji zadań indywidualnych i grupowych

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował podstawową wiedzę objętą programem nauczania

- rozwiązuje samodzielnie zadania

- poprawnie gra poznane utwory

- chętnie śpiewa i gra wykorzystując zdobytą wiedze muzyczną

- poprawnie organizuje miejsce pracy i efektywnie wykorzystuje czas

 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości na poziomie podstawowym

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności

- zna nazwy solmizacyjne dźwięków

- potrafi zaśpiewać utwór poprawnie pod względem rytmicznym

- zagrał gamę C-dur oraz kolędę

- zna grupy instrumentów

- realizuje ćwiczenia praktyczne

-  przy prezentacji utworu wspomaga się tekstem
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w wiedzy i umiejętnościach chociaż podejmuje starania

- wykazuje minimum aktywności

- nie potrafi zaśpiewać utworu ale recytuje jego tekst

- zagrał na flecie gamę C- dur

- prowadzi zeszyt ćwiczeń

- nie potrafi wykonywać samodzielnie ćwiczeń muzycznych

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie wykazuje aktywności i zaangażowania

- nie potrafi i nie chce śpiewać ani grać na instrumencie

- nie prowadzi zeszytu ćwiczeń

- nie wykonuje najprostszych ćwiczeń mimo zachęty i pomocy nauczyciela

- nie potrafi organizować sobie pracy

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem

 

Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i postaw ucznia w zakresie przedmiotu. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze, nie jest jednak średnią arytmetyczną tych ocen.

 
 
Opracował: mgr Tomasz Cybulski
 
 
 
 
 
 
Przedmiotowy System Oceniania
Zajęcia artystyczne- „Łączy nas śpiew”
 

PSO został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

·        Wewnątrzszkolny System Oceniania

·        Podstawa programowa – zajęcia artystyczne

·        Program nauczania „Łączy nas śpiew”- zajęcia artystyczne autorstwa Joanny Sztejnbis- Zdyb

 

            Ocena pracy uczniów na zajęciach artystycznych jest szczególnie utrudniona ze względu na duże różnice uzdolnień uczniów i poziomu ich rozwoju. Dlatego kontrolowanie i ocenianie będzie obejmować różne obszary aktywności ucznia. Nauczyciel będzie obiektywnie oceniał realne osiągnięcia ucznia w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych, rozwój wyobraźni muzycznej, opanowanie wiedzy muzycznej,
a także zaangażowanie, staranność i dyscyplinę pracy.

            Ocena wyników nauczania będzie oparta na obserwacji aktywności podczas zajęć, natomiast sprawdzanie stopnia opanowania melodii piosenek odbywało się będzie przez wykonanie ich w małych grupach (dwu-, czteroosobowych).

            Umiejętność śpiewu będzie oceniana wg następujących kryteriów:

- czystość intonacyjna
- poprawność rytmiczna
- muzykalność
- interpretacja

Ostateczna ocena ucznia będzie wypadkową jego umiejętności, wiedzy,  aktywności
i kreatywności podczas aktywnego uprawiania muzyki, jakim jest śpiew w zespole.

 
 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości na ocenę dobrą

- śpiewa poprawnie partię swojego głosu sam

- śpiewa w kanonie i układzie dwugłosowym

- odtwarza utwór w odpowiednim tempie z prawidłową dynamiką i artykulacją z pamięci

-  aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

- reprezentuje szkołę w konkursach i przeglądach muzycznych

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości na ocenę dobrą

- śpiewa poprawnie partię swojego głosu sam z pamięci

- śpiewa w kanonie i układzie dwugłosowym

- uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

- odtwarza utwór z czystą intonacją i dykcją

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości na ocenę dostateczną

- poprawnie wykonuje ćwiczenia rozśpiewujące

- śpiewa poprawnie partię swojego głosu w grupie z pamięci

- poznaje arcydzieła muzyki wokalnej

 
 
 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości na ocenę dopuszczającą

- śpiewa poprawnie partię swojego głosu w grupie z pomocą nut

- odtwarza utwór z nieczystą intonacją ale poprawna dykcją

- rozwija umiejętności zespołowej pracy artystycznej

- jest aktywny, chętny do współpracy

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- śpiewa partię swojego głosu w grupie z pomocą nut

- odtwarza utwór z nieczystą intonacją i niepoprawną dykcją

- biernie uczestniczy w życiu kulturalnym

- jest aktywny

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- odmawia zaśpiewania partii swojego głosu w grupie z nut i pomocą nauczyciela

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem

- w sposób lekceważący traktuje pracę uczniów i nauczyciela

-  nie wykazuje aktywności i zaangażowania
 
 

                                                                                              Opracował: mgr Tomasz Cybulski


2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska