Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Szkolne Koło Caritas

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to kim jest, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”.

(Jan Paweł II)

          Szkolne Koło Caritas istnieje w naszej szkole od 20.10.2003r..Jest organizacją włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Włocławskiej.

     Celami SKC jest podejmowanie dzieł czynnej i konkretnej miłości wobec każdego człowieka oraz zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia. Aktualnie należy do niego 25 uczniów z klas I-III, których wrażliwość, empatia, odpowiedzialność za jakość otaczającego świata skłania do zaangażowanej służby osobom potrzebującym.

     Każdego roku SKC włącza się w ogólnopolskie akcje prowadzone przez Caritas, takie jak: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Kromka Chleba”. Pomagamy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych organizując zbiórki pieniędzy. W styczniu 2006r. włączyliśmy się do akcji pomocy ofiarom katastrofy budowlanej w Katowicach. W 2006r. działalność Koła została doceniona przez Ojca Świętego Benedykta XVI, od którego otrzymaliśmy błogosławieństwo. W 2007r., za pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz wspieranie działalności charytatywnej Kościoła SKC otrzymało podziękowanie od  ks. Adama Derenia – dyrektora Caritas Polska.

      SKC podejmuje także szereg przedsięwzięć z własnej inicjatywy. Do najważniejszych należą: sprzedaż samodzielnie wykonanych przez młodzież kart świątecznych, aniołków z masy solnej, zbiórki odzieży używanej, dyskoteki charytatywne, pomoc w nauce.

     Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest mgr Agnieszka Matkowska

                                                                        

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS


Celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia oraz podejmowania przez nie dzieł miłosierdzia. Dyrektor Szkoły powołuje, a Caritas Diecezji Włocławskiej - zwana dalej Caritas, przyjmuje na wniosek Szkoły - Szkolne Koło Caritas jako organizację ściśle współpracującą z Caritas. Szkolne Koło Caritas, zwane dalej Kołem, kieruje się niniejszym regulaminem.


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Koło jest organizacją dziecięcą i młodzieżową, działającą na terenie Szkoły pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

§2
Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej instytucji charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i konsultowana przez Caritas.
§3
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, powołany przez Dyrektora Szkoły.
§4
Opiekę nad Kołem sprawuje Kościelny Asystent wyznaczony przez Ks. Biskupa Ordynariusza, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z Regulaminem Koła oraz włącz się w pracę nad formacją członków Koła.

ROZDZIAŁ II

CEL, ZADANIA, ŚRODKI

§5

Są to w szczególności:
1. coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;
2. uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
3. stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
4. zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
5. rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
6. stała współpraca i włączenie się w akcje pomocowe prowadzone przez Caritas dla dzieci, osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp;
7. współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.;

§6
Zadania o których mowa w par. 5 Koło realizuje wykorzystując właściwe temu celowi środki i sposoby działania ustalając je z Dyrekcją Szkoły;

1. spotkania, zabrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenie itp.;
2. nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje itp.;
3. imprezy kulturalne, religijno - charytatywne, poetyckie, muzyczne, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi;
4. imprezy rekreacyjno - sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;
5. wystawy, gabloty, gazetki, i czasopisma szkolne, kronika itp.;
6. udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas;
7. włączenie się w prace różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach;
8. biblioteczka literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteka itp.;
9. oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KOŁA. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7
Koło zrzesza dzieci i młodzież szkół, w której zostało powołane, nie wykluczając dzieci i młodzieży, która jednocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń, czy też ruchów.

§8
Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
§9
Kandydaci mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo twórczego uczestniczenia w życiu i działalności Koła, zawsze jednak wraz z członkami Koła.

§10
Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się.

§11
Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się za poręczeniem dwóch członków i zgodą rodziców (dla kandydatów ze szkoły podstawowej i gimnazjum).

§12
Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas - Niedzielę Miłosierdzia lub w inny dzień ustalony z Dyrekcją Caritas.
§ 13
W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie nie zrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły na zasadzie sympatyka Koła.

§ 14
Nie może być ważnie przyjęty do Koła ten, kto publicznie wystąpił przeciw wartościom, które są inspiracją działalności Koła.
§ 15
Członkostwo w Kole ustaje lub może być zawieszone przez:
1. ukończenie lub zmianę Szkoły;
2. dobrowolne wystąpienie
3. skreślenie przez Zarząd Koła oparte na opinii sądu koleżeńskiego
4. świadome naruszenie regulaminu
§ 16
Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych:
1. członkiem seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

§17
Każdy członek Koła ma prawo:
1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
2. uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt;
3. poręczać za kandydatów na członków Koła;
4. posiadać legitymację;
5. posiadać identyfikator podczas realizowania zadań wykonywanych przez Koło;

§ 18
Członkowie mają obowiązek:
1. żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami miłości bliźniego;
2. dążyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego;
3. dbać o dobre imię Szkoły i Koła;
4. wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o Jego rozwój;
5. wykonywać pracę na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło;
6. uczestniczyć w zebraniach Koła;

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

§ 19
Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły jako organowi zatwierdzającemu.
§ 20
Dyrektor Caritas ma prawo wizytować Koło;
§ 21
W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły - nad przestrzeganiem którego czuwa Dyrektor Szkoły - oraz ściśle współpracuje z Caritas, która udzieliła swojej nazwy i znaku;
§ 22
Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
1. z urzędu z głosem decydującym opiekun Koła i Asystent Kościelny;
2. z wyboru z głosem doradczym przedstawiciele dzieci i młodzież, wybrani na funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.

§ 23
Dom zadań Zarządu należy:
1. planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
2. czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych;
3. inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji;
4. ustalanie terminu zebrań Koła;
5. przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków oraz
6. reprezentowanie Koła na zewnątrz;
7. stały kontakt z Dyrekcją Szkoły i Caritas w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
8. proponowanie Caritas zmian w regulaminie Koła;
9. decydowanie o wydatkach koła i kontrola działalności finansowej;
10. przedstawienie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania merytorycznego i finansowego w rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego;

§ 24
Wewnątrz Koła są powoływane sekcje dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK KOŁA

§ 25
Majątek Koła stanowią środki finansowe pozyskane w wyniku własnej działalności;

§ 26
Do obowiązków skarbnika należy:
1. prowadzenie zestawień wpływów i wydatków;
2. zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi;
3. czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada;
4. składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła;

§ 27
Fundusze Koła:
1. fundusze pozyskane przez Koło na cele charytatywne na podstawie własnych inicjatyw są majątkiem Szkoły, winny być wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Fundusze pozyskane przez Koło na cele charytatywne na podstawie inicjatyw Caritas są majątkiem Caritas i należy je przesyłać na jej konto lub zadysponować według odrębnych ustaleń.

 

Copyright © Caritas Diecezji Włocławskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska