Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Koło chemiczne - zajęcia prowadzi mgr Paweł Kamiński

Przewidywane osiągnięcia uczestników koła chemicznego

uczeń zna:
-budowę układu okresowego pierwiastków,
-konfigurację elektronową atomów,
-pojęcie mola,
-interpretację molową równania chemicznego,
-pojęcie masy milowej,
-pojęcie stężenia molowego,
-mocne i słabe elektrolity,
-rodzaje soli,
-sposoby otrzymywania soli,
-główne reakcje soli,
-podział związków chemicznych,
-tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków,
-izomerię węglowodorów,
-rzędowość alkoholi,
-właściwości chemiczne alkoholi,
-wpływ alkoholu na organizm człowieka,
-budowę cząsteczek, sposoby otrzymywania, zastosowania: alkoholi, fenoli, aldehydów, [color=green]ketonów, kwasów karboksylowych, estrów.

uczeń potrafi:[/color]-korzystać z: układu okresowego pierwiastków, tabeli rozpuszczalności,   krzywych rozpuszczalności,
-określić elektroujemność pierwiastków,
-określić typ wiązania chemicznego,
-zastosować mole w obliczeniach chemicznych,
-wykonywać obliczenia w oparciu o interpretację równania chemicznego,
-wykonać proces krystalizacji,
-obliczyć stężenia: procentowe i molowe,
-przeliczać stężenia,
-sporządzać roztwory o określonym stężeniu,
-zaplanować i przeprowadzać samodzielnie doświadczenia chemiczne,
-zapisać równania reakcji w sposób: cząsteczkowy, jonowy,
-pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych,
-podawać nazwy systematyczne i strukturalne związków chemicznych,
-orientować się w chemii nieorganicznej i organicznej,
-prezentować swoje osiągnięcia,
-wykonać plansze, metaplany, gry dydaktyczne, albumów, modele z plasteliny.


-------------------------------------------------------------------------------
Konspekt zajęć koła chemicznego

Temat: [color=green][i]Otrzymujemy estry –związki pachnące w chemii.


[color=red] Cele ogólne:[/color]
- otrzymywanie estrów,
- badanie właściwości estrów
- zastosowanie estrów
[color=darkred]Cele operacyjne:[/color]
[color=brown]Uczeń wie:[/color]- jakie związki nazywamy estrami,
- jak otrzymać dowolny ester,
- jakie są właściwości estrów,
- jakie jest zastosowanie estrów w życiu codziennym.


[color=orange]Uczeń umie:[/color]
- zaprojektować doświadczenia, w których można otrzymać estry,
- zbudować modele cząsteczek estrów,
- przedstawić budowę estrów,
- ułóżyć i odpowiednio zinterpretować równanie reakcji chemicznej otrzymywanych estrów,
- podawać nazwy różnych estrów,


[color=green]Metody:[/color]- podająca (pogadanka),
- praktyczna (wykonanie doświadczeń otrzymywania estrów),
- aktywizująca (burza mózgów),
- praca z programem komputerowym „Chemia dla gimnazjum”


[color=blue]
Środki dydaktyczne:[/color]- probówki, zlewki, pipeta, palnik,
- plastikowe modele atomów,
- odczynniki chemiczne: kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas masłowy, etanol, propanol, butanol,
- karta pracy ucznia.

[b][color=red] Przebieg zajęć[/color][/b]1.Część nawiązująca:
- przypomnienie budowy kwasów karboksylowych, alkoholi i estrów,
- podanie przykładów wzorów i nazw kwasów karboksylowych i alkoholi.
2.Część właściwa:
- przedstawienie tematu i celu ogólnego zajęć,
- przypomnienie zasad bezpiecznego wykonywania doświadczeń na zajęciach z chemii,
- omówienie przez nauczyciela mechanizmu i roli stężonego kwasu siarkowego(VI) w reakcji estryfikacji,
- zaprojektowanie przez uczniów doświadczeń w celu uzyskania różnych estrów (wykorzystanie kart pracy ucznia),
- zapisanie równań reakcji otrzymywania estrów:
 octanu etylu,
 mrówczanu metylu,
 octanu butylu,

- wyjaśnienie pochodzenia grup alkilowych w cząsteczkach estrów,
- zbudowanie modeli cząsteczek estrów,
- przygotowanie przez uczniów odpowiedniego zestawu odczynników
i szkła laboratoryjnego do doświadczeń,
- wykonanie przez uczniów doświadczeń otrzymywania estrów,
- określenie właściwości estrów (stan skupienia, rozpuszczalność, palność),
- sprawdzanie i określenie zapachu otrzymanych estrów,
- wyszukiwanie przykładów zastosowania estrów w życiu codziennym,
- uporządkowanie miejsca pracy,
- wykonanie ćwiczeń z programu komputerowego dotyczących estrów.
3.Część podsumowująca:
- w jakich reakcjach powstają estry,
- jakich substratów należy użyć, aby otrzymać dany ester,
- gdzie są zastosowane i jakie maja właściwości estry.
4.Zadanie domowe:
- zapisz reakcję otrzymywania estru maślanu butylu, który ma zapach banana,
- podaj różnicę między kisielem wyprodukowanym fabrycznie,
     a kisielem wykonanym w domu z mąki ziemniaczanej i soku owocowego.
5.Ewaluacja zajęć:
- sporządzenie wystawy modeli cząsteczek estrów,
- rozwiązanie krzyżówki,
- wypełnienie karty ewaluacyjnej przez ucznia.


2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska