Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Koło chemiczne - zajęcia prowadzi mgr Paweł Kamiński

Przewidywane osiągnięcia uczestników koła chemicznego

uczeń zna:
-budowę układu okresowego pierwiastków,
-konfigurację elektronową atomów,
-pojęcie mola,
-interpretację molową równania chemicznego,
-pojęcie masy milowej,
-pojęcie stężenia molowego,
-mocne i słabe elektrolity,
-rodzaje soli,
-sposoby otrzymywania soli,
-główne reakcje soli,
-podział związków chemicznych,
-tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków,
-izomerię węglowodorów,
-rzędowość alkoholi,
-właściwości chemiczne alkoholi,
-wpływ alkoholu na organizm człowieka,
-budowę cząsteczek, sposoby otrzymywania, zastosowania: alkoholi, fenoli, aldehydów, [color=green]ketonów, kwasów karboksylowych, estrów.

uczeń potrafi:[/color]-korzystać z: układu okresowego pierwiastków, tabeli rozpuszczalności,   krzywych rozpuszczalności,
-określić elektroujemność pierwiastków,
-określić typ wiązania chemicznego,
-zastosować mole w obliczeniach chemicznych,
-wykonywać obliczenia w oparciu o interpretację równania chemicznego,
-wykonać proces krystalizacji,
-obliczyć stężenia: procentowe i molowe,
-przeliczać stężenia,
-sporządzać roztwory o określonym stężeniu,
-zaplanować i przeprowadzać samodzielnie doświadczenia chemiczne,
-zapisać równania reakcji w sposób: cząsteczkowy, jonowy,
-pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych,
-podawać nazwy systematyczne i strukturalne związków chemicznych,
-orientować się w chemii nieorganicznej i organicznej,
-prezentować swoje osiągnięcia,
-wykonać plansze, metaplany, gry dydaktyczne, albumów, modele z plasteliny.


-------------------------------------------------------------------------------
Konspekt zajęć koła chemicznego

Temat: [color=green][i]Otrzymujemy estry –związki pachnące w chemii.


[color=red] Cele ogólne:[/color]
- otrzymywanie estrów,
- badanie właściwości estrów
- zastosowanie estrów
[color=darkred]Cele operacyjne:[/color]
[color=brown]Uczeń wie:[/color]- jakie związki nazywamy estrami,
- jak otrzymać dowolny ester,
- jakie są właściwości estrów,
- jakie jest zastosowanie estrów w życiu codziennym.


[color=orange]Uczeń umie:[/color]
- zaprojektować doświadczenia, w których można otrzymać estry,
- zbudować modele cząsteczek estrów,
- przedstawić budowę estrów,
- ułóżyć i odpowiednio zinterpretować równanie reakcji chemicznej otrzymywanych estrów,
- podawać nazwy różnych estrów,


[color=green]Metody:[/color]- podająca (pogadanka),
- praktyczna (wykonanie doświadczeń otrzymywania estrów),
- aktywizująca (burza mózgów),
- praca z programem komputerowym „Chemia dla gimnazjum”


[color=blue]
Środki dydaktyczne:[/color]- probówki, zlewki, pipeta, palnik,
- plastikowe modele atomów,
- odczynniki chemiczne: kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas masłowy, etanol, propanol, butanol,
- karta pracy ucznia.

[b][color=red] Przebieg zajęć[/color][/b]1.Część nawiązująca:
- przypomnienie budowy kwasów karboksylowych, alkoholi i estrów,
- podanie przykładów wzorów i nazw kwasów karboksylowych i alkoholi.
2.Część właściwa:
- przedstawienie tematu i celu ogólnego zajęć,
- przypomnienie zasad bezpiecznego wykonywania doświadczeń na zajęciach z chemii,
- omówienie przez nauczyciela mechanizmu i roli stężonego kwasu siarkowego(VI) w reakcji estryfikacji,
- zaprojektowanie przez uczniów doświadczeń w celu uzyskania różnych estrów (wykorzystanie kart pracy ucznia),
- zapisanie równań reakcji otrzymywania estrów:
 octanu etylu,
 mrówczanu metylu,
 octanu butylu,

- wyjaśnienie pochodzenia grup alkilowych w cząsteczkach estrów,
- zbudowanie modeli cząsteczek estrów,
- przygotowanie przez uczniów odpowiedniego zestawu odczynników
i szkła laboratoryjnego do doświadczeń,
- wykonanie przez uczniów doświadczeń otrzymywania estrów,
- określenie właściwości estrów (stan skupienia, rozpuszczalność, palność),
- sprawdzanie i określenie zapachu otrzymanych estrów,
- wyszukiwanie przykładów zastosowania estrów w życiu codziennym,
- uporządkowanie miejsca pracy,
- wykonanie ćwiczeń z programu komputerowego dotyczących estrów.
3.Część podsumowująca:
- w jakich reakcjach powstają estry,
- jakich substratów należy użyć, aby otrzymać dany ester,
- gdzie są zastosowane i jakie maja właściwości estry.
4.Zadanie domowe:
- zapisz reakcję otrzymywania estru maślanu butylu, który ma zapach banana,
- podaj różnicę między kisielem wyprodukowanym fabrycznie,
     a kisielem wykonanym w domu z mąki ziemniaczanej i soku owocowego.
5.Ewaluacja zajęć:
- sporządzenie wystawy modeli cząsteczek estrów,
- rozwiązanie krzyżówki,
- wypełnienie karty ewaluacyjnej przez ucznia.


2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska