Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

NAUCZYCIEL – MARIANNA NOWAK

 

Materiał nauczania jest zaplanowany na dwa semestry roku szkolnego, w ciagu którego uczeń:

 • przyswaja określony zasób wiadomości z zakresu bezpieczeństwa;
 • potrafi wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • ma poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz przekonanie o potrzebie czynnego udziału w jego kształtowaniu zarówno w skali lokalnej, jak i indywidualnej;
 • posiada umiejętności niezbędne do indywidualnego udzielania pierwszej pomocy w rożnych warunkach zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych;
 • zna sygnały alarmowe i związane z nimi zasady postępowania;
 • rozpoznaje stany zagrożenia życia i zdrowia człowieka;
 • zna metody przywracania podstawowych czynności życiowych człowieka i potrafi je praktycznie zastosować;
 • rozumie mechanizmy wstrząsu pourazowego;
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy przy nagłych zasłabnięciach, omdleniach i utonięciach;
 • zna sposoby tamowania krwotoków, rozpoznawania i opatrywania ran oraz potrafi je zastosować praktycznie;
 • zna zasady pierwszej pomocy przy urazach termicznych (oparzeniach, odmrożeniach, wychłodzeniu organizmu);
 • zna zasady postępowania przy porażeniach prądem elektrycznym;
 • rozróżnia zatrucia na postawie objawów oraz zna zasady udzielenia pierwszej pomocy;
 • zna czynności pierwszej pomocy przy złamaniach oraz urazach stawów i potrafi zastosować je;
 • rozumie zjawisko paniki;
 • zna istotę zagrożeń, jakie niesie za sobą powódź;
 • zna przyczyny powstania pożarów i sposoby ich zapobiegania;
 • wie, jak posługiwać się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym;
 • zna zasady postępowania na wypadek pożaru w szkole;
 • zna istotę katastrof i awarii technicznych;
 • zna źródła promieniowania oraz potrafi wymienić jego skutki;
 • zna i stosuje zasady ochrony wody i żywności na wypadek zagrożenia.
 
Metody pracy:
 • ćwiczenia praktyczne: pierwsza pomoc w różnych przypadkach zagrożeń indywidualnych i zbiorowych;
 • ćwiczenia źródłowe: alarmowanie, analiza dokumentów kierowanych do ludności przez lokalne struktury zarządzania kryzysowego, regulaminu szkoły;
 • dyskusje: problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sobie i społeczeństwu, psychologiczne skutki zagrożeń współczesnej cywilizacji;
 • burza mózgów: tematy dotyczące zagrożeń współczesnej cywilizacji;
 • technika „dramy”: zajęcia o pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Ocenie podlega:
 • wypowiedź ustna;
 • sprawdziany;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • test semestralny;
 • prowadzenie zeszytu ćwiczeń;
 • dodatkowo dla zainteresowanych: aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie poza programem w danym roku szkolnym – konkursy, zawody.
 

Opracowano na podstawie: M. Borowiecki, Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania, Warszawa 2011.

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska