Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

NAUCZYCIEL – MARIANNA NOWAK

 

Materiał nauczania jest zaplanowany na dwa semestry roku szkolnego, w ciagu którego uczeń:

 • przyswaja określony zasób wiadomości z zakresu bezpieczeństwa;
 • potrafi wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • ma poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz przekonanie o potrzebie czynnego udziału w jego kształtowaniu zarówno w skali lokalnej, jak i indywidualnej;
 • posiada umiejętności niezbędne do indywidualnego udzielania pierwszej pomocy w rożnych warunkach zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych;
 • zna sygnały alarmowe i związane z nimi zasady postępowania;
 • rozpoznaje stany zagrożenia życia i zdrowia człowieka;
 • zna metody przywracania podstawowych czynności życiowych człowieka i potrafi je praktycznie zastosować;
 • rozumie mechanizmy wstrząsu pourazowego;
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy przy nagłych zasłabnięciach, omdleniach i utonięciach;
 • zna sposoby tamowania krwotoków, rozpoznawania i opatrywania ran oraz potrafi je zastosować praktycznie;
 • zna zasady pierwszej pomocy przy urazach termicznych (oparzeniach, odmrożeniach, wychłodzeniu organizmu);
 • zna zasady postępowania przy porażeniach prądem elektrycznym;
 • rozróżnia zatrucia na postawie objawów oraz zna zasady udzielenia pierwszej pomocy;
 • zna czynności pierwszej pomocy przy złamaniach oraz urazach stawów i potrafi zastosować je;
 • rozumie zjawisko paniki;
 • zna istotę zagrożeń, jakie niesie za sobą powódź;
 • zna przyczyny powstania pożarów i sposoby ich zapobiegania;
 • wie, jak posługiwać się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym;
 • zna zasady postępowania na wypadek pożaru w szkole;
 • zna istotę katastrof i awarii technicznych;
 • zna źródła promieniowania oraz potrafi wymienić jego skutki;
 • zna i stosuje zasady ochrony wody i żywności na wypadek zagrożenia.
 
Metody pracy:
 • ćwiczenia praktyczne: pierwsza pomoc w różnych przypadkach zagrożeń indywidualnych i zbiorowych;
 • ćwiczenia źródłowe: alarmowanie, analiza dokumentów kierowanych do ludności przez lokalne struktury zarządzania kryzysowego, regulaminu szkoły;
 • dyskusje: problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sobie i społeczeństwu, psychologiczne skutki zagrożeń współczesnej cywilizacji;
 • burza mózgów: tematy dotyczące zagrożeń współczesnej cywilizacji;
 • technika „dramy”: zajęcia o pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Ocenie podlega:
 • wypowiedź ustna;
 • sprawdziany;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • test semestralny;
 • prowadzenie zeszytu ćwiczeń;
 • dodatkowo dla zainteresowanych: aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie poza programem w danym roku szkolnym – konkursy, zawody.
 

Opracowano na podstawie: M. Borowiecki, Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania, Warszawa 2011.

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska