Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa


Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Przewodniczący SU:

Adrian Balcerak klasa II A gimnazjum

Zastępca:

Piotr Paczkowski klasa II C gimnazjum

Skład Zarządu SU:

Zuzanna Danielewska klasa 7 B

Miłosz Góralczyk klasa II B gimnazjumRok szkolny 2016/2017


Drodzy uczniowie!!!

Jako członkowie samorządu macie prawo wpływać na wszystkie sprawy, które dotyczą szkoły. W tym celu możecie przedstawiać swoje wnioski i opinie radzie szkoły, radzie pedagogicznej i dyrektorowi. Samorząd w szczególności dba o stosowanie podstawowych praw uczniów, wymienionych w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.:

- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

- prawo do organizacji życia szkolnego w sposób umożliwiający uczniom oprócz nauki, także rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań;

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. (Art. 55, ust. 5)


15 września 2016r. ruszyła w naszej szkole akcja Samorządy Mają Głos. Projekt ten jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 30 września uczniowie podejmą decyzję kto będzie ich przewodniczącym. Czekamy na kandydatów, którzy zbiorą 40 głosów poparcia. Będziemy Was informować na bieżąco...

A oto nasza ordynacja wyborcza:

Samorząd Uczniowski

Ordynacja Wyborcza

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2016

 

Samorząd Uczniowski

2016-09-14

 

 

 

 


 

I. Podstawowe zasady przeprowadzania wyborów.

 

1. Wybory do forum, rady SU w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach są:

—  POWSZECHNE ? każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu.

—  RÓWNE ? każdy uczeń na jeden głos.

—  BEZPOŚREDNIE ? wyborca bezpośrednio wybiera swojego przedstawiciela (bez pośredników).

—  TAJNE ? wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów zapewniają tajność aktu głosowania.

—  WIĘKSZOŚCIOWE ? wybory wygrywa kandydat , który otrzymał najwięcej głosów.

 

 

II. Prawa Wyborcze.

1.Czynne prawo wyborcze posiada każdy uczeń Gimnazjum.

2. Bierne prawo wyborcze posiada każdy uczeń gimnazjum nie zawieszony
w prawach ucznia, który uzyska poparcie
40 uczniów z różnych klas (max.10 z klasy do której sam uczęszcza +30 z pozostałych klas).

III. Termin i tryb ogłaszania wyborów.

 

1.Wybory do Forum Samorządu Uczniowskiego są dwustopniowe:

I stopień ? do 15 IX  wybór przewodniczących w klasach.  Wybrani tworzą Forum Uczniów.

II stopień  - W wyborach do zarządu SU biorą udział wszyscy chętni uczniowie. Imiona i nazwiska kandydatów ogłasza się na stronie internetowej www.gzkosieciny.q4.pl oraz na gazetce SU.

 

2. Nad przebiegiem wyborów czuwa powołana wcześniej  przez Forum - SKW.

Na tydzień przed datą wyborów rozpoczyna się kampania wyborcza i trwa do dnia przed wyborami.

 

3. Kandydaci do rady SU mogą prowadzić kampanię poprzez:

- wieszanie plakatów na tablicach na korytarzach szkolnych,

- prezentacje poprzez radiowęzeł szkolny,

- prezentowanie swojej kandydatury uczniom podczas przerw,

- udział w debacie.

 

4. Każdy uczeń spośród wszystkich kandydatów wybiera jednego.

 

5. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostaje przewodniczącym SU. Zastępcą zostaje osoba, która w kolejności zdobyła największą liczbę głosów.

 

6. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu września.

 

7. Termin wyborów ustala forum SU.

 

8. Zarząd SU na pierwszym zebraniu w październiku wybiera spośród swoich członków sekretarza i skarbnika.

 

9. Czas kadencji określa się na 1 rok szkolny.

 

10. Okres zakończenia kadencji to każdorazowo koniec roku szkolnego.

 

11.  Wybory do rady SU organizuje i czuwa nad ich przeprowadzeniem Szkolna Komisja Wyborcza (SKW).

 

12.  SKW powoływana jest przez forum SU.

W skład SKW wchodzą uczniowie nie kandydujący do rady SU.

SKW tworzy 3 uczniów i opiekun SU bez prawa głosu.

SKW czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.

SKW dokonuje liczenia głosów i ogłasza wyniki wyborów.

SKW ocenia zgodność przebiegu wyborów z wymogami ordynacji.

 

IV. Sposób głosowania.

1. Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę do głosowania.

2. Głos może oddać na 1 kandydata.

3. Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata.

4. Karta wyborcza mająca więcej niż 1 krzyżyk jest nieważna.

5. W dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

 

V. Sposób zgłaszania i rozpatrywania skarg wyborczych.

1. W przypadku naruszenia zasad ordynacji wyborczej Komisja ma możliwość unieważnienia wyborów.

2. Jeżeli wystąpi uzasadniona przesłanka o sfałszowaniu głosowania, należy złożyć pisemną skargę do SKW w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.

 

W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą:

1. Zuzanna Nowak III a - przewodnicząca SKW

2. Mateusz Mierzejewski II a

3. Wiktor Waloszek I c


Wyniki głosowania, które odbyło się dnia 30 września 2016r.:
179 osób uprawnionych do głosowania
168 głosów oddanych, w tym ważnych: 157, nieważnych 11.

Głosów ważnych oddanych na Jakuba Koprowicza II A - 120
Głosów ważnych oddanych na Piotra Paczkowskiego I C - 37


Gratulujemy pełni uznania za podjęcie wyzwania!!!

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

Przewodniczący SU:

Jakub Koprowicz klasa II A

Zastępca:

Piotr Paczkowski klasa I C


pozostałe funkcje oraz sekcje zostaną obsadzone na zebraniu SU.


Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego 2015/2016

Przewodnicząca SU:

Natalia Korzeniewska klasa I B

Zastępca:

Michał Makowski klasa I C

Sekretarz:

Damian Kuś klasa I C

Skarbniczki:

Paulina Daroszewska klasa III B

Joanna Gutowska klasa III B

Składkę miesięczną od klasy: 5 zł. należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca.

 


  Sekcja informacyjna:

Ewa Kwiatkowska klasa III C

Izabela Kontowicz klasa III C

Jakub Koprowicz klasa I B


Sekcja Blog:

http://gimnazjumosieciny.weebly.com/ - tworzony przez uczniów
Redaktorami bloga są
uczennice klasy III c - Ewa Kwiatkowska i Weronika Świtalska


Sekcja Facebook?a:

Sebastian Waloszek

https://www.facebook.com/gzkosieciny


Nad pracą SU czuwają opiekunowie:

Krzysztof Banasiak  i Agnieszka Młotkowska


11 listopada 2015r. nastąpiła zmiana składu pocztu sztandarowego.W naszej szkole uczniowie mają wpływ na to co się w niej dzieje.

 

Klasy mające szczególną władzę
w kolejnych miesiącach roku szkolnego 2015/2016:

 

Październik                   I A

Listopad                       I B

Grudzień                      III B

Styczeń                        I C

Luty                             II A

Marzec                         III C

Kwiecień                       II B

Maj                              III A

Czerwiec                       II C

 

Zgodnie z tym harmonogramem klasy zajmują się gazetką SU.


SU pomaga ludziom i zwierzętom :)


Rok szkolny 2015/2016

Rozpoczął się nowy rok szkolny przed nami wybory do Zarządu SU. W tym roku zdecydowaliśmy dołączyć do Ogólnopolskiego Projekty "Samorządy Głosują" organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wybory odbędą się 30 września w całej Polsce.

Jesteśmy jedną z niewielu gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim, które włączyły się w tę akcję.


30 września 2015r. uczniowie zdecydowali kto będzie nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

Natalia Korzeniewska zdobyła największą liczbę głosów aż 84 spośród wszystkich oddanych 176. 

Nowa przewodniczącą wzięła już udział w Radzie Pedagogicznej, na której zapoznała się z koncepcją pracy szkoły na rok 2015/2016.Dnia 05 października 2015r. odbyły się wybory opiekuna SU.
W głosowaniu brali udział członkowie samorządów klasowych oraz nowy zarząd SU.
Oto wyniki głosowania:


Opiekuna wybierają samorządy klasowe oraz nowy Zarząd SU.

Osób uprawnionych do głosowania:

Głosów oddanych: 28

w tym:

-          głosów ważnych: 28

-          głosów nieważnych: 0

 

Głosów ważnych oddanych na:

 

Lp.

 „Imiona i nazwiska kandydatów i kandydatek”

Liczba oddanych głosów

1.

KRZYSZTOF BANASIAK

13

2.

AGNIESZKA MŁOTKOWSKA

12

3.

BEATA WOűNIAK

5

4.

JOLANTA IZYDORSKA

3

5.

ANDRZEJ ROZPĘDOWSKI

3

6.

TOMASZ POLASZEWSKI

3

7.

TOMASZ CYBULSKI

2

8.

MAGDALENA IDZIAK

2

9.

EDYTA NOWAK

2

10.

BARBARA ROSIŃSKA

2

11.

ANETA RATAJCZYK

1

12.

EWA STANISZEWSKA

1

13.

MARIANNA NOWAK

1

14.

ZOFIA KWAŚNA

1

15.

AGNIESZKA WALOSZEK

1

16.

IRENA ZAKRZEWSKA

1

17.

PAWEŁ KAMIŃSKI

1Skład Szkolnej Komisji Wyborczej:
Oliwia Żywica kl.III C,
Donata Wujciak kl. III B, Dominika Mendel kl. III B
Rok szkolny 2014/2015
ROCKIEM AKTYWNOŚCI UCZNIÓW


W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach


Skład Zarządu wyłoniony został w drodze demokratycznych wyborów przeprowadzonych  dnia 29 maja 2014 r.:

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Oliwia Żywica klasa II c

Z-ca

Mikołaj Lewandowski klasa II a


Rzecznik Praw Ucznia

Michał Pawłowski klasa III b

SKARBNIK

Patrycja Drążek klasa III c


SEKRETARZ

Alicja Chenc klasa III bSEKCJA PORZĄDKOWA

1. Alicja Chenc klasa III B

2. Adrianna Skonieczna klasa III B

SEKCJA Bloga

1. Alicja Chenc klasa III B

2. Adrianna Skonieczna klasa III B


SEKCJA MUZYCZNA

1 zmiana Tomasz Jaroński klasa II a i Michał Pawłowski klasa III b

2 zmiana Alicja Chenc klasa III B i Ada Skonieczna klasa III b

3 zmiana Jan Polaszek klasa III B i Wiktoria Stawicka Klasa III B


Opiekę nad SU sprawują: Agnieszka Młotkowska i Marianna Nowak.


Oto plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 wypracowany przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej
w Osięcinach


Główne cele działalności SU:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami,

g. stworzenie u uczniów poczucia posiadania równych szans,

h. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

i. dbanie o poczucie godności i wolności osobistej w oparciu o Statut Szkoły.

Spodziewane efekty działalności SU:

 1.       Motywowanie działań w zakresie współpracy.

2.       Kształcenie:

·         odpowiedzialności za wyrażane słowo nabywanie umiejętności prowadzenia zebrań,

·         umiejętności autoprezentacji,

·         odpowiedzialności za wyrażane słowo,

·          umiejętności sprawnego organizatora,

·         umiejętności komunikowania się,

·         odpowiedzialności wobec podjętych zobowiązań

·         umiejętność zdobywania ciekawych informacji z różnych źródeł i ich prezentacji na forum szkoły oraz umiejętności gromadzenia, przetwarzania i selekcjonowania informacji,

 

3.       Wdrażanie do systematyczności.

4.       Redagowanie form użytkowych.

5.       Uwrażliwienie na estetykę wykonanych prac.

6.       Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi.

7. Kształcenie przedsiębiorczości.

Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Aktywności Uczniów. Poza reprezentowaniem uczniów, dbaniem o ich prawa i umożliwianiem większej liczbie osób współdecydowania o szkolnych sprawach, SU Publicznego Gimnazjum w Osięcinach umożliwia uczniom realizację własnych pomysłów związanych z uatrakcyjnieniem i organizacją szkolnego życia.

W związku z tym Samorząd Uczniowski przed opracowaniem harmonogramu działań rozpoznał potrzeby uczniów. Uczniowie w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy wypełnili karty pracy. Wyniki zostały zebrane w poniższej tabeli. Zawiera ona wszystkie działania będące własną inicjatywą uczniów zatwierdzone do realizacji w wybranym przez uczniów miesiącu.


Miesiąc

Zadanie

organizator

Październik

Międzynarodowy Dzień Żywności

Halloween

1 c

2 b

Listopad

Dzień Pluszowego Misia

Turniej piłki ręcznej

1 b

3 a

Grudzień

Mam talent w Goku 

2 a

Styczeń

Turniej koszykówki

3 c

Luty

Walentynki – Top Model

2 c

Marzec

Światowy Dzień Wody

2 b

Kwiecień

Drzwi otwarte

Zarząd SU

Maj

Dzień Dobrych Uczynków

 

1 a

Czerwiec

Turniej piłki halowej

3 b

Wrzesień 2015

Miesiąc wyborczy

Wybory 30 września 2015 roku

SKW

 

Działania te są zaplanowane i realizowane przez uczniów dla ucz­niów, co wzmacnia poczucie identyfikacji uczniów z ich samorządem i szkołą. Większe poczucie autorstwa działań SU wzmacnia poczucie wpływu na swoje otoczenie, co jest podstawą rozwoju postawy obywatelskiej i odpowiedzialności za dobro wspólne.

W swojej pracy, Samorząd Uczniowski w ciągu roku szkolnego wykorzystuje prawo do działania. Składa radzie szkoły, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie w kwestiach związanych z realizacją następujących praw:

 • prawo do orga­nizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji mię­dzy wysiłkiem szkolnym  a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej (w postaci bloga);

 • prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw­kowej zgodnie z własnymi potrzeba­mi i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem (art. 55. „Ustawy o systemie oświaty”).

Harmonogram działań SU jest zgodny z Programem Wychowawczym Szkoły oraz Programem Profilaktycznym Szkoły. Uwzględnia również ogólnopolską akcję Stop zwolnieniom z W-fu oraz udział szkoły w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Po przeprowadzeniu wśród uczniów ankiety na temat potrzeby organizacji dyskotek szkolnych SU zaplanował dwie dyskoteki szkolne: Andrzejkową i Walentynkową.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego spotyka się regularnie 1 raz w tygodniu
w każdą środę od 14:00 do 14:45. Spotkania są otwarte dla wszystkich członków SU.

Uczestnicy spotkań SU wezmą udział w międzynarodowym projekcie „Zarządźmy” ‘Let’s rule’ pod kierunkiem Agnieszki Młotkowskiej. Celem projektu jest poznanie zasad funkcjonowania samorządów szkolnych w innych krajach oraz wymiana doświadczeń między nimi.

W bieżącym roku szkolnym zgodnie z wnioskami do realizacji kontynuowany jest Konkurs Extra Klasa

 

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „Extra KLASA 2015”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla klas 1-3 gimnazjum Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.
 2. Konkurs o tytuł „Extra Klasa” trwa od września do maja w okresie jednego roku szkolnego.
 1. W skład komisji oceniającej wchodzą:
  1. dyrektor szkoły
  2. przedstawiciele SU,
  3. nauczyciele bez wychowawstw.
 1. Ocenie podlegają:

a)       Konkurencje przewidziane na dany miesiąc (klasa będąca organizatorem działania włączonego do EK automatycznie otrzymuje najwyższą liczbę punktów):

- wrzesień – Europejski Dzień Języków – quiz muzyczny

- październik – Światowy Dzień Żywności (1c) i Halloween (2b)

- listopad – Dzień Pluszowego Misia (1b) – akcja charytatywna

- grudzień – Konkurs na logo samorządu uczniowskiego

- styczeń – plakat „Piramida Zdrowia”

-  luty – Dzień Bezpiecznego Internetu

 - marzec – Światowy Dzień Wody (2 b)

- kwiecień – Gra Szkolna

- maj – Dzień Dobrych Uczynków (1 a) i The Sock’s Day – Dzień Skarpet

b)       Konkurencje oceniane przez cały rok:

- czytelnictwo klasy oceniane do maja,

- liczba spóźnień sprawdzana do końca maja,

-  udział w zbiórce Góra Grosza
(liczba zebranych monet),

Punktacja poszczególnych zadań:

I miejsce       - 150 pkt                                               VI miejsce             -   70 pkt

II miejsce      - 130 pkt                                               VII miejsce            -   60 pkt

III miejsce     -  110 pkt                                              VIII miejsce           -   50 pkt

IV miejsce     -  95 pkt                                                 IX miejsce             -   40 pkt

V miejsce      -   80 pkt                                               

za udział        -  20 pkt

Z wyjątkiem:

Spóźnienia – spisywane 11 każdego miesiąca:

0                        100 pkt

1 – 2                  80 pkt

3 – 4                  60 pkt

5 – 6                  40 pkt

7 – 8                  20 pkt

powyżej 8           0 pkt

 

 1. W przypadku remisu przeanalizowana zostanie liczba wyższych miejsc zajętych przez klasę w poszczególnych konkurencjach.
 2. Zasady i punktacja poszczególnych konkurencji będą wywieszane w pokoju nauczycielskim i gazetce ściennej SU.
 3. Terminy oddawania prac są ostateczne. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane, a oddane po terminie nie zdobędą maksymalnej liczy punktów.
 4. Każda klasa otrzyma w I i II semestrze po 300 punktów za udział we wszystkich konkurencjach przygotowanych przez organizatorów.
 5. Wyniki podsumowujące dany miesiąc wywieszane będą na tablicy SU 15 następnego miesiąca.
 6. Podsumowanie konkursu oraz przyznanie tytułu „Extra Klasy” i nagrody głównej będzie miało miejsce w październiku przyszłego roku szkolnego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu EK.


Zespół Monitorujący konkurs Extra Klasa 2015

Ewa Kwiatkowska

Patrycja Drążek

Adrianna Wawrzyńczak

 Zestawienie Generalne

Extra Klasa 2015

Klasa

I półrocze

Spóżnienia w II semestrze

Dzień Bezpiecznego Internetu

Konkurs Dzień Wody
(2 b)

Dzień Dobrych Uczynków
(1 a)

Dzień Skarpet

Czytelnictwo

Góra Grosza

Nakrętki (2c)

Gra szkolna

Suma

I a

1280

320

150

110

150

150

150

80

130

130

2650

I b

1380

380

150

80

150

150

95

110

0

110

2605

I c

1170

380

150

70

150

150

130

95

0

130

2425

II a

1230

360

150

60

150

150

60

60

150

110

2480

II b

1395

340

150

150

150

150

40

150

0

130

2655

II c

1400

340

150

110

150

150

110

130

150

130

2820

III a

835

200

150

95

150

0

70

50

0

150

1700

III b

1125

220

150

150

150

150

80

0

0

130

2155

III c

1240

400

150

130

150

150

50

70

0

110

2450

 

"Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce." (Dave Weinbaum)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom rywalizacji.2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska