Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel mgr Paweł Kamiński
Umiejętności kluczowe

CHEMIA

 

 

1.      Poznanie właściwości substancji występujących w otoczeniu ucznia oraz możliwości ich przemian.

2.      Znajomość złożoności budowy substancji w stopniu umożliwiającym interpretację obserwowanych zjawisk.

3.      Posługiwanie ssię nomenklaturą chemiczną.

4.      Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji doświadczeń.

5.      Wykonywanie prostych obliczeń chemicznych.

6.      Bezpieczne posługiwanie się substancjami, które spotyka w życiu codziennym oraz podstawowym szkłem laboratoryjnym.

 


W przedmiotowym systemie oceniania z chemii, w całym cyklu kształcenia w gimnazjum przewiduje się 9 godzinnych sprawdzianów pisemnych,
w postaci testów.
Orientacyjny podział ilości sprawdzianów na poszczególne klasy:
 Klasa    I -   2
 Klasa   II -  4
 Klasa  III -  3

Testy obejmują różne zadania: wyboru, z luką, otwarte, zapis reakcji chemicznych, rozwiązanie zadań rachunkowych.
Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje - 1 punkt, za błędną lub brak odpowiedzi – 0 punktów.

Proponowane normy na poszczególne oceny wyrażone w procentach:
 bardzo dobry - 85% - 100%
            dobry - 70%  - 84%
   dostateczny - 55% - 69%
dopuszczający- 40% - 54%
niedostateczny- 39% i mniej
 
Sprawdzanie wiadomości i umiejętności z chemii w klasach I –III odbywa się
w następujący sposób:

1.Odpowiedzi ustne
    1 - 2 oceny w semestrze, oceny w skali  1-5.
 
2. Prace pisemne
-    sprawdziany z działów: 9 w ciągu trzech lat kształcenia, oceny w sali  1-5,
-    kartkówki: 2 – 3 w semestrze, oceny w skali  1- 5,

3. Aktywność na lekcji
-   ocenianie najbardziej aktywnych uczniów, oceny w skali  3 - 6

4. Praca w grupach
- ocenianie uczniów z grupy tą samą oceną, oceny w skali  2 - 5

5. Prace domowe
- kontrolowane na każdej lekcji, niektóre oceniane, oceny w skali  1- 5

6. Referaty
- przedstawienie referatu przed całą klasą, oceny w skali  4 – 6,

7.Korzystanie z innych źródeł informacji
    -    ocenie podlegają wyróżniający się uczniowie, oceny w skali  4 - 6


Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną na zasadach przyjętych
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w PGO.

Uczeń w semestrze może być 1 raz nieprzygotowany, w uzasadnionych sytuacjach i po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi przed zajęciami.

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska