Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel mgr Paweł Kamiński
Umiejętności kluczowe

CHEMIA

 

 

1.      Poznanie właściwości substancji występujących w otoczeniu ucznia oraz możliwości ich przemian.

2.      Znajomość złożoności budowy substancji w stopniu umożliwiającym interpretację obserwowanych zjawisk.

3.      Posługiwanie ssię nomenklaturą chemiczną.

4.      Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji doświadczeń.

5.      Wykonywanie prostych obliczeń chemicznych.

6.      Bezpieczne posługiwanie się substancjami, które spotyka w życiu codziennym oraz podstawowym szkłem laboratoryjnym.

 


W przedmiotowym systemie oceniania z chemii, w całym cyklu kształcenia w gimnazjum przewiduje się 9 godzinnych sprawdzianów pisemnych,
w postaci testów.
Orientacyjny podział ilości sprawdzianów na poszczególne klasy:
 Klasa    I -   2
 Klasa   II -  4
 Klasa  III -  3

Testy obejmują różne zadania: wyboru, z luką, otwarte, zapis reakcji chemicznych, rozwiązanie zadań rachunkowych.
Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje - 1 punkt, za błędną lub brak odpowiedzi – 0 punktów.

Proponowane normy na poszczególne oceny wyrażone w procentach:
 bardzo dobry - 85% - 100%
            dobry - 70%  - 84%
   dostateczny - 55% - 69%
dopuszczający- 40% - 54%
niedostateczny- 39% i mniej
 
Sprawdzanie wiadomości i umiejętności z chemii w klasach I –III odbywa się
w następujący sposób:

1.Odpowiedzi ustne
    1 - 2 oceny w semestrze, oceny w skali  1-5.
 
2. Prace pisemne
-    sprawdziany z działów: 9 w ciągu trzech lat kształcenia, oceny w sali  1-5,
-    kartkówki: 2 – 3 w semestrze, oceny w skali  1- 5,

3. Aktywność na lekcji
-   ocenianie najbardziej aktywnych uczniów, oceny w skali  3 - 6

4. Praca w grupach
- ocenianie uczniów z grupy tą samą oceną, oceny w skali  2 - 5

5. Prace domowe
- kontrolowane na każdej lekcji, niektóre oceniane, oceny w skali  1- 5

6. Referaty
- przedstawienie referatu przed całą klasą, oceny w skali  4 – 6,

7.Korzystanie z innych źródeł informacji
    -    ocenie podlegają wyróżniający się uczniowie, oceny w skali  4 - 6


Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną na zasadach przyjętych
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w PGO.

Uczeń w semestrze może być 1 raz nieprzygotowany, w uzasadnionych sytuacjach i po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi przed zajęciami.

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska