Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

IM. Ziemi Kujawskiej  

NA LATA 2015– 2018

Poniższa koncepcja pracy Gimnazjum  powstała w celu ustalenia kierunków wprowadzanych zmian w organizacji i działalności placówki w latach 2015 - 2018. Wszystkie plany szkolne tj. roczny plan pracy szkoły, plan ewaluacji  wewnętrznej , plan doskonalenia nauczycieli itp., powinny być zgodne z poniższymi założeniami. W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania aktualizacji wynikających z szybszego osiągnięcia celu, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych np. reforma oświaty, nowe możliwości finansowe, zmiany w prawie oświatowym itp.

 

 

I.STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY

 

1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia (dydaktyka).

2. Opieka i wychowanie.

3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.

4. Baza i wyposażenie szkoły.

5. Kadra nauczycielska.

6. Zarządzanie.
7. Współpraca z rodzicami.

 

II.  Misja Publicznego Gimnazjum w Osięcinach

 

Zapewniamy dobrą jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości profesjonalizm i promocję zdrowego stylu życia , a w szczególności:

—  Dobre przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wyższym etapie edukacyjnym.

—  Udzielanie wszystkim uczniom  pomocy w uzyskiwaniu możliwie najwyższych osiągnięć w nauce oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

—  Wyposażenie każdego ucznia w umiejętności i wiedzę potrzebne do dalszego życia oraz w umiejętność dokonywania słusznych wyborów i dbania o własne zdrowie i życie

—  Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla całej społeczności szkolnej miejsca nauki i pracy.

—  Realizację przemyślanych programów edukacyjnych dostosowanych dom indywidualnych możliwości ucznia.

—  Promowanie zasady partnerstwa poprzez wzajemne akceptowanie reguł postępowania i procedur działania.

III. Wizja Publicznego Gimnazjum w Osięcinach

 

—  Panuje życzliwa, bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów, rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałania

—  Uczy się młodzież miłości do wielkiej i małej ojczyzny, szacunku do narodu polskiego, jego tradycji i kultury

—  Pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów

—  Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci , współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły i współuczestniczą w podejmowaniu decyzji

—  Uczeń jest kulturalny, szanuje rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, okazuj pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom, jest ciekawy otaczającego świata

—  Nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, budzą zaufanie. Wspieraj uczniów w ich rozwoju, ukazując piękno otaczającego świata, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów.

—  Są wykształceni i podnoszą swoje kwalifikacje

—  Nauczyciele mają warunki do podnoszenia kwalifikacji

—  Nauczyciele są dobrze wynagradzania za swą pracę

—  Dyrektor jest dobrym pedagogiem, kulturalnym, życzliwym, tworzy właściwą atmosferę, konsekwentny w postępowaniu, sprawiedliwy, potrafi sprawnie organizować prace w szkole, wspierać nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty. Jest dobrym gospodarzem, ma pomysł na pracę szkoły

—  Zajęcia są przygodą uświadamiającą młodzieży piękno świata, są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talenty dziecka, nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły oraz postępowania wobec zagrożeń świat( uzależnienia)

—  Uczeń ma zapewnioną opiekę wychowawcy, logopedy, pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej

—  Organizowane są atrakcyjne zajęcia edukacyjne

—  Nowocześnie wyposażone klasopracownie zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy, a sala gimnastyczna zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego

—  Centrum informacji i czytelnia zorganizowane przy szkolnej bibliotece są dla uczniów oknem na świat

 

 

IV . Koncepcja pracy  gimnazjum jest strategią działań na wyznaczony okres czasu.

Przed sformułowaniem założeń strategicznych i koncepcji funkcjonowania szkoły dokonana została analiza następujących danych:

1.    Badanie potencjału szkoły.

2.    Określenie silnych i słabych stron placówki.

3.    Określenie kierunków działalności szkoły.

4.    Badanie zgodności między wyborami, strukturą a dysponowanymi środkami.

5.    Przekształcenie strategii w plany i konkretne działania.

6.    Zastosowanie koncepcji w postaci konkretnych działań i kontrola tych działań.

 

V. Przed opracowaniem założeń strategii pracy szkoły pozyskano informacje, które wykorzystano, dokonując analizy pracy szkoły w oparciu :

 

-o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa sprecyzowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

-o Wytyczne Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora Oświaty

-o Wyniki analizy SWOT w szkole w następujących obszarach:

·         baza szkoły, zarówno materialna, jak  i ludzka,

·         dydaktyka szeroko rozumiana od programów do wyników egzaminów zewnętrznych  i programów naprawczych,

·         organizacja dydaktycznej i pozadydaktycznej pracy szkoły,

·         opieka  i wychowanie;

·         klimat (atmosfera) szkoły.

 

VI. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

1.    Znalezienie odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteśmy obecnie.

2.    Ustalenie celu priorytetowego.

3.    Znalezienie odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierzamy, co chcemy zmienić, osiągnąć.

4.    Podjęcie decyzji, jakie działania podejmiemy, aby osiągnąć wytyczone cele.

5.    Ustalenie harmonogramu działań.

 

 

 

 

 

 VII.  CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

1.      Dane ogólne szkoły

GIMNAZJUM PUBLICZNE

Im. Ziemi Kujawskiej

w Osięcinach

ul. Traugutta 7

 2.      Historia i tradycja szkoły   

 

Rok 1999 to czas przełomu w polskiej szkole związanego z wprowadzeniem reformy.

Od 1 września zostały powołane do życia gimnazja w całym Kraju, również do życia zostało powołane gimnazjum w  Osięcinach.

*11.10.1999r. odbyło się pierwsze pasowanie na gimnazjalistów uczniów kl. I

*18.06.2002r. uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru

*uzyskanie przez szkołę certyfikatów:

SZKOŁA Z KLASĄ,

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

 

3.TRADYCJE NASZEJ SZKOŁY:

1)    Ślubowanie uczniów kl. I

2)    Bal Integracyjny ucz. kl. I

3)    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

4)    Jasełka

5)    Dzień Ziemi

6)    Konkurs Ekstraklasa

7)    Bal gimnazjalisty

8)    Dzień Edukacji Narodowej

9)    Narodowe Święto Niepodległości

10) Święto Konstytucji 3 Maja

11) Europejski Dzień Języków

12) Dzień bez agresji i nałogów

13) Tydzień Bezpiecznego Internetu

14) Dzień Matki

15)   Spotkania  z ciekawymi ludźmi

16)    Pikniki Rodzinne

17) Dzień Patrona

18) Dzień Hiszpański

19) Dzień Norweski

20) Konkursy międzygimnazjalne- ortograficzny, Omnibus, Poezji Religijnej, Piosenka jest dobra na wszystko, j. angielskiego i niemieckiego.

 

4.  Lokalizacja

Gimnazjum Publiczne im .Ziemi Kujawskiej  znajduje się w gminie Osięciny  w powiecie radziejowskim  i mieści się przy ulicy Traugutta 7 w Osięcinach.

 

5. Kadra szkoły:

W naszej szkole pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogów.

Kadra dydaktyczna szkoły liczy 25 nauczycieli:

Nauczyciele dyplomowani - 18

Nauczyciele mianowani  - 9

Nauczyciele kontraktowi -0

6. Baza szkoły:

1)    Gimnazjum Publiczne im. Ziemi Kujawskiej  liczy 9 oddziałów, co sprawia, że uczeń nie  czuje się anonimowo w naszej szkole.

2)    Szkoła zapewnia dobre warunki bezpieczeństwa- monitoring, wejście pilnowane przez pracowników obsługi, dyżury nauczycieli na wszystkich kondygnacjach  szkoły.

3)    Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, który w każdej sytuacji służy pomocą, doradztwem i interwencją w rozwiązywaniu problemów młodzieży,

4)    Szkoła posiada klasopracownie wyposażone w pomoce naukowe, bibliotekę szkolną, czytelnię multimedialną, świetlicę, salę gimnastyczną, Orlik,

5)    Gimnazjum posiada  gabinet  lekarski  i  ma zapewnioną opiekę szkolnej pielęgniarki.

 

7. Uczniowie

1)    Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat.

2)     Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód- gmina Osięciny . Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.

3)    Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

4)    Uczniowie gimnazjum korzystają z darmowego dojazdu do szkoły- gimbus.

 

8. UCZEŃ GIMNAZJUM MA PRAWO:

1)    informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania

2)    posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania

3)    poszanowania swej godności

4)    rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów

5)    swobody wyrażania myśli i przekonań

6)    korzystania z pomocy doraźnej

7)    korzystania ze stypendium

8)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

9)    nietykalności osobistej

10) bezpiecznych warunków pobytu w szkole

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CELE SZKOŁY

1.Cel ogólny

Wszechstronny rozwój osobowy uczniów

2.Cele szczegółowe:

1)    Przyjaźń, bliskość we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli.

2)    Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania

3)    Twórcze samodoskonalenie młodzieży.

4)    Kultywowanie ideałów tradycji domu rodzinnego.

5)    Budowanie właściwej hierarchii wartości.

6)    Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

7)    Oddziaływanie w trzech płaszczyznach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz środowisku kulturalno – przyrodniczym.

8)    Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli  i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania a jednocześnie słuchać innych.

9)    Ukształtowanie obywatela Polski, Europy, świata

 

 

 IX.  MODEL ABSOLWENTA

 

1.Absolwent naszej szkoły:

 

1)     Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość.

2)     Potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać  z nowoczesnych źródeł informacji.

3)     Zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi  się komunikować w nowoczesnym świecie.

4)     Jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

2. W zakresie kształcenia:

1)    Zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych,

2)    Nauczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia.

3)    Każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów.

4)    Każdego ucznia traktujemy indywidualnie i zapewniamy mu rozwój.

5)    Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia

3. W zakresie wychowania:

1)     Uczymy poszanowania demokratycznych wartości.

2)     Kształtujemy tolerancję, uczciwość i sprawiedliwość, jako wartości, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi w stosunku do siebie i drugiego człowieka

3)     Współpracujemy razem z rodzicami wychowując pokolenia, które będą kształtować naszą Ojczyznę.

4)     Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w której znamy swoich uczniów i ich wspieramy.

5)     Wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań.

X   ANALIZA SWOT

                                                                      

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 

 

 

Kadra:

 

pedagogiczni pracownicy szkoły

posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z przydziałem czynności; ponadto w większości ukończyli studia podyplomowe (kursy kwalifikacyjne) uprawniające do nauczania drugiego przedmiotu; mają kwalifikacje do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 4 ukończyło terapię pedagogiczną, jest  nauczyciel pedagog i psycholog,2 nauczycieli egzaminatorów

specjalista od BHP, społeczny inspektor pracy, jedna  socjoterapeutka

100% korzysta z WDN

dużo nauczycieli  dyplomowanych

wszyscy pracują w zespołach

 

jest wymiana doświadczeń

praca zespołów poddano ewaluacji

sprawnie działa WDN

 nauczyciele uczestniczą aktywnie w ewaluacji wewnętrznej

 

 

Dydaktyka: organizacja kształcenia

§   

§  uczniowie szkoły osiągają sukcesy

w wielu konkursach, ogólnopolskich,

przedmiotowych organizowanych przez  Kuratora Oświaty oraz zawodach sportowych, plastycznych , recytatorskich

 

szkoła umożliwia rozwój uczniowi

zdolnemu, organizuje dodatkowe zajęcia;  dla uczniów o specjalnych potrzebach -wyrównawcze, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne

szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,

realizacja innowacji pedagogicznej

prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych,

włączanie rodziców w proces edukacyjny i wychowawczy

pełna realizacja podstawy programowej

indywidualizacja nauczania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w zakresie opieki:

§  uczniowie z rodzin najuboższych otrzymują dofinansowanie do wyżywienia z GOPS;

PCK ,Caritas, Wolontariat – pomagają rodzinom biednym, ludziom chorym

 

 

 

 baza szkoły:

szkoła jest placówką  dobrze

wyposażoną w środki dydaktyczne

i sprzęt, posiada pracownię

komputerową oraz bibliotekę z czytelnią multimedialną,  pracownię językową,  dziennik elektroniczny

 

 

 

szkoła w środowisku:

§  szkoła organizuje i angażuje  się

w środowiskowe inicjatywy

przygotowując programy artystyczne;

 

 

promocja :

 

szkołą posiada stronę internetową dobrze zarządzaną, BIP, rzecznika szkoły, nauczyciele publikują swe artykuły
w czasopismach , promocja w lokalnej prasie, radiu  HIT, wydano monografię,

 

 

 

 

wychowanie:

§  szkoła rozwija zainteresowanie tradycje i historie regionalne, szkoła dba o pamięć o patronie , szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z Klasą”, „ Szkoła bez przemocy”,

§  uczniowie  czują się bezpiecznie, każdy uczeń może liczyć na pomoc i opiekę,  jest Szkolny Program Wychowawczy Profilaktyki,  szkoła uczy i wychowuje do wartości, organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, organizacja Dnia bez agresji i nałogów, jest pedagog szkolny, szkoła ma liczne procedury , regulaminy, przestrzega przepisy prawa

 

 

 

zarządzanie:

szkołą posiada koncepcję pracy, misję
 i wizję, model absolwenta, kryteria sukcesu, plan nadzoru,  plan kontroli zarządczej, regulamin organizacyjny, politykę bezpieczeństwa, regulamin  oceniania nauczycieli, regulamin dodatku motywacyjnego, procedury zwalniania
  i zatrudniania nauczycieli, procedurę zwalniania uczniów z zajęć, dyrektor deleguje uprawnienia, działają zespoły nauczycielskie, które mają określone zadania

 

 

 

współpraca z rodzicami:

szkołą posiada program współpracy szkoły
z rodzicami, zespół do współpracy z rodzicami, co roku jest wybierana rada rodziców ,  wybrani rodzice angażują się w życie szkoły, sponsorują szkołę, uchwalają Szkolny Program Wychowawczy, opiniują prace nauczycieli, biorą udział w badaniach ankietowych,  są opiekunami na wycieczkach,

 

 

 

 

   

 

 

 

pedagog i psycholog  nie jest zatrudniony na cały etat

 

Mało nauczycieli korzysta z doskonalenia zewnętrznego

 

 

2 nauczycieli mianowanych nie podejmuje awansu, chociaż mogliby

 

niechęć  do wspólnych wyjazdów , niski stopień  integracji

 

w ostatnich 3 latach 4 nauczycieli  straciło pracę

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 młodzież uzależniona od dojazdów

 

§  Wyniki egzaminów zewnętrznych w części matematyczno – przyrodniczej na poziomie poniżej średniej województwa

§   

§  Niska motywacja uczniów do nauki, uczniowie niechętnie korzystają z dodatkowych zajęć

§   

§  Duża liczba usprawiedliwień nieobecności uczniów przez rodziców , nie wszyscy rodzice chętnie przychodzą na zebrania

§   

mało uczniów ze średnią 4, 75 i wyżej

 

są uczniowie z nieodpowiednią i naganną oceną z  zachowania

 

brak realizacji podstawy programowej metodą laboratoryjną i metodą projektu

 

brak wymiany międzynarodowej młodzieży

 

zbyt wąska oferta zajęć artystycznych

 

zbyt duże obciążenie uczniów pracami domowymi i sprawdzianami

 

 

 

 

 

 

 

szkoła nie dysponuje stołówką

 szkoła nie jest przystosowana do uczniów niepełnosprawnych ruchowo, na wózkach

 

 

 

 

 

 

sprzęt komputerowy w niektórych klasach  wymaga wymiany,  brak tablic interaktywnych w każdej klasie, kłopoty z dostępem do Internetu, obsługa  sieci z zewnątrz wymaga poprawy,

 

 

 

 

 

małe zainteresowanie środowiska

 

 

 

 

 

 

z opóźnieniem pojawiają się zdjęcia na stronie internetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

zbyt małe zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy

 

istnieje zagrożenie z zewnątrz- narkotyki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie wszyscy rodzice chętnie się angażują w działania szkoły,

 

                   SZANSE

               ZAGROŻENIA

 

§  rodzice uczniów sprawują opiekę nad swoimi dziećmi, angażują się również w inne formy życia szkoły, pomagają przy organizowaniu dyskotek, uroczystości szkolnych;

§  pracę szkoły aktywnie wspiera Rada

Rodziców;

§  pracę szkoły wspomagają m.in. organ nadzorujący, organ prowadzący, PPP w Radziejowie , Policja;

§  szkoła pozyskuje sponsorów, którzy

wspomagają jej pracę,absolwenci gimnazjum po osiągnięciu wysokich wyników egzaminów gimnazjalnych kontynuują naukę w renomowanych szkołach ponadgimnazjalnych, a następnie na wyższych uczelniach, niektórzy wracają do szkoły na praktyki zawodowe, stając się wzorem i przykładem dla młodszych kolegów;

§  oprócz zadań dydaktycznych

obowiązkowych szkoła oferuje bogaty

wybór zajęć dodatkowych, rozwijających

zainteresowania;

§  ciekawe wycieczki szkolne (w tym

zagraniczne) rozwijają wiedzę

o otaczającym świecie i ogólne obycie

uczniów;

§  prowadzone  przez nauczycieli dodatkowe zajęcia wspomagają wszechstronny rozwój młodzieży;

§  absolwenci szkoły są dumni z jej

ukończenia i z sentymentem do niej

wracają.

coraz więcej młodzieży uczącej się

w gimnazjum pochodzi ze środowisk

trudnych, z problemami materialnymi,

a nawet patologicznymi;

 

coraz więcej uczniów  ma problemy natury psychicznej

§   

§  wyjazd rodziców za granicę Polski

w celach zarobkowych powoduje

problemy wychowawcze.

 

 coraz mniej uczniów ma motywację do nauki z powodu bezrobocia, zbyt wiele czasu młodzież
 spędza przed komputerem , Internet zagrożeniem dla młodych ludzi,  słaby kontakt uczniów z rodzicami, którzy dużo pracują,  młodzież nie ma autorytetów,

  

XI   PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2015-2018

 

 1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia.

 

1)SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA GWARANTUJE REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ I OSIĄGNIĘCIE STANDARDÓW WYMAGAŃ

 

a)     Szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z programem wychowawczym.

b)    Programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.

c)     Ewentualna modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględnia wyniki  egzaminów, badań osiągnięć uczniów oraz diagnoz.

d)    Szkoła pracuje w systemie dwóch okresów klasyfikacyjnych.

 

L/P

Zadania szczegółowe

 

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Dobór programów nauczania umożliwia wykorzystanie bazy szkoły.

Bieżący monitoring, wywiady z nauczycielami i rodzicami pod kątem zbieżności WSO, z możliwościami i potrzebami uczniów oraz bazą i wyposażeniem szkoły.

Dyrekcja,

przewodniczący zespołów przedmiotowych,

nauczyciele

 każdy sierpień

2.

Ewentualna modyfikacja programów nauczania.

Wymiana doświadczeń, konsultacje

Nauczyciele, dyrekcja

Wrzesień

3.

Opracowanie i

wdrożenie programów autorskich, innowacji pedagogicznych

 

 

Autorskie programy wychowawcze,

innowacje pedagogiczne. Programy własne nauczycieli

Dyrekcja,

nauczyciele

Marzec/kwiecień

 

 

 

2.DZIAŁANIA SZKOŁY SŁUŻĄ WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIA,

PRZYGOTOWANIU GO DO ŻYCIOWEJ AKTYWNOŚCI

 

1)     Kształcenie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów odpowiednio do ich aspiracji i możliwości.

2)     Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu, rozwijaniu zainteresowań i pielęgnowaniu uzdolnień i talentów.

3)     Plan zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów.

4)     Szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz do kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

 

 

 

 

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zastosowanie nauczania

wielopoziomowego dostosowanego do wymagań i możliwości

uczniów.

Rozpoznawanie możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów.

Planowanie pracy w zespołach przedmioto-wych.

Współpraca zespołów nauczycielskich,

współpraca z rodzicami.

Odpowiedni dobór form i metod nauczania zapewniający dziecku możliwość sukcesu.

Organizacja zajęć wyrównawczych, rewalidacji, socjoterapeutycznych i zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Wrzesień każdego roku

Cały rok szk.

Zgodnie z potrzebami

4.

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

Stosowanie różnorodnych metod nauczania, w tym aktywizujących, rozwijających samodzielne myślenie.

Umożliwienie dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych (audiowizualnych, multimedialnych i innych)

Wprowadzanie innowacji pedagogicznych

Organizacja kół zainteresowań.

Wyjazdy i wycieczki o charakterze edukacyjnym, w tym zagraniczne.

Udział młodzieży w projektach edukacyjnych, zdobywanie certyfikatów.

Udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, tematycznych, artystycznych

nauczyciele

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kształtowanie osobowości zdolnych do samodzielnego myślenia.

Umożliwianie dzieciom swobodnego wyrażania myśli i poglądów.

Przygotowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez stosowanie na lekcjach metod aktywnych. Promowanie nowego wzorca ucznia - uczeń

samodzielnie myślący, twórczy, krytyczny.

 

Nauczyciele, opiekun SU, dyrekcja

W ciągu roku szkolnego

6.

Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań

i uzdolnień

Zlecanie prac dodatkowych, zachęta do wysiłku intelektualnego, motywujący system oceniania prac dodatkowych

Nauczyciele

 

W ciągu roku szkolnego

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów.

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie technologii informacyjnej na poszczególnych zajęciach

Korzystanie z sieci Internet.

Nauczyciele, informatycy, MCI

W ciągu roku szkolnego

 

3. SZKOŁA DBA O EFEKTY KSZTAŁCENIA I PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO DALSZEGO ETAPU EDUKACJI

 

1)     Szkoła przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia.

2)     Szkoła przygotowuje uczniów do kreatywnego rozwiązywania problemów, samodzielnego myślenia.

3)     Uczniowie są przygotowywani do łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki i wykorzystywania ich w praktyce.

4)     Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w zawodzie.

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1.

Przygotowanie uczniów do dalszego etapu kształcenia i do pracy

 

Analiza realizowanych

programów.

Planowanie pracy

w zespołach przedmiotowych.

Współpraca zespołów

nauczycielskich,

współpraca z rodzicami.

Dostosowanie metod pracy do osiągania celów lekcji i związane z tym kształcenie umiejętności.

Efektywne wykorzystanie czasu pracy na lekcji.

Przeprowadzenie diagnoz początkowych w poszczególnych

zespołach klasowych, ich analiza

 

Powołanie zespołu do spraw doradztwa zawodowego

 

Opracowanie systemu doradztwa zawodowego

 

 

Dyrektor,

nauczyciele,

przewodniczący zespołów

psycholog.

 

 

 

Przewodniczący zespołów, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

 

lider zespołu, wychowawcy, pedagog szkolny

Czerwiec, wrzesień 2016

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Wrzesień 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień  2015

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

2.

Badanie kompetencji uczniowskich

Opracowanie harmonogramu diagnoz.

Przeprowadzenie testów kompetencji w  kl.I
Na Starcie

Egzaminy próbne w klasach  III

Opracowanie planów naprawczych na podstawie przeprowadzonych diagnoz i wdrożenie ich.

  Przewodniczący zespołów przedmiotowych, wyznaczeni nauczyciele

Przewodniczący zespołów przedmiotowych, wyznaczeni nauczyciele

każdego roku

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Wg harmonogramu

3.

Motywowanie uczniów do wytężonej pracy na miarę własnych możliwości

Stosowanie ciekawych rozwiązań dydaktycznych, zachęcanie do rozwoju osobowości, elementy  oceniania  kształtującego jako czynnik motywujący   ucznia

Nauczyciele

Cały rok szkolny

 

 4. OCENIANIE WEWATRZSZKOLNE WSPIERA OSIĄGANIE PRZEZ UCZNIÓW SUKCESU EDUKACYJNEGO

§   jest znane i  akceptowane przez społeczność szkolną.

§   motywuje do pracy i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.

§  Nauczyciele znają zasady oceniania zewnętrznego.

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zapoznanie społeczności szkolnej z

 zasadami oceniania

Zebrania z rodzicami ucz. kl.I

Lekcje  z wychowawcą przeznaczone omówieniu WSO

Prezentacja WSO na  stronie internetowej szkoły

Wychowawcy

każdego roku wrzesień

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

Integracja zespołu nauczycielskiego wokół wprowadzenia do oceny pracy ucznia elementów oceniania kształtującego

 

Modyfikacja WSO  w związku z dziennikiem elektronicznym

 

opracowanie zasad udostępniania rodzicom ocenionych prac ucznia

Wykorzystanie do oceny pracy ucznia elementów oceniania kształtującego (zgodnie ze szkoleniem dla rady pedagogicznej dotyczącym powyższej tematyki).

 

opracowanie zasad WSO

i zapoznanie społeczności szkolnej i rodziców

 

 

zapisy w WSO i PSO

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

zespół do spraw WSO, wychowawcy

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2015

 

5.SZKOŁA DBA O ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY NAUCZYCIELSKIEJ

 

1)     Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne i poszerzają swoje kompetencje.

2)     Dyrektor prowadzi prawidłową politykę kadrową.

3)     Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest dziełem całego zespołu dydaktycznego i odpowiada aktualnym potrzebom.

4)     Dyrekcja wspiera awans zawodowy nauczycieli.

 

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1.

Rozpoznanie po-

trzeb nauczycieli

w zakresie doskonalenia.

Wdrożenie planu doskonalenia zawodowego
 nauczycieli.

Ankiety, rozmowy z nauczycielami, analiza dokumentacji szkoły.

Współpraca z doradcami
 i edukatorami z CEN we Włocławku

Uczestnictwo w różnych zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z potrzebami własnego przedmiotu i podejmowanych działań

Dyrekcja

 

Lider WDN

 

Nauczyciele

 

Wrzesień każdego roku

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem szkoleń

2.

Uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego

Zapoznawanie nauczycieli z procedurami i wymogami kolejnych stopni awansu, wymiana spostrzeżeń.

Motywowanie nauczycieli do

działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego.

Dyrekcja

Zgodnie z potrzebami

3.

Działania podejmowane w ramach WDN.

Wdrażanie
doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń, dzielenie się wiedzą

Sporządzenie planu WDN.

Udział w radach szkoleniowych na temat wybranych obszarów pracy szkoły.

Gromadzenie i udostępnianie

materiałów ze szkoleń zewnętrznych.

Prowadzenie zajęć otwartych

Lider WDN

Nauczyciele

 

 

 

 

Lider WDN

 

 

nauczyciele

Wrzesień każdego roku szk.

Zgodnie z terminarzem

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

6.    PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM OPARTY JEST O SYSTEMOWĄ KONCEPCJĘ WYCHOWANIA I WŁASNY SYSTEM WARTOŚCI

 

1)     Program wychowawczy zachowuje zbieżność z programem dydaktycznym.

2)     Program wychowawczy znany jest całej społeczności szkolnej.

3)     Szkoła w rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzysta ze statutowych możliwości instytucji wspomagających.

4)     Program wychowawczy zmierza do kształtowania w młodym człowieku wartości nadrzędnych dla każdego społeczeństwa: tolerancji, patriotyzmu itd.

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1.

Wdrażanie

spójnego programu wychowawczego zbudowanego wokół  patrona szkoły.

 

 

 

 

 

Ustalenie prac wokół wiodącego tematu

Praca w zespole zadaniowym.

Praca wychowawców w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy.

Coroczne obchody

Dnia Patrona

 

 

Rok Królowej Nauk- matematyki

Lider zespołu wychowawców

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Zespół matematyczno- przyrodniczy

Cały rok

 

 

 

 

 czerwiec każdego roku

 

 

 

 

 

 rok 2015/2016

 

 

 

 

2.

Wychowanie: przez demokrację, dla bezpieczeństwa, dla przyszłości

Nauczyciele podejmują działania zmierzające do kreowania w uczniach postaw obywatelskich i patriotycznych,

otwartości, tolerancji, aktywności życiowej, społecznikostwa, przedsiębiorczości. 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej – udział uczniów w podejmowaniu decyzji związanych z ich funkcjonowaniem i działaniami na terenie szkoły.

Opiekun SU

Wychowawcy

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

Cały rok

3.

Sprawdzanie efektywności zastosowanych działań wychowawczych

Obserwacja zachowania uczniów.

Analiza ocen zachowania.

Wywiady z nauczycielami i rodzicami.

Wychowawcy

Psycholog ,pedagog

dyrekcja

Cały rok

Okres wywiadówki i spotkań z rodzicami

4.

Diagnozowanie sytuacji

rodzinnej uczniów, oczekiwań uczniów i rodziców wobec szkoły i wychowawcy Organizowanie pomocy

psychologiczno

pedagogicznej i materialnej rodzinom niewydolnym wychowawczo.

ankiety

Współpraca z GOPS sądem rodzinnym

 i innymi

organizacjami charytatywnymi.

Organizacja spotkań i sesji z psychologiem i pedagogiem

Wychowawcy

Psycholog , pedagog

Działania ciągłe

5.

Współpraca z PPP i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w

działaniach wychowawczych

Wykorzystanie do-

świadczeń punktu konsultacyjnego PPP, Sądu Rodzinnego, kuratorów do spraw nieletnich do rozwiązywania problemów

wychowawczych.

Wychowawcy

Psycholog, pedagog

dyrekcja

Zgodnie z potrzebami

  

 

7.RELACJE MIĘDZY CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, UWZGLĘDNIAJĄCE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, OPARTE SĄ NA DIALOGU I POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA

 

1)     W szkole istnieją wszechstronne, dobre stosunki między wszystkimi podmiotami w relacjach: rada pedagogiczna - uczniowie - inni pracownicy szkoły. 

2)     Pracownicy szkoły i uczniowie we wzajemnych relacjach przestrzegają postanowień zawartych w dokumentach stanowiących o prawach dziecka i człowieka. 

3)     Nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami w planowaniu dalszego rozwoju uczniów, analizując ich uzdolnienia, postępy, osiągnięcia i trudności.

4)     Nauczyciele uczący w danej klasie, ściśle współdziałają z wychowawcą klasy.

5)     Szkoła ma tradycje, które wpływają na dobre stosunki międzyludzkie.

  

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zapoznanie społeczności szkolnej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, każdy

członek społeczności

zna swoje prawa i obowiązki, dba o ich przestrzeganie.

Zapoznanie uczniów z Kodeksem Etycznym

Spotkania z rodzicami,

narady klasowe, udostępnienie dokumentów w kancelarii szkolnej.

Sporządzanie gazetek

tematycznych, kontrakty z uczniami i rodzicami

Wychowawcy

dyrekcja

Wrzesień każdego roku szk.

 

 

Zgodnie z harmonogramem

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

Planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP.

Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa.

Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich.

szkolenia dla obsługi

Dyrekcja

Szkolny instruktor BHP

Cały rok

3.

Zorganizowanie

pomocy psychologicznej dla uczniów i

rodzin potrzebujących

Zorganizowanie

pomocy psychologicznej dla uczniów i

rodzin potrzebujących

Wychowawcy

Psycholog ,pedagog

Cały rok szkolny

4.

Wdrażanie programów profilaktycznych

Profilaktyka narkotyków i dopalaczy

Dbanie o zdrowie psychiczne uczniów

 

Pedagogizacja rodziców

Prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą w sytuacjach konfliktowych.

Organizowanie warsztatów dla  uczniów i rodziców

Realizacja programów

profilaktycznych.

Dyrekcja

Psycholog, pedagog

Zespół wychowawców

Cały rok

5.

Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę w

działaniach wychowawczych

Konsultacje z PPP, komisariatem Policji,

pracownikami Sądu

Rejonowego Radziejowie , asystentem  rodziny, GOPS- em,

określanie kierunków

współdziałania i pomocy

Dyrekcja

Nauczyciele

Psycholog , pedagog

Sukcesywnie,

w zależności od

potrzeb

6.

Podejmowanie działań

służących integracji podmiotów szkolnych wokół działań

wynikających z tradycji szkoły oraz zmierzających  do kształtowania pozytywnego  wizerunku szkoły w środowisku

 

Organizacja imprez o charakterze towarzyskim (festyny, tradycje

świąteczne, wspólne

wycieczki, wyjazdowe szkolenia itp.)

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

rodzice, uczniowie

Zgodnie z potrzebami

  

8.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PRZYNOSI WYMIERNE EFEKTY

 

1)     Rodzice angażują się w analizę i planowanie rozwoju placówki.

2)     Aktywnie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami.

3)     Rodzice pomagają w organizacji prowadzonych przez szkołę działań oraz pomagają w prezentacji osiągnięć w lokalnym środowisku.

4)     Szkole pomagają sponsorzy i jej przyjaciele.

  

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Formy realizacji

1.

Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami.

 

Wyznaczenie na terenie

szkoły miejsc, w których rodzice i nauczyciele mogą się spotkać.

Ustalenie form i terminów kontaktów (konsultacje indywidualne)

Dyrekcja

Wrzesień każdego roku

2.

Włączanie rodziców do współpracy, wspólne planowanie działań klasowych i szkolnych.

Zachęcanie rodziców

do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania

dalszego ich rozwoju.

Częste spotkania i wymiana informacji w Radzie Rodziców.

Angażowanie rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły, do udziału w ewaluacji pracy szkoły.

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice i dyrekcja

Zgodnie z terminarzem spotkań

3.

Stymulowanie aktywności rodziców,

organizowanie imprez o charakterze

środowiskowym

Organizacja warsztatowych zebrań dla rodziców

poświęconych rozpoznaniu

wzajemnych potrzeb,

oczekiwań i problemów.

Uwzględnienie i realizacja

wniosków zgłaszanych

przez rodziców.

Włączanie rodziców do

działań podejmowanych

przez szkołę, do udziału w uroczystościach szkolnych.

Wyróżnianie rodziców

szczególnie zaangażowanych w życie szkoły w

formie podziękowań pisemnych.

 

Organizacja warsztatów z rodzicami.

Angażowanie rodziców do opieki nad uczniami w czasie wycieczek, wyjść, wyjazdów, na dyskotekach

 

Udział rodziców w zajęciach otwartych w charakterze obserwatorów

 

Wychowawcy

Psycholog, Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

Wychowawcy

dyrekcja

Zgodnie z potrzebami

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec trymestru

 

 

W ciągu roku szk.

dyrekcja

 

 

 

 

koniec roku szkolnego

 

 

9.    Szkoła kreuje swój pozytywny obraz w środowisku lokalnym

 

1)     Szkoła dokumentuje i promuje swoje osiągnięcia.

2)     Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.

3)     Sukcesy nauczycieli prezentowane są w środowisku lokalnym.

4)     Identyfikacja rodziców ze szkołą wyraża się w ich opiniach o jakości jej pracy.

5)     Osiągnięcia i spełnianie oczekiwań środowiska przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku  szkoły.

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1.

Systematyczne badanie opinii o działalności szkoły.

Dzień  Drzwi Otwartych  w szkole dla uczniów klas szóstych  i ich rodziców

Wywiady, rozmowy, gromadzenie opinii

Dyrekcja

Nauczyciele

Zespół ds. promocji szkoły, rzecznik prasowy

Cały rok

2.

Dokumentowanie sukcesów i promowanie działań szkoły

Redagowanie szkolnej gazety „Gimwieści”, „

Artykuły w lokalnej i regionalnej, wojewódzkiej prasie.

Szkolna witryna internetowa

Kronika szkoły

Zdobywane certyfikaty, dyplomy i nagrody.

Udział w akcjach i projektach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Ścienna gazetka – Sukcesy uczniów

nagradzanie uczniów  za sukcesy

Dyrekcja

nauczyciele

rzecznik prasowy

Cały rok

3.

Organizowanie imprez środowiskowych  i uroczystości patriotycznych

 

Organizacja Pikników Rodzinnych

Bal Gimnazjalny i Integracyjny

Dzień Matki, Dzień Dziecka

 

KEN dla nauczycieli

 

Obchody Święta Niepodległości w GOK

 

Włączenie się w obchody Dni Osięcin

 

Udział w WOŚP

 

Współpraca z Przedszkolem Komunalnym w Osięcinach

 

 

 

 

 

Nauczyciele Dyrekcja

Zgodnie z potrzebami

 

10. Baza i wyposażenie szkoły

1)    zakup pomocy dydaktycznych do sal zgodnie z potrzebami

2)    naprawa dachów w budynku szkolnym i  na szatniach na sali gimnastycznej

3)    malowanie wnętrza szkoły

4)    organizacja archiwum szkolnego

 

L/P

Zadania szczegółowe

Termin

realizacji

Osoba

odpowiedzialna

realizatorzy

1.

Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego

doposażenie centrum Multimedialnego w laptopy i telewizor

doposażenie sal lekcyjnych w laptopy i projektory i tablice multimedialne

2015 - 2018

Dyrektor ,nauczyciele

2.

Remont  dachu na budynku gimnazjum

2016

Dyrektor

3.

Malowanie  klas i korytarzy, łazienek

2015 - 2018

Dyrektor

 

4.

Adaptacja sali na archiwum szkolne

2017

dyrektor

 

 


2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska