Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Szkolny Program Wychowawczy

Publicznego Gimnazjum na lata szkolne -2015 – 2018

 

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24. 09. 2015r.  po porozumieniu z Radą Rodziców z dnia 6. 09.2015

Podstawa prawna:

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Ustaw o Systemie Oświaty z 7 września 1991

 z póź, zmianami;

·         Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 30 sierpnia 2012 r. poz.977)

·         Deklaracja Praw Człowieka;

·         Konwencja Praw Dziecka;

·         Statut Szkoły;

·         Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty, działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z dn. 28.08.2015r. poz. 1249).

űródła:

·         Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2014/2015;

·         Wnioski z ewaluacji wewnętrznej ,

·         Wnioski z kontroli zewnętrznej

·         Konsultacje z rodzicami w związku ze zmianami w programie wychowawczym szkoły.

·         Ankiety dla uczniów i nauczycieli.

 Diagnoza potrzeb i zasobów, analiza problemów

 

   Niniejszy dokument został opracowany na podstawie diagnozy problemów wychowawczych oraz potrzeb szkoły, której dokonano w oparciu o opinie uczniów, rodziców/ prawnych opiekunów, nauczycieli, dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego .

 

Wnioski wynikające z badania:

 

a)      uczniowie wskazują na potrzebę kształtowania wartości takich jak: zdrowie, odpowiedzialność , szacunek do drugiego człowieka, ojczyzny, dobro , prawda, ochrona przyrody, relacje z rówieśnikami, dokonywanie słusznych wyborów

b)      według rodziców( prawnych opiekunów) szkoła powinna kształcić przede

wszystkim wartości takie jak: postawy prozdrowotne, system wartości, prawidłowe relacje rówieśnicze, rodzina, tradycja, patriotyzm

c)      nauczyciele zwracają uwagę na konieczność kształtowania  odpowiedzialności, umiejętności uczenia się,

 

 

Rozdział I

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu uczniów i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięciu pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej- ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;

 

2)      psychicznej- ukierunkowanej na zbudowaniu równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia , osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucie siły, chęci do życia i witalności;

 

 

3)      społecznej- ukierunkowanej na kształtowaniu postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 

4)      aksjologicznej- ukierunkowanej na zdobyciu konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenieniu znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Rozdział II

1.      Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia;

Cele:

Uczeń:

- jest wdrażany do aktywnego, racjonalnego i wspólnego  spędzanie czasu wolnego

 z rodzicem,

- podejmuje wspólne działania  promujące zdrowy styl życia,

Rodzic:

-  ma pozytywny wpływ na zdrowy styl życia dziecka,

-  unika sytuacji, które zagrażają zdrowiu psychicznemu i fizycznemu dziecka,

- prezentuje postawy prozdrowotne w oczach dziecka,

- zapobiega sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu.

 

Wychowawca:

-  współpracuje  z rodzicami i opiekunami wychowanków, ma na celu budowanie postaw prozdrowotnych i promowanie zdrowego stylu życia,

 

Nauczyciel:

- zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy na lekcjach,

- unika sytuacji zagrażających uczniowi na lekcjach i przerwach,

- zapobiega sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu.

- reaguje w  sytuacjach zagrażających  zdrowiu i życiu.

 

Pedagog :

- współpracuje  z zespołem profilaktycznym – realizacja działań wynikających ze „Szkolnego Programu  Profilaktyki”,

- bierze  udział w organizacji „Dnia bez nałogów i przemocy”,

- prowadzi  obserwacji, rozmawia, prowadzi wywiady, w tym wywiady środowiskowe – szczególnie
w kontekście zaniedbań środowiskowych  związanych z sytuacją bytową ucznia, jego rodziny, kontaktami środowiskowymi, sposobem spędzania wolnego czasu,

Instytucje:

Powiatowa Policja w Radziejowie, Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Osięcinach,

Rejonowy Szpital w Radziejowie, Sanepid, Klub rowerowy „ HEROSI”

- pomagają w organizacji konkursów, rajdów, imprez, sponsorują nagrody

- prowadzą pogadanki, warsztaty dla uczniów , rodziców i nauczycieli.

 

 

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odbiorcy działań

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Organizacja Dnia bez nałogów i przemocy

 

Warsztaty dla rodziców

 

 

 

 

Rodzice uczniów

 

każdego roku wg harmonogramu- listopad

 

 

Zespół profilaktyczny

Organizacja „Biegu po zdrowie”

 

 

 

udział rodziców w rajdzie i biegu

Grupa rodziców

 

 

Kwiecień każdego  roku

 

 

 

 

czerwiec każdego roku

Nauczyciele wychowania- fizycznego,

wychowawcy.  Nadleśnictwo Włocławek

 

rada Gminy Osięciny

 

 

 

Rajd rowerowy

Wspólne spędzanie czasu wolnego z rodzicami

 

 

 

 

- wyjazdy na basen, lodowisko, kręgle,

- wycieczki klasowe,

 

Grupa rodziców

Cały rok szkolny

Wychowawcy

 

 

2.      Kształtowanie systemu wartości , w którym zdrowie należy do jednych
z najważniejszych wartości w życiu.

Cele

Uczeń:

- kształtuje  nawyki   higieniczno- zdrowotne ,

- rozumie  wpływ aktywności fizycznej na zdrowie,

- zna  zasady zdrowego odżywiania i korzyści z nich płynących,

- posiada  wiedzę na temat skutków uzależnień ,

- zna i stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy,

- promuje zdrowy styl życia poprzez udział w konkursach, turniejach

 

Rodzic:

- wspiera dziecko w przestrzeganiu zasad zdrowego odżywiania,

- uświadamia  dziecko, że najważniejszą wartością w życiu człowieka jest zdrowie,

- prezentuje  postawy wolne od nałogów,

- pomaga w organizacji konkursów

 

Wychowawca:

- uświadamia wychowanków o złym wpływie nałogów na ich zdrowie,

- ukazuje  wychowankom, jakie wartości są najważniejsze w życiu człowieka prowadząc zajęcia z wychowawcą

- promuje  zasady zdrowego żywienia wpływającego na rozwój dorastającego człowieka

- organizuje pogadanki i spotkania ze specjalistami

 

Nauczyciel:

- przekazuje  wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na zajęciach lekcyjnych , pozalekcyjnych

- zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i na przerwach,

- promuje wartość  zdrowia na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych

 

Pedagog :

- pomaga  wychowawcom w organizowaniu lub prowadzeniu  zajęć z zakresu profilaktyki, psychoedukacji

- gromadzi i upowszechnia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców informacje z zakresu profilaktyki uzależnień

 

Instytucje:

Powiatowa Policja w Radziejowie, Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Osięcinach,

Rejonowy Szpital w Radziejowie, Sanepid, Klub rowerowy „ HEROSI”

- pomagają w organizacji konkursów, rajdów, imprez, sponsorują nagrody

- prowadzą pogadanki, warsztaty dla uczniów , rodziców i nauczycieli.

 

 

Działanie

 

Forma realizacji

Odbiorcy działań

 

Termin

 

Osoba

odpowiedzialna

 

Kształtowanie higienicznego trybu życia.

 

-spotkania                z pielęgniarką

- rajdy rowerowe, piesze, wycieczki, zawody sportowe, zielone szkoły

 

uczniowie klas  I - III

cały rok szkolny

 

pielęgniarka

wychowawcy, pedagog szkolny

instytucje wspierające

 

Uświadomienie uczniom ,że zdrowie jest wartością

 

-lekcje wychowawcze

- lekcje j. polskiego, biologii, chemii,  religii, etyki ,  zajęcia pozalekcyjne

-olimpiada wiedzy o zdrowiu,

 

Uczniowie , nauczyciele

 

 

cały rok szkolny

 

 

 nauczyciele,

wychowawcy,

 opiekun PCK

 

 

Poznanie                            i uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania(nikotyna, alkohol, narkomania, sekty)

 

-„ Dzień bez przemocy                       i uzależnień”

- spotkania                  z policjantami

- diagnoza problemu używek w szkole

- spotkanie                    z terapeutą uzależnień ,

- lekcje biologii,              - lekcje wos

- zajęcia z pedagogiem i wychowawcą

uczniowie, rodzice

cały rok

 

 

zespół profilaktyki szkoły,

dyrektor szkoły,

 zespół promocji zdrowia

instytucje wspierające

psycholog

i pedagog szkolny

 

Przygotowanie do radzenia sobie                 w trudnych sytuacjach- pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.

 

- konkurs  pierwszej pomocy

- lekcje edukacja dla bezpieczeństwa,                   - lekcje biologii

 

uczniowie

 

 

cały rok

 

zespół

 promocji zdrowia,  nauczyciel

edb, biologii

Sanepid

 

Bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole                i poza nią

 

- dyżury nauczycielskie,

- zajęcia dotyczące bhp na poszczególnych zajęciach,

- godzina do dyspozycji wychowawcy,

- próbna ewakuacja szkoły

- diagnoza bezpieczeństwa           w szkole

 

uczniowie, nauczyciele

 

cały rok,

wg harmonogramu

 

 dyrektor,

 n – le,

 wychowawcy

zespół ds. wychowawczych

 

3.Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

Cele

Uczeń:

-  poznaje  historię  kultury,  tradycji regionu w powiązaniu z historią kraju,

- utożsamia się ze swoją Małą Ojczyzną,

- wskazuje  związki  tradycji swojej rodziny z tradycjami regionu,

-  aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

- rozwija  poczucia przynależności do społeczności szkolnej,

-  działa na rzecz klasy i  szkoły,

- rozumie potrzeby kontaktów z osobami i instytucjami lokalnymi i działa na rzecz środowiska, w którym mieszka,

- czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu,

- godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym,

-bierze udział w uroczystościach szkolnych , regionalnych , państwowych świętach

- przygotowuje apele z okazji świąt narodowych

 

Rodzic:

- wspiera dziecko w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,


- uświadamia o potrzebie integracji z najbliższym środowiskiem,


- podtrzymuje  tradycje rodzinne i regionalne  ,


- wychowuje w duchu patriotyzmu w tożsamości z własnym narodem,


-  uczy samodzielności , samorządności i aktywnego życia w społeczeństwie,

-wraz z dzieckiem bierze udział w uroczystościach szkolnych , regionalnych , państwowych

świętach

 

Wychowawca:

- kształtuje postawy patriotyczne na zajęciach z wychowawcą, wraz z wychowankiem

uczestniczy w obchodach świąt  patriotycznych

- ukazuje dziedzictwo kulturowe, historyczne regionu i kraju organizując konkursy

- uczy samorządności i współpracy w grupie,

-  integruje  uczniów z klasą, społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym,

- organizuje wyjazdy i wycieczki po regionie, kraju

Nauczyciel:

- kształtuje postawy patriotyczne na zajęciach historii, wos-u, j. polskiego, języków obcych

- przekazuje  zasady uczestnictwa w życiu publicznym,

- przygotowuje do  życia we współczesnym społeczeństwie,

-organizują  spotkania z ciekawymi ludźmi, historykami, artystami, poetami, pisarzami

 

Pedagog:

- inicjuje  i współorganizuje  działania  integrujące społeczność szkolną
ze środowiskiem lokalnym ,małą i wielka ojczyzną

 

Instytucje:

 GOK, Urząd Gminy, Starostwo w Radziejowie, prasa regionalna, przedsiębiorstwa lokalne, Parafia Rzymskokatolicka w Osięcinach,  OSP Osięciny, Szkoły ponadgimnazjalne,-

- organizują uroczystości i zapraszają gimnazjalistów

- uczą patriotyzmu,

- sponsorują wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, historykami, artystami, poetami, pisarzami


 

Działanie

 

Forma  realizacji

 

Odbiorcy działań

 

Termin realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

Rozwijanie zainteresowań przeszłością  regionu i kraju, podtrzymywanie poczucia przynależności do małej  i wielkiej ojczyzny

 

 

 

- wzbogacanie wiedzy o regionie
i kraju; wycieczki po regionie i kraju

- aktywny udział
w uroczystościach szkolnych, regionalnych, państwowych
i kościelnych;

- kultywowanie tradycji związanych z Patronem Szkoły;

- prelekcje na temat znaczenia symboli narodowych (g.d.d.w.);

- organizowanie apelu
 z okazji Narodowego święta Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

- wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji;

- kształtowanie przywiązania do kraju ojczystego
i jego kulturowego dziedzictwa;

 

wychowankowie,

nauczyciele, pracownicy szkoły,

rodzice

 

 

 

 

 

cały rok  szkolny

 

 

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciel wos-u,

nauczyciele historii,

bibliotekarz,

nauczyciel świetlicy

Gminny Ośrodek Kultury

Urząd Gminy

szkoły

Muzeum Etnograficzne Włocławek

Biblioteka Gminna i Powiatowa

 

Wzmacnianie więzi ze szkołą

 

 

- aktywny udział
w przedsięwzięciach klasowych
i szkolnych;

 

- zaangażowanie
w promocję szkoły;

- prezentacja indywidualnych zdolności uczniów (Uczeń z pasją);

 

- organizowanie imprez szkolnych np.: Andrzejki,  Wigilia, Jasełka,

 Bal Integracyjny, Bal Gimnazjalny;

 

- aktywna praca Samorządu Uczniowskiego;

 

- organizacja wyborów opiekuna samorządu, szkolnego rzecznika praw ucznia;

- organizacja konkursów
i wydarzeń szkolnych;

 

- kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych;

 

- zapoznanie
z prawami
i obowiązkami ucznia oraz statutem– klasy I;

 

- przypomnienie statutu
i obowiązków ucznia – klasy II, III;

 

uczniowie,

nauczyciele, pracownicy szkoły,

zaproszeni goście,

twórcy regionalni,

osoby wspierające: Przyjaciele Szkoły,

emerytowani nauczyciele

rodzice

 

cały rok szkolny

 

 

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciel,

bibliotekarz,

wyznaczeni uczniowie

Budowanie więzi ze społecznością lokalną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,

 

- aktywny udział
w integracji działań na rzecz środowiska lokalnego,

 

- promowanie twórców lokalnych,

- aktywizacja działań wynikających z postaw patriotycznych;

 

- wpajanie patriotyzmu lokalnego,

- dbałość o wygląd otoczenia (Sprzątanie Świata),

- uczestniczenie w przedsięwzięciach o charakterze lokalnym np.: Dni Osięcin,

obchody 3 Maja,

- wspieranie kontaktów z osobami, instytucjami i  przedsiębiorstwami lokalnymi,

-obchody Dnia Samorządowca

uczniowie,

nauczyciele,

pracownicy szkoły,

społeczność lokalna,

władze samorządowe

 

cały rok szkolny

 

dyrektor,

nauczyciele,

Wyznaczeni uczniowie (członkowie koła regionalno – historycznego)

bibliotekarz

 

 

 

Uczeń gimnazjum jako Europejczyk , obywatel świata

 

 

 

- udział w projektach międzynarodowych,

zagraniczna korespondencja internetowa

organizacja

Dnia Języków Obcych

organizacja

Dnia norweskiego

- lekcje wos-u

 historii, lekcje wychowawcze

wycieczki zagraniczne

projekty w kl. II

 

 

 

 

 

4.Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.

Cele

Uczeń:

- jest wrażliwy  na potrzeby innych,

- ma szacunku dla siebie, wobec innych rówieśników, rodziców i nauczycieli,

- radzi sobie  ze złością i gniewem wobec innych,

- kształtuje  prawidłowe relacje rówieśnicze,

Rodzic:

- uczy właściwych reakcji na przejawy braku szacunku i tolerancji,

- uświadamia dziecku  odpowiedzialność  za siebie i innych,

- dba  o kulturę języka na co dzień,

 

Wychowawca:

- diagnozuje  sytuację wychowawczych w celu rozwiązywania problemów  oraz wspierania rozwoju uczniów,

-  rozwiązuje  problemy wychowawcze,

 -uczy zachowań asertywnych,

- buduje  więzi z klasą,

- kształtuje  umiejętności współpracy w grupie,

- zachęca do angażowania się w pracę na rzecz klasy i szkoły,

- uczy szacunku do rówieśników, rodziców i nauczycieli,

 

Nauczyciel:

- kształtuje  umiejętności współpracy w grupie,

- buduje  prawidłowe  relacje uczeń- nauczyciel,

-organizuje oraz  nadzoruje imprezy i uroczystości oraz konkursy,

- przestrzega poprawności językowej,

- doskonalą  się w zakresie komunikacji

 

Pedagog:

- udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających
 z doświadczanych niepowodzeń szkolnych, niekorzystnej sytuacji rodzinnej, sytuacji traumatycznych itp.,

- diagnozuje  sytuacje wychowawcze w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

- organizuje  i prowadzi  - we współpracy z wychowawcami klas- zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych,  efektywnego uczenia się oraz zajęć adaptacyjno –integracyjnych dla uczniów klas I,

- prowadzi  rozmowy  z wychowawcami klas,  nauczycielami, rodzicami i uczniami na temat doświadczanych przez nich trudności wychowawczych,

- współpracuje  z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Radziejowie, GOPS
 w Osięcinach (pracownicy socjalni, asystent rodziny), kuratorem rodzinnym, policją,

- inicjuje  i prowadzi  działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

- prowadzi działania  interwencyjne , podejmowane w stosunku do uczniów przejawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze,

 

Instytucje:

Poradnia Psychologiczn0- Pedagogiczna w Radziejowie, GOPS, Sąd Rodzinny,

- pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- diagnozują uczniów,

- prowadzą badania, pogadanki, warsztaty dla uczniów, wychowawców i rodziców

 

Działanie

 

 

Formy realizacji

Odbiorcy działań

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole.

- diagnoza

- godziny do dyspozycji wychowawcy

- spotkania
z pedagogiem szkolnym, konsultacje,

- organizowanie imprez klasowych, szkolnych zaspokajających potrzeby uczniów,

- korzystanie
z biblioteki, świetlicy szkolnej

- diagnoza „Czy w szkole czuję się bezpiecznie?”

- wybory do zarządu SU oraz wybory opiekuna SU przez uczniów

- konkurs Exstraklasa

- organizacja Dnia  życzliwości

- pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów

- indywidualizacja nauczania

 

Uczniowie, nauczyciele

cały rok szkolny

Nauczyciel WOS-u,

wychowawcy,

pedagog szkolny,

zespół wychowawczy, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

 Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów
i nauczycieli, wychowanków
i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców
i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie
z rówieśnikami oraz nauczycielami
i wychowawcami

- praca SU

- lekcje wos, wdż. i godzina do dyspozycji wychowawcy

- dyskoteki

- imprezy klasowe i szkolne

- wyjazdy do kina, teatru, na kręgle
i basen

- wycieczki piesze i rowerowe

- warsztaty dla rodziców

- zebrania
z rodzicami

- konsultacje indywidualne 
z uczniami
i rodzicami

- projekty uczniowskie

- Turniej warcabowy

- Piknik Rodzinny

- zajęcia socjoterapeutyczne

- programy unijne

- współpraca międzynarodowa w ramach projektu eTwinning

- zajęcia integrujące uczniów

- analiza ankiet

nt. potrzeb
i oczekiwań wobec wychowawców

Uczniowie, nauczyciele, rodzice, wychowawcy

Każdego roku

Samorząd uczniowski wraz
z opiekunem,

wychowawcy,

nauczyciele,

zespół wychowawczy

 

5.      Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami
lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków.

Cele

Uczeń:

- uczy się podmiotowego traktowania innych,

- doskonali prawidłowe postawy wobec rodziców, nauczycieli, kolegów,

- rozwija  swoje  zainteresowania  na zajęciach pozalekcyjnych,

- jest kreatywnym i twórczym,

Rodzic:

-  angażują  się w pracę na rzecz klasy i szkoły,

- pomagają  w wyborze zajęć rozwijających zainteresowania ucznia,

-biorą udział w warsztatach wraz z dzieckiem 

- dbają o prawidłowe relacje dziecka z otoczeniem,

 

 

Wychowawca:

- doskonali swoje umiejętności dotyczące  prawidłowych relacji z wychowankami,

-kształtuje  podmiotowe  relacje wychowawca- wychowankowie, wychowawca- rodzice, uczeń- uczeń,

- ukierunkowuje  w wyborze zajęć rozwijających zainteresowania wychowanka,

- szuka  właściwych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych ( fachowa literatura, warsztaty, szkolenia, kontakty z rodzicami i pedagogiem),

- pożytecznie i aktywnie spędza czas wolny wraz z wychowankiem poza lekcjami

Nauczyciel :

- szuka kompromisu w sytuacjach trudnych,

- pomaga uczniowi w rozwoju zainteresowań i uzdolnień na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

- kształtuje  prawidłowe  relacje uczeń- nauczyciel,

-zdobywa nowe kwalifikacje

Pedagog:

- pomaga  uczniom, rodzicom i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

- wspiera  uzdolnienia uczniów, wskazuje ich mocne  i słabe  strony,

Instytucje:

CEN- Włocławek , Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Gminna, Uczelnie Wyższe, PCK, Caritas, Stowarzyszenie UnitisViribus,

- prowadzą diagnozy, zajęcia i warsztaty w uczniami i rodzicami, doskonalą nauczycieli, organizują imprezy, konkursy

 

 

 

Działanie

Forma realizacji

Odbiorcy działań

Terminy

Osoba odpowiedzialna

 Budowanie podmiotowych relacji wychowawca- wychowankowie

Godziny do dyspozycji wychowawcy:

- filmy edukacyjne
 i prezentacje multimedialne dotyczące przemocy
i agresji, nałogów, problemów dojrzewania, tolerancji

wykorzystanie głosu rodziców
w konstruowaniu szkolnego programu wychowawczego, profilaktyki, udział rodziców w badaniach  ankietowych

- wartości ważne
w życiu
człowieka – pogadanka

- bal integracyjny, gimnazjalny

- wigilia klasowa

- wycieczki

- ekstraklasa

- uroczystości klasowe   

-Wychowankowie

- cały rok szkolny

- wychowawcy klasy

 opiekun świetlicy, bibliotekarz

instytucje wspierające

 

 Budowanie podmiotowych relacji nauczyciel- uczeń

- właściwe komunikowanie
na zajęciach

- przygotowywanie
do konkursów, apeli

- wycieczki przedmiotowe

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia

- projekty uczniowskie

- spotkania  ciekawymi ludźmi

- określanie celów lekcji

- podanie uczniom jakie nauczyciel
ma wymagania, oczekiwania, jasne kryte ria oceniania, regulaminy, zasady współdziałania

- lekcje j. polskiego, historii, wos- poświęcane wartościom

- Uczniowie

- Cały rok

- Nauczyciel

wychowawca

lokalni przedsiębiorcy, ciekawi ludzie, dyrektor,

 

Budowanie podmiotowych relacji wychowawca- rodzic

- konsultacje indywidualne

- turniej warcabowy

- piknik rodzinny

- zebrania z rodzicami

- aktywne spędzanie wolnego czasu,
np. wyjazdy uczniów
i rodziców na kręgle, lodowisko, wycieczki

-przekazywanie informacji przez komunikator

- bal integracyjny, gimnazjalny

- Rodzice

na bieżąco cały rok szkolny

wychowawca

 

 Budowanie podmiotowych relacji uczeń- uczeń

-  organizacja konkursu ekstraklasa

- udział w organizacjach szkolnych, np. Caritas, wolontariat, PCK

- działalność w SU

- wycieczki autokarowe, rowerowe,

- aktywne spędzanie wolnego czasu, np. wyjazdy na lodowisko, kręgle, do kina, teatru

-  projekty uczniowskie

- udział w zawodach sportowych
( rywalizacje drużynowe)

- zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia

- zajęcia biblioteczne, świetlicowe

- komunikacja językowa

- Organizacja  Tygodnia Kultury Języka

Uczeń

- Cały rok

- Uczeń

nauczyciel , rodzic, wychowawca, pedagog szkolny

przyjaciele szkoły

 Budowanie podmiotowych relacji rodzic- uczeń

- wspólne warsztaty w bibliotece świetlicy  (np. ozdoby choinkowe)

- turniej warcabowy

- spotkania z rodzicami, którzy osiągnęli sukces

- bal integracyjny, gimnazjalny

- spotkania
z pedagogiem (konsultacje)

- piknik rodzinny

- wycieczki

- organizacja Dnia Dziecka

- lekcje otwarte

- konsultacje
z nauczycielem przedmiotu

 

- Rodzic

- Uczeń

 Cały rok szkolny

 

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice

 

6.      Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowanków
 oraz rodziców i opiekunów.

 

 

Cele

Uczeń:

- korzysta z edukacji medialnej dla właściwego odbioru i wykorzystania informacji  z mediów,

- unika  zagrożeń jakie czyhają na młodego człowieka,

-  umie radzić sobie w sytuacji zagrożenia

Rodzic:

- wzmacnia kompetencji wychowawcze ,

- przeciwdziała wraz ze szkołą  zagrożeniom współczesnego świata,

- ściśle  współpracuje   z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem,

- bierze udział w warsztatach , pogadankach

Wychowawca:

- rozpoznaje  potrzeby rodziców, wzmacnia  i zwiększa  kompetencje opiekuńczo-wychowawcze  rodziców     

- utwierdza  rodziców w przekonaniu o potrzebie systematycznej współpracy ze szkołą

- uwrażliwia rodziców na negatywne skutki zagrożeń,

- posługuje  się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi
w zdobywaniu kompetencji wychowawczych

- doskonali się  w zakresie kompetencji wychowawczych, zdobywa nowe kwalifikacje

Nauczyciel:

- wspiera  rodziców w wychowaniu dziecka,

- udziela porad w sytuacjach problemowych,

- dba o wszechstronny rozwój osobowości ucznia,

- kształtuje  pozytywne  nastawienia do wiedzy jako wartości,

- upowszechnia  wartościowe zasady i normy  życia społecznego,

- kształtuje  kulturę osobistą , kulturę języka,

Pedagog:

- prowadzi  rozmowy indywidualne z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze

- organizuje i prowadzi  warsztaty, szkolenia,  pogadanki  dla nauczycieli i rodziców
 z zakresu psychoedukacji i profilaktyki,

- upowszechnia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców informacje z zakresu profilaktyki uzależnień, psychoedukacji ,

- udziela porad i konsultacji  rodzicom i  nauczycielom mających na celu wzmacnianie ich kompetencji wychowawczych,

- rozwija  poczucie współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania, dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych wobec uczniów,

- udziela  porad wychowawcom klas w przygotowaniu planów pracy wychowawczej, godzin do dyspozycji wychowawcy,

Instytucje:

CEN- Włocławek , Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna,

- podnoszą kompetencje wychowawcze  rodziców, kadry pedagogicznej

- organizują  szkolenie, pokazy naukowe, prelekcje, dzień drzwi otwartych

- diagnozują potrzeby uczniów, rodziców i wychowawców.

Działania

Forma realizacji

Odbiorcy działań

Termin

Osoby odpowiedzialne

Diagnoza

- ankieta

- rozmowa

- nauczyciele

- wychowawcy

- rodzice

 

Wrzesień każdego roku

- lider WDN

- dyrektor szkoły

- wychowawcy klas

Udział nauczycieli, rodziców
w szkoleniach,  warsztatach, kursach, pogadankach
z zakresu psychoedukacji
i profilaktyki

(w zależności od potrzeb)

- harmonogram szkoleń i warsztatów

-szkolenia

- warsztaty

-kursy

- pogadanki

-rodzice,

- nauczyciele

W zależności od potrzeb

cały rok szkolny

- dyrektor szkoły

- lider WDN

- zespół  wychowawczy

- zespół profilaktyczny

- zespół ds. współpracy z rodzicami

- pedagog szkolny

- KP CEN Włocławek

- PPP Radziejów

Objęcie pomocą rodziców uczniów  przejawiających trudności wychowawcze

- rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcą, nauczycielami

- porady i konsultacje dla rodziców
(z pedagogiem szkolnym)

- zebrania z rodzicami

 

- rodzice

- dyrektor szkoły

- wychowawcy

- pedagog szkolny

-nauczyciele

cały rok szkolny

-dyrektor szkoły

- pedagog szkolny

- wychowawcy

-nauczyciele

Informowanie rodziców o zagrożeniach we współczesnym świecie.

- pogadanki

- prezentacje

- rozmowy indywidualne

- rodzice uczniów kl. I-III

Na bieżąco

- dyrektor szkoły

- wychowawcy klas

- zespół wychowawczy i profilaktyczny

- pedagog szkolny

- nauczyciele

Wspieranie wychowawców w działalności wychowawczej

- opracowanie scenariuszy zajęć wychowawczych

- wychowawcy klas

- nauczyciele

 

- zespół  wychowawczy

- zespół ds. profilaktyki

Doposażenie biblioteki w materiały edukacyjne

- zakup publikacji  przez bibliotekarza, zgodnie z potrzebami szkoły

- nauczyciel biblioteki

- dyrektor szkoły

- nauczyciele

- rodzice

Cały rok

- dyrektor szkoły

- bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

7.Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowanie
w działalność różnych podmiotów
;

Cele

Uczeń:

- kształtuje  postawy otwartości, tolerancji,

- zapobiega  wszelkim formom dyskryminacji,

- ma szacunek  i altruizm w stosunku do drugiego człowieka,

- rozumie potrzeby bezinteresownej potrzeby innym,

- działa w organizacjach woluntarystycznych, pomaga potrzebującym,

- jest członkiem szkolnego koła Caritas, PCK, Wolontariatu

Rodzic:

- motywuje dziecko do niesienia pomocy innym,

- kształtuje  u dziecka  postawy  empatycznych,

- uczy  szacunku do ludzi starszych, niepełnosprawnych, ubogich,

- wraz z dzieckiem przygotowuje paczki , niesie pomoc potrzebującym , bierze udział  w WOŚP

Nauczyciel:

- nawiązuje  współpracę  z instytucjami propagującymi wolontariat,

- propaguje  ideę wolontariatu, organizuje spotkania z wolontariuszami

- angażuje  uczniów w akcje charytatywne  organizowane na  terenie szkoły,

- ukierunkowuje uczniów podejmujących działania wolontarystyczne,

Wychowawca:

- zachęca  do angażowania się w akcje charytatywne,

- kształtuje postawy otwartości na potrzeby innych,

- podejmuje  działania antydyskryminacyjne

- organizuje z klasa szlachetną paczkę,

Pedagog :

- współpracuje  z Caritas Diecezji Włocławskiej; włącza  się  wraz z uczniami w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas dla dzieci, osób ubogich, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

- opieka nad Szkolnym Kołem Caritas

Instytucje:

Caritas, PCK, Stowarzyszenie UNITIS VIRIBUS, Samorząd Uczniowski

- organizuje pomoc i zaprasza do niej młodzież szkolną

 

Działania

Formy realizacji

Odbiorcy działań

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Propagowanie idei wolontariatu

- działalność szkolnego Koła Wolontariatru, Szkolnego Kołą PCK i CARITAS

- lekcje wychowawcze na temat wolontariatu,

- spotkania z rodzicami

- spotkania koła wolontariatu – zapoznanie młodzieży
z różnymi aspektami wolontariatu,

 

- współpraca z innymi kołami
i wolontariuszami,

 

- zajęcia w świetlicy szkolnej z zakresu kształcenia podstaw potrzebnych w pracy wolontariatu,- opracowanie
i rozpowszechnianie
w szkole ulotek
z adresami i telefonami instytucji i organizacji zajmującymi się pomocą innych,

- wyjazd na konferencje i szkolenia z zakresu wolontariatu.

- uczniowie,

-rodzice

 

- społeczeństwo lokalne

cały rok a szczególnie okres Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun koła wolontariuszy oraz koła charytatywnego i innych

Współprace z organizacjami mająca, na celu propagowanie wolontariatu

- Udział w akcjach organizowanych przez to stowarzyszenie ,, UnitisViribus”,

 

- Zorganizowanie Olimpiady matematycznej dla dzieci z Komunalnego Przedszkola w Osięcinach,

 

- uczniowie, - społeczeństwo,

- przedszko-

laki,

- opiekunowie

cały rok szkolny

 

 

 

Koło wolontariuszy, biblioteka, świetlica,

Rozwijanie
i wspieranie działalności wolontarystycznej

- Udział w akcjach charytatywnych
 tj. ,, Góra grosza”,

 

- Sprzedaż kart i świec świątecznych,

 

- ,, Pomóż i Ty”

 

- Zorganizowanie dyskoteki charytatywnej , przeznaczenie dochodów na rzecz ubogich rodzin,

- Pomoc ludziom starszym, chorym,

 

- Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – pomoc przy zbieraniu darowizny,

 

- Pomoc przy organizacji półmaratonu włocławskiego – zgłoszenie, udział w organizacji,

 

- Pełna misa dla schroniska: zbiórka, wyjazd do Schroniska dla zwierząt we Włocławku,

 

- Zorganizowanie wyjazdu na oddział Opiekuńczo – Leczniczy do Radziejowa;

- przygotowanie koncertu,

- przygotowanie słodkiego poczęstunku,

- wyjazd,

- koncert.

 

- osoby potrzebujące pomocy,

 

- uczniowie,

 

- rodzice,

 

- nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń każdego roku

 

 

 

 

 

-luty każdego roku

 

 

 

- styczeń każdego roku

Opiekun i członkowie koła Caritas, wolontariuszy, świetlica szkolna.

 

 

 Rozdział III

 

Formy oddziaływań wychowawczych

 

1.Zajęcia dydaktyczne

 

 

Podczas zajęć edukacyjnych kształcone są procesy poznawcze i zdolności, rozwijane myślenie twórcze, wrażliwość emocjonalna, sprawność fizyczna.

 

2. Godziny do dyspozycji wychowawcy

 

W czasie godzin wychowawczych realizowane są tematy wynikające z indywidualnych planów wychowawczych oparte na Szkolnym Programie Wychowawczym.

 

3. Zajęcia pozalekcyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekty, konkursy, spektakle

 

Rozwijają zamiłowania i zainteresowania uczniów oraz wyrównują braki

edukacyjne.

 

 

4. Wycieczki i uczestnictwo w imprezach kulturalnych

 

W szkole organizowane są wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, piesze

i autokarowe służące realizacji zadań wychowawczych.

 

5. Imprezy i uroczystości klasowe i szkolne

 

Imprezy i uroczystości szkolne i klasowe integrują społeczność, uczą odpowiedzialności, pielęgnują tradycje, obrzędowość szkolną i regionalną oraz służą kształtowaniu postaw kreatywnych i asertywnych.

 

 

6. Rekolekcje

 

Odbywają się raz w roku w okresie Wielkiego Postu, uczą tolerancji do drugiego człowieka.

 

Rozdział IV

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego

 

1.      W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą

uczniowie, rodzice, nauczyciele.?

 

2.Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza zadaniowy zespół nauczycieli.

 

 

3.Po każdym zakończeniu roku szkolnego Szkolny Program Wychowawczy może być

modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.

 

4.Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

Sposoby ewaluacji.

 

1.  Oceny z zachowania- zestawienie i porównanie z rokiem poprzednim.

 

2. Ankieta.

3.  Analizę jakościową  i ilościową zrealizowanych działań.

4. Obserwacje zachowań uczniów w różnych sytuacjach.

 

Wnioski z ankiet nauczyciele będą wykorzystywać w dalszej pracy wychowawczej.

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska