Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja do kl. I Publicznego Gimnazjum w Osięcinach
na rok szkolny 2016/2017
§ 1
Tegoroczny nabór do klas I gimnazjum prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156
ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r, poz. 1942) oraz uwzględnia zmiany ustawy
o systemie oświaty przyjęte przez Sejm Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1) Dz. U. z 2016r., poz. 35) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia…..

§2
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne gimnazja są szkołami obwodowymi tzn. każda z nich ma przypisany określony obszar - miejscowości.

§ 3
Zasady naboru kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych .
§4
Zasady naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Liczbę wolnych miejsc na dany rok szkolny ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym .Jeżeli liczba kandydatów do szkoły nie przekracza liczby miejsc wolnych w szkole o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor szkoły. Jeżeli liczba kandydatów do szkoły przekracza liczbę miejsc wolnych w szkole o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Za przeprowadzenie procedury naboru odpowiada dyrektor szkoły.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

§ 5
Kryteria przeliczane na punkty


1. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej z każdej części mnożymy się przez 0,2.
2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 5p.
3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
(art.20 f ust.2 pkt 4 lit. a art. 20h ust.6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust.2 pkt 4 lit. a i art.20j ust.2 pkt 5 lit.a ustawy):
1 ) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się 10p
2) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się7p
3) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5pun
4 ) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawieart.32aust.4iart.22ust.2pkt 8
ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 10p
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 4p
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 3p
5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10p
b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
–przyznaje się 7p,
c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
–przyznaje się 5p,
d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 7p
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5p
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 3p
6) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 9 art.22 ust.2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 10p,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 7p,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– przyznaje się 5p,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– przyznaje się 7p,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– przyznaje się 3p,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –przyznaje się 2p,
5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w pkt 4-6 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym przyznaje się – 4 p
b) krajowym –przyznaje się 3p,
c) wojewódzkim –przyznaje się 2p,
d) powiatowym –przyznaje się 1p.
6)W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
7)W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
przyznaje się 2 punkty.
8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art.44zwust.2iart.44zzust.2ustawy,przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:
a) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym –przyznaje się po 20 p,
- bardzo dobrym –przyznaje się po 16 p,
-dobrym –przyznaje się po 12 p,
- dostatecznym –przyznaje się po 8 p,
- dopuszczającym –przyznaje siępo2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2
b)z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
-celującym –przyznaje się 20 p,-
-bardzo dobrym– przyznaje się 16p,
-dobrym– przyznaje się 12p,
-dostatecznym –przyznaje się 8p,
-dopuszczającym –przyznaje się 2p.
9) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu,
na podstawie art.44zwust.2 iart.44zzust.2ustawy,przelicza się na punkty, w sposób określony
w ust.1,oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.


§6
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w klasach I gimnazjum prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują wniosek ze szkoły i wypełniają go odręcznie i po podpisaniu (wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka) składają wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie poszczególnych kryteriów do dyrektora gimnazjum .Wnioski o przyjęcie do gimnazjum złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.§7
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określił Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty . Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim zawierającego szczegółowe terminy dokonania czynności określonych w tym harmonogramie , w tym terminy składania dokumentów
§8
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w gimnazjum nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznego gimnazjum które są przyjmowane z urzędu.
Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa wyżej wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§9
Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych

1
Składanie dokumentów:
 zgłoszenie ucznia do gimnazjum z obwodu
 wniosek o przyjęcie do gimnazjum dla uczniów spoza obwodu.
od 11.05.2016 r.
do 10.06. 2016 r.
do godz. 15:00
2
Składanie następujących dokumentów:
a) oryginałów lub poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
b) arkusz informacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
c) 1 zdjęcie legitymacyjne
d) opinie lub orzeczenia poradni( jeśli takie są) od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016
do godz. 15:00
3
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum.
do18 lipca 2016 r.
godz. 12:00
4
Potwierdzanie woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
do 20 lipca 2016 r.
do godz. 15:00
6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum. do 22 lipca 2016 r.
godz. 12:00

§10.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
3.Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu (lub kopie poświadczone przez dyrektora szkoły).
4.Opinie, orzeczenia PPP itp., które mają być respektowane w gimnazjum,( wedle uznania rodzica).
5. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
6. Jedną fotografię opisaną (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
7. Kartę informacyjna o uczniu.
8. Informacje zawarte w Karcie o uczniu składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający informacje jest obowiązany do podpisania
w Karcie o uczniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

§11
Przydział uczniów do poszczególnych klas.

1. W roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzenie 3 klas pierwszych.
2. Przewidywana liczebność w klasie – do 30 uczniów. Jeżeli do danej klasy zgłosi się więcej kandydatów niż przygotowanych miejsc, o kolejności przyjęcia decydują: średnia ocen, wynik sprawdzianu, ocena z zachowania.
3. Rekrutacji uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
4. Ostateczną decyzję o przyjęciu do określonej klasy podejmuje dyrektor szkoły.
5. Przydzielając uczniów do poszczególnych oddziałów szkoła bierze pod uwagę:
1) organizację dojazdów,
2) dążenie do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju, nauki i pracy uczniów;
3) liczbę uczniów , w tym dziewcząt i chłopców;
4) życzenia uczniów i rodziców ( w miarę możliwości) ,
5) wybór przez ucznia języka
6. Uczniowie zapisani do klasy pierwszej po zakończeniu rekrutacji będą przypisani do klasy o najmniejszej liczbie uczniów.
7 . Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły.
§12
KOMISJA REKRUTACYJNA
1.Wniosek o przyjęcie do kl. I gimnazjum rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w podaniu komisja rekrutacyjna nie uwzględnia danego kryterium.
3.Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych podanych w rozporządzeniu MEN z dnia 2 listopada 2015 r. komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
4.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
5.Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie w nim oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

§13
Komisja rekrutacyjna:
1.Przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
2.Podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
3.Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
2) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
3) złożyć skargę do sadu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli danej szkoły
5.W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły
6. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej ,w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji
9. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
11.Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3osób wchodzących w skład komisji
12.Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców ,a także nauczycieli innych pracowników szkoły
13. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności-datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach
14. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej
15. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
1)listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły,
2) informację o liczbie punktów poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
3)listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
4)listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska